Ekologický přípravek pro ČOV AS-AKTIV

Tekutý ekologický přípravek určený k intenzifikaci čistícího efektu v biologických čistírnách odpadních vod, septicích a jímkách…

Získejte informace o produktu

Při aplikaci AS-AKTIV dochází nejen k omezení tvorby zápachu, ale i ke snížení objemů kalů, což se promítne ve výrazném prodloužení intervalů odvozu fekálií.
Přípravek navíc velmi účinně rozkládá organické tuky v odpadních systémech.

Návod k použití

Do mísy WC, odpadní vpustě, případně přímo do jímky nadávkovat 0,25 l přípravku. Tento postup opakovat 3–5x (podle stavu znečištění) v týdenních intervalech. Potom stačí aplikovat uvedené množství pouze 1x měsíčně. Při mimořádném znečištění je vhodné zejména počáteční dávkování zvýšit (předávkování přípravku nemá negativní, ale pouze pozitivní vliv na chod systému). Pro zvýšení efektu je vhodné při zahájení dávkování obsah jímky s dávkou přípravku promíchat.

Upozornění

Enzymaticky přípravek nesmí být používán k jiným účelům, než ke kterým byl vyroben.
Nepoužívat současně s dezinfekčními prostředky a žíravinami!
Dodavatel neručí za škody vzniklé nesprávným použitím výrobku.

Bezpečnostní opatření

Při práci s enzymatickým přípravkem AS–AKTIV nejezte, nepijte a nekuřte! Používejte ochranné rukavice i oděv.
Po práci si umyjte ruce mýdlem a vodou.

První pomoc

Při styku s pokožkou potřísněné místo omyjte mýdlem a opláchněte vodou. Při vniknutí do očí vypláchněte řádně proudem vody a v případě obtíží vyhledejte lékařskou pomoc. V případě náhodného požití vypláchněte ústa vodou, vypijte větší množství vody a vyhledejte lékařskou pomoc.

Záruční doba

Minimálně 6 měsíců od data výroby, skladovat na chladném a tmavém místě z dosahu dětí. Případný sediment nemá vliv na kvalitu výrobku.

E-shop

Ekologický přípravek pro ČOV AS-AKTIV