Aplikace nanoželeza pro čištění a úpravu vod

Nanočástice nulamocného železa (nZVI) představují vysoce reaktivní materiál se silnými redukčními vlastnostmi. Jejich aplikace v úpravě a čištění odpadních vod je pokrokovou technologií využitelnou pro snížení koncentrací těžkých kovů, arsenu, halogenovaných organických látek a dalších rezistentních kontaminantů obsažených v pitných vodách a odpadních vodách komunálního i průmyslového charakteru…

Získejte informace o produktu

Nanočástice nulamocného železa (zkratka nZVI, z anglického nanoscale zerovalent iron) se vyznačují řadou významných vlastností. Jsou to především vysoká reaktivita, silné redukční účinky, nanorozměry a s tím spojený velký měrný povrch částic. Díky uvedeným vlastnostem tyto látky reagují s širokou škálou polutantů.

Částice nZVI se v praxi uplatňují pro dekontaminace podzemních vod, současně se rozšiřuje jejich použití pro čištění vod odpadních. Pro aplikaci nZVI byl v rámci projektu FR-TI3/196 “Pokročilé technologie hygienického a toxikologického zabezpečení odtoku z čistíren odpadních vod” vyvinut reaktor, který umožňuje dávkování nZVI v podobě suspenze do odpadní vody. Reaktor pracuje na principu SBR (sequential batch reactor), kdy všechny procesy tedy probíhají v jedné nádrži reaktoru. Reaktor vedle reakční nádrže zahrnuje dávkování suspenze nZVI, koagulantů, flokulantů, kyselina zásad pro úpravu pH. Objem nádrže je intenzivně promícháván. Celý systém pracuje pod inertní dusíkovou atmosférou, která zajišťuje udržení počáteční reaktivity nZVI a je zcela automatický.

Po ukončení reakční fáze jsou částice nZVI a reakční produkty separovány od vyčištěné vody.

Použití nZVI je vhodné především pro:

 • galvanovny, povrchovou úpravu kovů a plastů,
 • odpadní vody z mokrého čištění spalin,
 • odpadní vody se zvýšeným obsahem arsenu,
 • pitné vody s nadlimitním obsahem arsenu,
 • odpadní vody s obsahem AOX.


Primární určení technologie je pro odstranění:

 • těžkých kovů (As, Cd, Cr, Cu, Pb, Hg, Ni, Se),
 • chlorovaných uhlovodíků,
 • dioxinů,
 • PCB.


Výhody:

 • odstranění rezistentních polutantů,
 • dosažení předepsaných emisních limitů,
 • minimální vnos solí do vod,
 • bezzápachová technologie.


Pokud Vás tato technologie zaujala, neváhejte nás kontaktovat pro více informací a případně i nabídku zařízení pro Váš provoz.