Odpadní vzdušina jako zdroj nízkopotenciálního tepla

Projekt „Odpadní vzdušina jako zdroj nízkopotenciálního tepla“ s pracovním názvem HOTAIR je řešen s finanční podporou Technologické agentury ČR v rámci programu Théta – výzva II. V letech 2024-2027. Číslo projektu TS01020116.

Cílem projektu je využití energie znečištěných odpadních vzdušin s vysokým obsahem odpadní tepelné energie v energeticky náročných průmyslových provozech. Výstup projektu výměník vzduch-voda s využitím nízkopotenciální energie na ohřev vody bude po laboratorním ověření ověřen v poloprovozním měřítku v gumárenském průmyslu. Výstupy projektu budou replikovány v dalších typech průmyslu – mlékárny, lakovny, parní kotelny, atd. Cílem bude vyvinout komplexní řešení včetně předčištění nečištěné vzdušiny vzduchovým filtrem, vytvoření systémů odolných proti zanášení a s nízkou tlakovou ztrátou a podporu řešení s využitím matematických bilančních modelů. Předpokládáme nabízet komplexní řešení dle vytvořených typových řad ihned po skončení projektu s krátkou dobou návratnosti investic do 2-3 let.

Konsorcium je tvořeno hlavním příjemcem ASIO TECH, spol. s r.o a dalším účastníkem firmou Professional support s.r.o.

 

Optimization of membrane regeneration protocol

The project "Waste air as a source of low-potential heat" with the working title HOTAIR is being solved with the financial support of the Technology Agency of the Czech Republic within the Theta program - challenge II. In the years 2024-2027The aim of the project is to use the energy of polluted waste air with a high content of waste heat energy in energy-intensive industrial plants. The output of the project, an air-water exchanger using low-potential energy for water heating, will be verified after laboratory validation on a pilot-plant scale in the rubber industry. The project outputs will be replicated in other types of industries - dairies, paint shops, steam boilers, etc. We develop a comprehensive solution including pre-treatment of untreated air with an air filter, creation of fouling resistant and low pressure loss systems and support of the solution with mathematical models. We expect to offer a comprehensive solution according through type series after the project completion with a short ROI period of 2-3 years.

The consortium is formed by the main beneficiary ASIO TECH, spol. s.r.o. and another participant, Professional support s.r.o.

Získejte informace o produktu