Fotokatalytické čištění odpadních vod

Fotokatalytická oxidace představuje moderní technologii likvidace persistentních polutantů ve vodách pomocí fotolyticky generovaných radikálů a reaktivních forem kyslíku prostřednictvím katalyzátoru – tzv. fotoaktivní látky. Její nasazení je vhodné především tam, kde selhávají jiné způsoby odstranění rozpuštěných organických látek, především koagulace, sorpce a biologické čištění…

Získejte informace o produktu

Rozklad organického znečištění ve vodách pomocí fotoaktivních částic je zajímavým alternativním způsobem čištění vody. Pokud jsou fotoaktivní částice ozářeny světlem o vhodné vlnové délce, začnou emitovat reaktivní formy kyslíku (singletní kyslík, hydroxylové radikály apod.), které narušují delší molekulární řetězce či buněčné stěny mikroorganismů. Tyto procesy jsou sice poměrně pomalé, potřebují svůj čas, ale v případech s nižším znečištěním je možno je úspěšně využít.

V rámci výzkumného projektu s COC, jsme vyvinuli systém využívající fotoaktivních částic ftalocyaninů v kombinaci s membránovou separací. Fotoaktivní ftalocyaniny mají oproti jiným fotoaktivním částicím (např. na bázi TiO 2 ) tu výhodu, že jsou aktivní při osvitu světlem o vlnové délce ve viditelném spektru světla – je možno využívat běžné zdroje světla (žárovky, zářivky, diody), či slunečního záření.
Fotoaktivní částice jsou rozptýleny, případně rozpuštěny, v předčištěné odpadní vodě. Voda s částicemi je čerpána přes fotoreaktor, ve kterém dochází k rozkladu znečištění. Následně je filtrována přes membránovou separaci, kde dochází k separaci fotoaktivních částic i zbytků organického znečištění. Výhodou tohoto procesu oproti klasické cross-flow membránové separaci je, že vzniká minimum koncentrátu (koncentrát je stále degradován v systému). Tyto procesy byly testovány na odstranění organického znečištění např. barviva, rozpouštědla atd. Pro každý typ vody, je vhodné systém odzkoušet laboratorně a následně stanovit parametry procesu odpovídající znečištění a charakteru vody a vybrat vhodnou separační membránu.
Tyto systémy jsou vhodné v případech, kdy běžnými technologiemi (např. koagulací) není možno dosáhnout předepsaných odtokových parametrů.

Tato technologie je stále ještě ve vývoji. V případě Vašeho zájmu o aplikaci této technologie je nutno provést laboratorní, případně i poloprovozní, otestování a po úspěšném nasazení případně přejít k realizaci.