Zápach jako problém, zápach jako odpad

12. 2. 2016

Zápach je obvykle unášen v proudu vzduchu a ten již je možné nazývat odpadní vzdušinou. Problematikou zápachu jako znečištění se zabývá zákon o ovzduší, který zápach staví vedle všeobecně známých polutantů. Na rozdíl od nich je však zápach jednoduše identifikovatelný i bez sofistikovaných měřících přístrojů a z toho důvodu je často laickou veřejností akcentován výrazněji, než jiný druh znečištění ovzduší. Výsledkem takové občanské nevole vůči nepříjemnému odéru může často být až omezování výroby nebo úplné uzavírání provozů.

V současné době je nabídka technologií na likvidaci zápachu na trhu celá řada. Tento příspěvek zhodnocuje realizované instalace technologie fotokatalytické oxidace. Tato technologie je vhodná zejména na vzdušiny obsahující pachové látky na bázi síry, amoniaku a organických těkavých látek.

Zápach provází lidstvo od jeho počátků na planetě Zemi. Jen těžko si, ale dnes dovedeme představit míru zápachu, která byla pro naše předky běžnou součástí života. Lze se domnívat, že pachové vjemy a vůbec hygienické návyky, by pro takového pan Broučka z 21. století, byly jedním z nejsilnějších zážitků na jeho cestě do minulosti. Je zřejmé, že tedy míra obtěžování zápachem je nejen individuální, ale také souvisí s celkovým vnímáním zápachu společností. V současné době, kdy blahobyt a svoboda velké části lidstva je historicky zdaleka nejvyšší, se obtěžování zápachem stává častým předmětem stížností občanů.

V minulosti dozajista mohl i zápach mít vliv na celospolečenské záležitosti. V létě roku 1858 došlo v Londýně (v té době dost možná metropole s větším vlivem na celosvětové dění než dnes) k události, která je nazývána „Velký Zápach“ (The Great Stink). V této době se v Londýně objevila převratná novinka v oblasti hygieny – splachovací záchod. To vedlo k masivnímu nárůstu množství odpadních vod, jež byly v té době likvidovány systémem septiků s přepady do Temže (dle pramenů bylo v té době provozováno v Londýně více než 200 000 septiků). V kombinaci s horkým a suchým létem 1858 došlo k zamoření centrálního Londýna nebývalým zápachem. Tato perioda byla ukončena až ochlazením a dešti na konci léta. Ve svém důsledku však tato příhoda vedla k přijetí rozsáhlého (cca. 2 100 km stokových sítí) návrhu na odkanalizování Londýna, což byl dost možná první případ snahy dostat kontrolu nad nakládáním se splašky pod vliv orgánů města.

Ze zdravotního hlediska je prokázáno, že zápach nemá přímé zdravotní následky (samozřejmě některé pachové látky mohou ve vysokých koncentracích mít přímé zdravotní následky), nicméně působí jako stresový faktor. V současnosti, kdy byla celá řada nemocí, jež lidstvo decimovaly v minulosti, vymýcena nebo potlačena na velice nízkou míru, se však ukazuje, že tyto stresové faktory mohou způsobovat zdravotní problémy. Tyto zdravotní problémy souhrnně nazývány jako civilizační choroby jsou do značné míry způsobené působením souhrnu vlivů, které nejsou samostatně zdravotně závadné, ale v souhrnu působí lidem mnoho těžko identifikovatelných a léčitelných problémů.

ZÁPACH – SPOLEČENSKÝ PROBLÉM

Ačkoliv je v současné české/evropské legislativě (Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší) zápach již klasifikován jako běžný polutant ovzduší (§2, písmeně b) definuje znečišťující látku jako každou látku, která svou přítomností v ovzduší má nebo může mít škodlivé účinky na lidské zdraví nebo životní prostředí anebo obtěžuje zápachem) a definuje požadavky na jeho omezení, v praxi je to ovšem často složitější. Z praxe lze konstatovat, že v případě, kdy není žalobce, tedy občan již zápachem obtěžovaný, tak není ani soudce, tedy orgán, který by zapáchajícímu provozu nařídil zápach řešit. Pouze v menšině případů jsou potenciální problémy se zápachem řešeny v projektu řešeny jinak, než konstatováním „zápach nebude, a kdyby byl tak se bude řešit ex-post“. Často musí situace s obtěžováním zápachem dojít až ke vzniku občanských sdružení, tvořených oprávněně naštvanými občany na jedné straně a do kouta zatlačenými provozovateli (soukromými/komunálními) na straně druhé, kteří jsou nuceni provádět finančně nákladné opatření. Provozovatelé výrobních i nevýrobních areálu, kde vzniká zápach, se často k legitimnímu požadavku občanů na omezení zápachu staví liknavě a leckdy je k řešení přinutí až soudní opatření hrozící zastavením provozu. Toto vede k dalšímu prohlubování propastí ve společnosti. Z tohoto důvodu je vhodné se odpovědně zápachem zabývat již při projektové přípravě staveb a celků.

FOTOKATALYTICKÁ OXIDACE

Fotokatalytická oxidace (dále PCO) je technologie určená k  likvidaci zápachu vznikajícího zejména při nakládání s odpadními vodami. Hlavními pachovými látkami, které PCO technologie umí vysoce účinně odstraňovat, jsou klasické doprovodné plyny odpadních vod – sirovodík a amoniak, dále je technologie účinná vůči dalším pachovým látkám na bázi síry (merkaptany, scatol, indol atd.) a některým VOC. PCO technologie pracuje principu oxidování pachových látek pomocí OH radikálů, ozonu a fotochemických reakcí. Reakce jsou podporovány katalytickým materiálem (speciální aktivní uhlí), který slouží k prodloužení doby zdržení a tedy oxidačního času.

Odstranění zápachu _ princip PCO technologie

Odstranění zápachu _ princip PCO technologie

Hlavními výhodami PCO technologie vůči jiným jako biofiltry, skrápěcí věže atd. jsou zejména:

- Schopnost likvidovat velmi vysoké a  proměnlivé koncentrace pachových látek za současného udržení účinnosti. Zápach je často produkován ve velice proměnlivých koncentrací, což je dáno vnitřními (dávkový systém provozu) i vnějšími (počasí) vlivy. Z tohoto důvodu mají klasické technologie problémy řešit právě tyto špičkové stavy, které jsou z hlediska obtěžování nejhorší.
- Vysoká účinnost - na rozdíl od klasických technologií, které jsou schopny pracovat s koncentracemi H 2 S v jednotkách ppm, je PCO technologie likvidovat koncentrace v řádu stovek ppm s účinností >95%.
- Možnost přerušovaného provozu, kdy plný výkon zařízení je k dispozici po několika desítkách sekund.
- Nejsou dávkována žádná chemická činidla, kterými je podmiňována účinnost zařízení.
- Není produkována odpadní voda, z níž by látky, které byly příčinou zápachu, bylo nutné opět odstraňovat, pouze v jiné formě.
- Velmi nízké nároky na obsluhu.

PŘÍKLAD ŘEŠENÍ

Na přelomu roku 2013 a 2014 byla dodána již druhá fotokatalytická jednotku pro průmyslovou ČOV v areálu Nová Mosilana a.s. Nová Mosilana je tradiční brněnská firma zabývající se výrobou tkanin z vlněných česaných přízí a v současné době patří do koncernu Marzotto Group. ČOV slouží k předčištění OV z celého výrobního areálu a předčištěné vody jsou vypouštěny do kanalizace ve správě BVK a.s.

Díky projektu podpořeného dotací z fondů EU v rámci kapitoly OPŽP byla dodána nová fotokatalytická jednotka s kapacitou 1 000 m 3 /hod. Vzhledem k převládajícím OV z výrobního procesu, kde je využíváno mnoho různých chemických činidel (barvení, čištění atd.), jsou OV dlouhodobě zdrojem velice nepříjemně zapáchající vzdušiny, která se uvolňuje zejména v jímkách mechanické předčištění. V minulosti docházelo k častým stížnostem na silný zápach od obyvatel z okolních čtvrtí. Hlavním zdrojem jsou nádrže mechanického předčištění a homogenizační nádrž. Dokoupením již druhé fotokatalytické jednotky umožňuje odtahovat a čistit vzdušinu z obou těchto nádrží.

Detail jednotky AS-PCO NOX 1 000 _ odstranění zápachu
Detail jednotky AS-PCO NOX 1 000 _ odstranění zápachu

Další realizace z roku 2015 viz
Nejrozsáhlejší dezodorizace na ČOV v ČR v provozu
Dezodorizace na ČOV Benešov: první zkušenosti provozovatele

Vzdušina je dezodorizována (zbavována zápachu) pomocí tzv. fotokatalytického procesu, kdy je kombinován synergický účinek UV záření se specifickou vlnovou délkou a katalyzátoru, který povzbuzuje reakce, která rozkládají pachové látky. V rámci zkušebního provozu bylo provedeno měření charakteristických pachových látek – sirovodíku a amoniaku na vstupu a výstupu do/z jednotky. Jednotka prokázala svoji vysokou účinnost odstraněním 96% sirovodíku resp. 90% amoniaku.

Výsledky autorizovaného měření na jednotce AS-PCO NOX 1 000

Je zřejmé, že zápach bude i v budoucnu jednou z častých příčin občanské nespokojenosti. V celé řadě případů je zápach vhodné řešit klasickými a často levnějšími technologiemi než je PCO. Nicméně PCO technologie najde své místo vždy tam, kde je kladen důraz na maximální účinnost a stabilitu procesu likvidace zápachu.

Ing. Ondřej Unčovský
http://www.asio.cz/cz/fotokatalyticka-oxidace