Stripovací technologie

V podmínkách české republiky proces stripování využíváme zejména k odstranění radonu z pitných vod…

Získejte informace o produktu

Stripování je proces, kterým jsou z kapaliny odváděny proudem procházejícího plynu těkavé látky zejména radon. Pro tento účel lze ve vodárenství použít zejména vzduch. Proces stripování probíhá ve stripovacích věžích, kde dochází ke kontaktu mezi kapalnou a plynou fází. Stripování lze realizovat v diskontinuálním nebo kontinuálním procesu. Obvyklejší je kontinuální proces, realizovaný nejčastěji v koloně, do níž je přiváděna shora voda a do její dolní části plyn.

Kolona je dělená přepážkami a výplňovými tělísky (Rashingovy kroužky), aby se zdokonalil styk mezi plynní a kapalní fází. V daném případě se jedná o protiproudový systém. K uvedenému používáme zařízení vlastní konstrukce – aerační věž AS-STRIP.

Aerační věž AS-STRIP

Aerační věž je levné, konstrukčně jednoduché a funkční zařízení, které může skvěle posloužit pro předúpravu surové vody při výrobě vody pitné, a to i bez použití chemie.

Zařízení najde své uplatnění zejména při úpravě podzemních vod, které zpravidla obsahují jen minimální koncentrace kyslíku. To má ve vazbě na horninové podloží vliv na přítomnost redukovaných, rozpuštěných forem železa (Fe 2+ ) a manganu (Mn 2+ ), které v tomto oxidačním stavu nelze z vody efektivně odstranit.

Aerační věž funguje jako skrápěná kolona v podobě vysoké kruhové nádoby, jejíž náplň představují speciálně tvarované plastové kroužky. Surová voda je čerpána do vrcholku věže, kde je pomocí rozprašovacích trysek zkrápěna náplň kroužků, přes které pak voda gravitačně protéká směrem k patě aerační věže. Na povrchu náplně dojde k rozptýlení vody, která smáčí její povrch a dochází tak k maximalizaci povrchu fázového rozhraní vzduch/voda.

Proti směru proudění upravované vody je do prostoru aerační věže dopravován vzduch za pomoci výkonného ventilátoru, čímž dochází k maximálnímu nasycení vody kyslíkem. To má za následek zoxidování přítomného železa, které tak přejde na nerozpuštěnou formu (Fe 3+ ), kterou je možné z upravované vody odseparovat např. na pískových filtrech, případně vytěsnění nežádoucích plynů (např. radonu), jejichž koncentrace je v podzemních vodách často zvýšená a je limitována vyhláškou.

AS-STRIP

Aerační věž AS-STRIP

AS-STRIP - akumulační nádrž

Aerační věž AS-STRIP

Reference
Kde jsme tento produkt instalovali

Články

Košt čistíren na Slovácku

Je možné řešit výkyv v zatížení ČOV? Tak s tímto jsme se potýkali na Slovácku. Přečtěte si, jak jsme to vyřešili.

8. 2. 2024

Předběžná opatrnost a chlorování srážkových vod

Jak je to s chlorováním vod? Kdy může být prospěšné a kdy nikoliv?

1. 2. 2024

Sanitace venkova z hlediska udržitelnosti

S klesající hustotou obyvatel rostou náklady na centrální odkanalizování a tak pak u obcí s vysokými náklady na odkanalizování hrozí to, že stočné bude nad úrovní sociálně únosné ceny vody.

14. 12. 2023

Úprava dešťové vody na vodu pitnou

V areálu Sázava Logistics Park u dálnice D1 byla zprovozněna první a jediná úpravna dešťové vody na pitnou v České republice.

2. 11. 2023

Domácí úprava vody _ CzWA webinář

Jaké jsou nejběžnější technologie na úpravu vody z vlastního zdroje?

21. 2. 2023

Voda pro modro-zelenou infrastrukturu

Asi už se dnes všichni shodnou na tom, že je třeba bojovat proti tepelným ostrovům ve městech, protože mohou v blízké budoucnosti učinit města v letních dnech neobyvatelná.

23. 11. 2021

Žďár začne recyklovat vodu v bazénu, do kanalizace teklo 50 kubíků denně

Každý den, kdy je v provozu Relaxační centrum ve Žďáře nad Sázavou, skončí v kanalizaci padesát kubíků teplé vody z tamních bazénů.

15. 11. 2021

Aplikace nanovlákenných membrán pro zahušťování digestátu

Nanovlákenné membrány jsou vhodnou alternativou v současné době používaných deskových, trubkových nebo keramických membrán v oblasti separačních procesů, např. filtrace, mechanického předčištění, zahušťování atd.

9. 9. 2021

Webinář "Recyklace bazénových a průmyslových odpadních vod"

Máme pro vás nový webinář na téma "Recyklace bazénových a průmyslových odpadních vod pomocí membránových technologií (bazény, průmysl)".

28. 5. 2021

Technologie pro úpravu dešťových vod v průmyslu

RAINOK - projekt Technologie pro úpravu dešťových vod v průmyslu hledá možnosti využití dešťové vody v průmyslových areálech.

8. 4. 2021

Webinář „Optimalizace vodního hospodářství v průmyslových závodech za pomoci auditu"

Máme pro vás nový webinář na téma „Optimalizace vodního hospodářství v průmyslových závodech za pomoci auditu“.

25. 3. 2021

Obnova vodohospodářské infrastruktury

Tradiční konference (pořádá VAKINFO) v netradiční náladě se uskutečnila v září v Brně i přes nelehkou situaci.

2. 10. 2020

Lázně Bechyně využívají recyklovanou vodu

V jihočeských Lázních Bechyně používají na napouštění bazénu recyklovanou vodu.

21. 8. 2020

Webinář "Recyklace a úprava vod v průmyslu"

Nový on-line seminář (webinář) na téma "Recyklace a úprava vod v průmyslu … od představ k realitě".

31. 7. 2020

Voda je život – úvod do problematiky využití vody

V rámci platformy Go green! Regionální hospodářská komora, ve spolupráci s členskými firmami ASIO TECH, spol. s r.o. a HUTIRA - BRNO, s.r.o. připravili zajímavý webinář na téma hospodaření s vodou.

13. 5. 2020

Výzkumná činnost ASIO TECH 2019

Firma ASIO TECH disponuje vlastním výzkumným a vývojovým oddělením. Hlavní činností je inovace, vývoj a výzkum, zavádění nových technologií do portfolia firmy.

10. 12. 2019

Úpravna vody pro městys Prosiměřice

Úpravny vod pro obce, města, hotely, průmyslové areály atd. jsou individuálně navrhované technologické celky zabezpečující úpravu vody způsobem takovým, aby upravená voda splňovala vyhlášku 252/2004 Sb.

7. 6. 2019

AS-RAINMAN - novinka mezi úpravnami vod pro domácnosti

ASIO NEW rozšiřuje svoje portfolio o úpravny dešťových vod v kabinetním provedení.

6. 5. 2019

Úpravna vody pro horskou chatu Baruška

Požadavky zákazníků na úpravu vody se liší co do množství upravované vody, tak i parametrů upravené vody.

25. 2. 2019