Technické revize vodních děl (OZO)

Nabízíme provedení technických revizí vodních děl ohlášených podle §15a novely VODNÍHO ZÁKONA zákonem č. 150/2001 Sb. Odborně Způsobilou Osobou (OZO) pověřenou MŽP…

Získejte informace o produktu

Povinnost provedení technických revizí u ohlášených vodních děl ukládá novela Vodního zákona všem vlastníkům takového vodního díla a to 1x za 2 roky. Výsledky revizí musí být předány příslušnému vodoprávnímu úřadu vždy do 31.12. toho daného roku, kdy revize byla provedena.

Ohlášeným vodním dílem dle §15a) se rozumí dílo pro čištění odpadních vod do kapacity 50 ekvivalentních obyvatel, jehož podstatnou částí je výrobek označený CE podle zákona č. 22/1997 Sb. „o technických požadavcích na výrobky“.