Stripovací technologie

V podmínkách české republiky proces stripování využíváme zejména k odstranění radonu z pitných vod…

Získejte informace o produktu

Stripování je proces, kterým jsou z kapaliny odváděny proudem procházejícího plynu těkavé látky zejména radon. Pro tento účel lze ve vodárenství použít zejména vzduch. Proces stripování probíhá ve stripovacích věžích, kde dochází ke kontaktu mezi kapalnou a plynou fází. Stripování lze realizovat v diskontinuálním nebo kontinuálním procesu. Obvyklejší je kontinuální proces, realizovaný nejčastěji v koloně, do níž je přiváděna shora voda a do její dolní části plyn.

Kolona je dělená přepážkami a výplňovými tělísky (Rashingovy kroužky), aby se zdokonalil styk mezi plynní a kapalní fází. V daném případě se jedná o protiproudový systém. K uvedenému používáme zařízení vlastní konstrukce – aerační věž AS-STRIP.

Aerační věž AS-STRIP

Aerační věž je levné, konstrukčně jednoduché a funkční zařízení, které může skvěle posloužit pro předúpravu surové vody při výrobě vody pitné, a to i bez použití chemie.

Zařízení najde své uplatnění zejména při úpravě podzemních vod, které zpravidla obsahují jen minimální koncentrace kyslíku. To má ve vazbě na horninové podloží vliv na přítomnost redukovaných, rozpuštěných forem železa (Fe 2+ ) a manganu (Mn 2+ ), které v tomto oxidačním stavu nelze z vody efektivně odstranit.

Aerační věž funguje jako skrápěná kolona v podobě vysoké kruhové nádoby, jejíž náplň představují speciálně tvarované plastové kroužky. Surová voda je čerpána do vrcholku věže, kde je pomocí rozprašovacích trysek zkrápěna náplň kroužků, přes které pak voda gravitačně protéká směrem k patě aerační věže. Na povrchu náplně dojde k rozptýlení vody, která smáčí její povrch a dochází tak k maximalizaci povrchu fázového rozhraní vzduch/voda.

Proti směru proudění upravované vody je do prostoru aerační věže dopravován vzduch za pomoci výkonného ventilátoru, čímž dochází k maximálnímu nasycení vody kyslíkem. To má za následek zoxidování přítomného železa, které tak přejde na nerozpuštěnou formu (Fe 3+ ), kterou je možné z upravované vody odseparovat např. na pískových filtrech, případně vytěsnění nežádoucích plynů (např. radonu), jejichž koncentrace je v podzemních vodách často zvýšená a je limitována vyhláškou.

AS-STRIP

Aerační věž AS-STRIP

AS-STRIP - akumulační nádrž

Aerační věž AS-STRIP

Ke stažení

DWG

AS-STRIP akumulace 1

DWG 342 kB, 5. 9. 2016
DWG

AS-STRIP akumulace 2

DWG 167 kB, 5. 9. 2016
DWG

AS-STRIP akumulace 3

DWG 175 kB, 5. 9. 2016
DWG

AS-STRIP 315

DWG 338 kB, 5. 9. 2016
DWG

AS-STRIP 450

DWG 322 kB, 5. 9. 2016
DWG

AS-STRIP 700

DWG 275 kB, 5. 9. 2016