Zápach na ČOV a jeho řešení s podporou dotačních titulů

15. 4. 2019

Čištění vzduchu

Od roku 2016 byla vždy jednou ročně vypsána výzva pro podniky a obce k podpoře financování technologií a opatření, která vedou ke snížení emisí pachových látek. Výzvy byly zatím vždy koncipovány způsobem, který je vhodný pro majitele vodohospodářské infrastruktury (dále VHI). Daří se vodohospodářskému oboru na peníze z tohoto titulu dosáhnout? A daří se realizovat opatření, která mají smysl?

Proč je zápach současné téma?

Obvyklý povzdech zástupce producenta zápachu je: „Ale my jsme tady přes 40 let a ti lidé, co si zde postavili před 3 lety domy, věděli, že občas nám to tu trochu smrdí“. Urbanistický rozvoj obcí vede k tomu, že obytná zástavba ve velké míře zasahuje do zón, které byly dříve daleko za hranicemi obce a byly určeny průmyslu nebo například pro výstavbu ČOV . Toto je však pouze jeden z důvodů, proč je zápach tématem a proč se na celé řadě míst ozývají občané, kteří se cítí být zápachem obtěžováni. Je to dáno nepochybně také zvýšenou životní úrovní a změnou návyků. Zjednodušeno řečeno, tam kde lidé dříve měli dvorek se slepicemi a králíkárnou, mají dnes pergolu s grilem a je jasné, že při letním grilování s přáteli jim zápach vadí více než při čištění kotců.

Není tedy divu, že poptávka po technologiích schopných potlačovat a  eliminovat zápach roste, a stát se tak rozhodl jejich rozšíření podpořit.

Dotace proti zápachu v ČR

MŽP registruje zhruba 500 provozovatelů stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší zápachem, kteří jsou pod tlakem stížností občanů. Od roku 2016 byly v rámci Národního programu Životního prostředí vypsány 3 výzvy (1/2016, 5/2017 , 7/2018 ), pomocí kterých je možné financovat realizaci opatření proti zápachu. Alokované objemy jsou ve srovnání s jinými dotačními tituly SFŽP relativně nízké, ale i tak se jedná o dotační prostředky, jež pro žadatele dosažitelné.

Tab. 1: Dotační podpora opatření proti zápachu 2016-2018

Každá výzva požaduje doložit k žádosti mimo jiné stížnosti občanů na žádající subjekt, tedy měly by být podporovány pouze projekty, které jsou zdrojem reálného obtěžování. MŽP registruje v České republice zhruba 500 takových zdrojů zápachu. Z prvních dvou výzev byla podpořena opatření sumou 82 mil. Kč (zahrnuje i podporu na omezení emisí těžkých kovů) u celkem 22 subjektů.

Zápach a vodohospodářská infrastruktura

V rámci VHI je ČOV (ať už komunální nebo průmyslová) klasickým bodovým zdrojem pachových emisí. Při nakládání s odpadními vodami se emisím pachových látek lze vyhnout pouze obtížně a navzdory vylepšování technologií a staveb jsou technologické uzly, které ze svého charakteru budou vždy „smrdět“. Jedná se zejména o objekty:

  • mechanického předčištění,
  • kalové koncovky ,
  • flotačního čištění u průmyslových ČOV.

Dalším klasickým zdrojem zápachu, který dělá provozovatelům VHI vrásky, je vyústění výtlaků tlakových větví kanalizace do gravitačních stok. Zde je problém o to složitější, že zápach se většinou šíří kanalizací a zdroj je svým charakterem spíše liniový.

Příklady opatření proti zápachu podpořených SFŽP

S podporou výzev 1/2016 a 5/2017 bylo již realizováno několik opatření proti zápachu, jejichž investorem byli majitelé VHI. V rámci debaty nad problematikou státní podpory na omezení produkce zápachu zaznívaly také názory, zda „je vůbec správné, aby stát podporoval takové subjekty, které emitují pachové látky v rámci své výdělečné činnosti“. Jedná se o logický argument, nicméně v případě podpory majitelů VHI se jedná nepochybně o krok správným směrem.

ČOV Ivančice - Od záměru k realizaci za 18 měsíců

Ivančická čistírna odpadních vod (ČOV) prošla v letech 2011–2012 zásadní rekonstrukcí, která zajistila navýšení kapacity a zlepšení kvality čištění odpadních vod z Ivančic a také Oslavan, které byly na ČOV nově připojeny. ČOV je situována na východním konci Ivančic do blízkosti řeky Jihlavy. Údolí řeky se za ČOV zužuje, což vytváří ideální podmínky k pachovým incidentům. Jihovýchodní větry, jež jsou během léta časté, vynášejí zápach z ČOV přímo nad obec Ivančice.

Obr. 1: Umístění ČOV Ivančice

Zrekonstruovaná ČOV se velice záhy stala terčem stížností občanů. Zejména v letních měsících docházelo k častému obtěžování obyvatel zápachem. Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice začal situaci řešit s projektantem stavby a jako hlavní zdroj zápachu byla identifikována dvojice uskladňovacích nádrží na kal. Kal je v nádržích provzdušňován a zápach je z kalu vynášen do okolí. Byl zpracován návrh odtahu a čištění vzdušiny z kalojemů. Jako vhodná technologie byla investorem a projektantem zvolena fotokatalytická oxidace , která se osvědčila na celé řadě instalací v ČR.

Na začátku roku 2016 byla Státní fondem životního prostředí vydaná výzva č.1/2016, nabízející podporu projektům na „eliminaci zápachu, který je častým předmětem stížností občanů“. Rozhodnutí bylo rychlé a byl podán projektový námět do prvního kola (žádost se zpracovávala dvoukolově – v prvním kole pouze jednoduchý námět, následně byly vybrané subjekty vyzvány ke zpracování žádosti). Projektový námět byl SFŽP posouzen kladně a Svazek byl vyzván ke zpracování žádosti, která byla zpracována společností ProVenkov, spol. s.r.o. Žádost byla akceptována a investor ihned zahájil výběrové řízení na dodávku.

Generální dodavatel stavby společnost AQUA-STYL spol. s r.o. zahájila stavbu v nebližším možném termínu a již 16.8.2017 mohla hotové dílo předat investorovi. Společnost ASIO spol. s r. o. dodala na stavbu jednotku AS-PCO NOX1450, která upravuje 1450 m 3 /h vzdušiny z obou kalojemů.

Obr. 2: Jednotka AS-PCO NOX1450 na ČOV Ivančice

Od vydání výzvy fondem SFŽP po předání zrealizované technologie dezodorizace uplynulo 18 měsíců, což lze považovat za velký úspěch všech zainteresovaných subjektů a důkaz toho, že kde je vůle, tak lze dosáhnout cíle v nezvykle krátkém čase.

BČOV Pardubice – jak ověřit účinnost, když to zrovna nezapáchá

rámci projektů podpořených z Národního programu Životního prostředí je třeba ověřit účinnost realizovaného opatření, aby bylo potvrzeno minimální požadované snížení emise pachových látek o 40 %. V případě pachových látek se může jednat o překážku, a to i v případě, že realizovaná technologie bez problémů požadované účinnosti dosahuje. Emise zápachu jsou úzce spojeny s klimatickými vlivy, probíhajícími manipulacemi na VHI, kvalitou zpracovávaných odpadních vod a dalšími vlivy. Zároveň analytické metody akreditovaných laboratoří mají určité meze detekce, které u některých pachových látek mohou být poměrně vysoké (např. sirovodík <0,13 ppm, ale amoniak <1,87 ppm!). Tyto podmínky mohou v kombinaci s cenou akreditovaných měření v řádu desítek tisíc korun vést ke složité situaci.

V rámci výzvy 1/2016 podaly Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., žádost o podporu projektu „ Odstranění zápachu ze zakryté aerované nádrže a odstranění zápachu z objektu česlovny na ČOV Pardubice “. Žádost byla akceptována a na jaře 2018 bylo opatření realizováno. Projekt zahrnoval instalaci dvojice fotokatalytických jednotek, obě ve specifikaci AS-PCO NOX2000 s kapacitou 2 000 m 3 /h.

V rámci projektu na BČOV Pardubice byla jako kontrolní pachová látka definován sirovodík. Dne 17.5.2018 byla realizována první série měření, kdy koncentrace sirovodíku byly v době měření i na vstupu pod mezí detekce použité akreditované metody. Z tohoto důvodu byl pro opakované měření použit jako zdroj zápachu technický sirovodík, který byl do vzdušiny dávkován z tlakové lahve. Akreditovaným měřením byla ověřena účinnost obou nainstalovaných jednotek.

Obr. 3: Zabarvení absorpčního roztoku při stanovení H 2 S (BČOV Pardubice)

V rámci testu bylo dosaženo koncentrací na vstupu do jednotek v rozsahu od 46 mg/m 3 (cca. 31 ppm) do 1 109 (!) mg/m 3 (739 ppm). Koncentrace na výstupu z dezodorizačních jednotek byly na hranici meze stanovitelnosti. Pouze v případě zatížení jednotky enormně vysokou koncentrací 1 109 mg/m 3 (739 ppm) byl výstup z jednotky 0,75 mg/m 3 (0,5 ppm). Účinnost odstranění sirovodíku procesem fotokatalytické oxidace se blížila 100 %.

Tab. 2: Účinnosti odstranění H 2 S pomocí fotokatalytické oxidace (BČOV Pardubice)

ČOV Linhartice – omezení zápachu na kalové koncovce

Město Moravská Třebová se rozhodlo společně s provozovatelem VHI společností VHOS, a.s. realizovat opatření proti zápachu na kalové koncovce ČOV Linhartice. V minulosti byla ČOV objektem stížností občanů a majitel se rozhodl dovybavit technologii ČOV tak, aby k tomu v budoucnu neodcházelo. Primárním zdrojem zápachu byla identifikována linka stabilizace a odvodnění kalů. Byl připraven projekt instalace dvou dezodorizačních jednotek na principu fotokatalytické oxidace. Jednotka AS-PCO NOX900 slouží pro odpachování vzdušiny z aerovaných nádrží termofilní stabilizace kalů a z důvodu možné vysoké teploty upravované vzdušiny je jednotce předřazena pračka vzduchu. Druhá jednotka AS-PCO NOX4800 slouží k likvidaci pachových látek z haly odvodnění kalů.

Projekt požádal o podporu v rámci výzvy 5/2017, žádost byla schválena a na konci roku 2018 byla dodávka technologie zrealizována společností ASIO, spol. s r. o. Jednalo se o poměrně složitou instalaci do stísněných prostorů kalové koncovky, ale po drobných úpravách dispozice a vydatné pomoci pracovníků VHOS, a.s. jsou obě jednotky připraveny k provozu.

Obr. 4: Jednotka AS-PCO NOX900 a AS-PCO NOX4800 (ČOV Linhartice)

V rámci projektu bylo i na ČOV Linhartice provedeno ověření účinnosti dezodorizačního procesu, ale výsledky těchto testů nebyly v době psaní tohoto textu ještě k dispozici.

Závěr

Je zřejmé, že pro majitele VHI je dotační podpora opatření proti zápachu jak atraktivní, tak i dosažitelná. Z výše uvedených cca. 500 subjektů bude celá řada právě z oblasti vodohospodářství. Lze doufat, že MŽP bude v poskytování této podpory pokračovat, a bude tak příležitost pro další majitele VHI k částečnému financování někdy poměrně nákladných opatření, a tím zlepšení jejich kreditu v očích veřejnosti.

Nicméně snaha být tzv. dobrým sousedem je zřejmá i u dalších majitelů a správců VHI. O tom svědčí například aktivita VaK Chrudim, a.s., který zrealizoval v roce 2018 nákladnou dezodorizační technologii na hale mechanického předčištění nebo PVS, a.s. Tato systematicky realizuje dezodorizaci technologických uzlů na pražské ÚČOV.

Článek byl publikovaný ve sborníku v rámci konference „Nové metody a postupy při provozování čistíren odpadních vod“ v Moravské Třebové.

Ing. Ondřej Unčovský