Úpravy vody pro domácnosti

Nejčastěji se upravuje tvrdost vody, odstraňuje se mechanické znečistění, železo, mangan, organické znečistění, dusičnany, amonné ionty a hygienicky se zabezpečuje voda…

Získejte informace o produktu

Základní způsoby úpravy vody pro domácnosti

Úpravny vod pro domácnosti jsou obvykle několikastupňové systémy, které mají za úlohu upravit vodu tak, aby splňovala parametry dané vyhláškou 252/2004 Sb. a aby senzoricky - chuťově a pachově vyhovovala uživateli. Společnost ASIO, spol. s r.o. řeší problematiku úprav vod v domácnostech komplexně a v rámci systému AS-AQFA nabízí možnosti řešení jak pro domácnosti napojené na veřejný vodovodní řád, tak i pro domácnosti napojené na vlastní studnu nebo vrt.

Odstranění mechanických nečistot

Je důležitou součástí technologické linky úpravny vody. V praxi využíváme zejména diskové filtry. Uvnitř filtru je uložena filtrační patrona složená z polymerních disků. Průtokem vody z vnějšího pláště filtru přes filtrační patronu dochází k zachycení nerozpuštěných látek na povrchu disků a tím k jejich separaci. Filtr je osazen manometry. Dle tlakové ztráty je třeba zařízení čas od času rozebrat a disky manuálně vyprat v čisté vodě.

Úprava tvrdosti vody

Filtry pro změkčení vody jsou naplněny katexovou náplní na které se rozpuštěný vápník a hořčík nahrazuje neškodným sodíkem. Díky tlaku ve vodovodním řádu protéká voda válcem bez dalších nároků na energii a dochází ke změkčení tvrdé vody až o 99 % z původních hodnot. Výsledkem změkčení pitné vody je voda demineralizovaná, která není přímo vhodná k pití. Proto řídící jednotka v trojcestném ventilu přidává podíl původní neupravené vody tak, aby byla výsledná mineralizace v limitech pitné vody podle 252/2004 Sb., tzn. biologicky optimální a šetrná k domácím spotřebičům.

Odstranění železa a manganu

Odstranění železa a manganu z pitné vody probíhá oxidací rozpustných forem Fe a Mn na nerozpustné mechanickou filtrací. Jako filtr slouží válec naplněný oxidem manganičitým pod obchodním názvem Pyrolox. Ten srážení kovů urychluje a vodu tak čistí. Úprava železité vody je samočinný proces běžící čistě díky tlaku ve vodovodním řádu. Následná regenerace náplně filtru je automatická (časové spuštění řídící jednotkou).

Odstranění dusičnanů

Odstranění dusičnanů se provádí na filtračním loži anexu v Cl- formě. Voda musí být nejprve zbavena železa a manganu, olejů a hygienicky zabezpečena. Vhodnost použití filtru se stanovuje na základě posouzení koncentrace dusičnanů a chloridů. Při vyčerpání kapacity se náplň zregeneruje roztokem soli. Použitý regenerační roztok odtéká do odpadu. Regenerace probíhá automaticky a je řízena elektronickou jednotkou, která spouští regeneraci po daném protečeném objemu vody nebo po nastaveném časovém intervalu, podle toho, co nastane dříve. Rutinní obsluha spočívá v občasném dosypávání regenerační tabletované soli do solné nádoby. Životnost pryskyřice do výměny je obvykle 5-8 let.

Odkyselování a mineralizace

Nabízíme kompletní řešení pro kyselou vodu, konkrétně pro zvýšený obsah CO 2 . Jednoduché zařízení z vody odstraní nežádoucí rozpuštěný plyn a zvýší pH na přijatelnou hodnotu. Zvýšený obsah CO 2 ve vodě má nejčastěji geologický původ a váže se na několik lokalit v České republice. Slabá kyselina uhličitá, která rozpuštěním CO 2 ve vodě vzniká, způsobuje korozi kovových potrubí a poškozuje spotřebiče. Náplň filtru je báze upravených dolomitů.

Dechlorace a úprava senzorických vlastností pitné vody

Dodáváme kompletní řešení pro odstranění chlóru z pitné vody, které upravuje zároveň chuť a odstraňuje nežádoucí aroma. Zařízení slouží k úpravě vody, která již splňuje limity podle 252/2004 Sb. a má pouze senzorické závady. Kapacita filtru je navržena podle podmínek na místě a s tím souvisí i perioda údržby. Náplní filtru je granulované aktivní uhlí.

Dezinfekce vody

Dezinfekci vody zabezpečujeme dvěma způsoby, a to dávkováním chlornanu sodného na základě impulzů z impulzního vodoměru a instalací UV zářiče. Oba způsoby mají svoje plusy i mínusy a o vhodnosti té které metody Vás budeme rádi informovat.

Kombinovaná úprava tvrdost, Fe, Mn, amonné ionty

Filtry pro kombinovanou úpravu vody jsou naplněny speciální hmotou, obchodního označení ecomix a slouží k úpravě tvrdosti vody a redukci obsahu Fe, Mn, amonných iontů a organického znečistění. Regenerace náplně probíhá roztokem NaCl.