Nízkozatěžované biologické dočišťovací rybníky do 500 EO

Photo: Nízkozatěžované biologické dočišťovací rybníky do 500 EO

Kontaktní osoby

Photo: Ing. Miroslav Plotěný
Ing. Miroslav Plotěný
Tel.: 548 428 131
Mobil: 724 337 620
E-mail: mploteny@asio.cz

Díky projektu TAČR TA02020341 „ZBYTINY“ 2012 – 2015 jsme ověřili vlastnosti nízkozatěžovaných biologických dočišťovacích rybníků a můžeme nyní nabídnout řešení v oblastech, ve kterých jsou kladeny zvláštní požadavky na ochranu vod.

Typickým příkladem takových lokalit jsou málo vodné povrchové toky s výskytem zvláště chráněných organismů vázaných na oligotrofní vody nebo povodí vodárenských nádrží ohrožované eutrofizací spojenou s růstem teplot. V těchto oblastech nestačí plnit imisní standardy pro povrchové vody, ale je nutné zajistit jakost povrchových vod nad rámec platných zákonů a vládních nařízení. Velmi vysoké požadavky jsou také kladeny na vypouštění předčištěných OV do vod podzemních, což je často jediná možnost např. pro horské hotely a penziony. Zbudování mechanicko-biologické malé ČOV, která by byla schopna dlouhodobě plnit přísné limity i pro minerální znečištění, je vysoce nákladné, navíc s ohledem na hydraulické a látkové zatížení malých ČOV často nereálné. Možným řešením je dočišťování vyčištěných odpadních vod vypouštěných ze standardní aktivační ČOV či domovních ČOV v nízkozatěžovaných biologických dočišťovacích rybnících, které mohou současně sloužit pro časově řízené vypouštění do recipientu. Aplikace nízkozatěžovaných dočišťovacích rybníků také podpoří veřejný zájem na zachování a zlepšení čistoty vodních zdrojů pro vodárenské použití a na zachování biodiverzity v recipientech.

Pro dočištění předčištěné odpadní vody, vypouštěné především z biologické čistírny odpadních vod, jsou využity biologické nádrže, které jsou schopné dočistit vodu na odtoku na nadstandardní jakost. Obvykle se předpokládá budování dvou samostatných nádrží, oddělených stabilní hrází, kde první hlubší a menší slouží k anaerobním čistícím procesům a druhá větší a mělčí k aerobním procesům. Návrh nádrží je pak proveden na určitý stav zohledňující produkci odpadních vod, což zabezpečí optimální podmínky dočištění. Existuje i ověřená možnost zbudování jedné nádrže předělené přepážkou.

Technické podmínky:
- málo svažitý pozemek,
- funkční biologická ČOV,
- nízká hladina spodní vody,
- výhodou menší množství stromů v bezprostřední blízkosti.

Výhody:
- nadstandardní a k přírodě velmi šetrný způsob čištění odpadní vody,
- možnost využití vody z druhé nádrže na závlahu,
- vodní biotop pro žáby, vážky, kachny, ryby a místo pro vodní rostliny,
- mělká větší nádrž s hloubkou do 0,5 m je ideální pro bezpečné bruslení dětí,
- dlouhá doba zdržení - možnost pokrytí doby náběhu ČOV,
- snížení koncentrací dusíku a fosforu na nadstandardní hodnoty.

 

 


Chcete dostávat informace z oboru, pozvánky na akce, novinky a důležité informace? Přihlašte se!

required

required

required