Aplikace železanů pro čištění vod

Železany jsou velmi silná oxidační činidla a jejich použití se vyznačuje kombinovaným efektem – účinnou a rychlou oxidací polutantů obsažených ve vodě (organické i anorganické znečištění), tvorby hydroxidů železa, které kombinují sorpční a koagulační procesy, a současně dochází i k dezinfekci čištěné vody. Díky multiefektnímu použití je možné vyřešit všechny uvedené procesy v jednom technologickém kroku, což s sebou nese značné snížení náročnosti procesů na prostor a objem reaktorů, potažmo investičních nákladů…

Získejte informace o produktu

Feráty (z anglického výrazu ferrates) jsou sloučeniny železa v oxidačním stupni FeVI. Tyto látky mají velmi silné oxidační účinky. Při oxidaci polutantů dochází k redukci ferátů na sloučeniny železa FeIII, které působí jako koagulanty.
Feráty je možné používat také k desinfekci. Obecně lze feráty označit jako multifunkční činidlo, které může být použito pro odstranění rezistentních sloučenin z odpadní vody.
Feráty aplikujeme v podobě jemného hygroskopického prášku. Pro aplikaci ferátů do odpadních vod slouží např. zařízení v podobě průtočného trubkového směšovače. Součástí technologie je dávkovač práškových ferátů, úprava pH a separace vzniklých produktů reakce z vody. Celý systém je automatický a ověřený v poloprovozu pro dočištění komunálních odpadních vod.

Použití ferátů - vody s obsahem nebezpečných a rezistentních kontaminantů:

 • degradace organických sloučenin, také xenobiotik, pesticidů, hormonů apod.,
 • oxidace anorganických polutantů (kyanidy, sulfan),
 • dezinfekce,
 • koagulace,
 • sorpce na oxidy železa, např. odstranění arsenu, jako doprovodný efekt.

Výhody:

 • velmi silná oxidační činidla,
 • krátké reakční doby,
 • šetrné k životnímu prostředí – produkty reakce jsou hydroxidy železa, Fe(III) a jiné v přírodě se vyskytující látky.


Nevýhody:

 • nutnost manipulace v inertní atmosféře - jsou velmi reaktivní,
 • výroba zatím pouze v malých objemech,
 • vyšší cena.