Optimalizace provozu ČOV

Navrhneme Vám optimalizaci provozu Vaší ČOV nebo jejích součástí pro dosahování nižších koncentrací na odtoku, dosažení úspor energií a chemie vynaložených na čištění odpadních vod nebo také navýšení kapacity oproti projektovanému stavu…

Získejte informace o produktu

Správný technologický návrh čistírny odpadních vod je prvním krokem k úspěšnému plnění stanovených odtokových limitů a udržení nákladů na čištění v přijatelných mezích. Druhým, neméně důležitým krokem, je uvedení čistírny do provozu a vhodné nastavení technologických parametrů a provozování ČOV. Oba kroky jsou nedílnou součástí správného provozu ČOV a jeden bez druhého by nevedly k zajištění kýžených výsledků. Toto pravidlo platí bez ohledu na to, zda se jedná o čistírnu komunální nebo průmyslovou.

Pokud se čistírna potýká s provozními problémy nebo má vysoké provozní náklady, nemusí to být nutně způsobeno jejím nevhodným návrhem nebo provozováním. Často pouze dojde ke změně charakteru nebo množství přitékajících odpadních vod.


Řešení pak spočívá ve správném nastavení provozních parametrů. Může se jednat o vhodné nastavení funkce strojního vybavení, například nastavení čerpadel recyklu, odtahu kalu, chodu dmychadel, zrovnoměrnění nátoku na ČOV, vhodný výběr koagulantu/flokulantu, vyladění dávkování a nastavení správné reakční doby.

V některých případech se samozřejmě optimalizace neobejde bez technických zásahů do vlastního stavebního nebo strojního vybavení ČOV.

Technologové firmy ASIO, spol. s r.o. mají dlouhodobé zkušenosti s návrhy, zprovozňováním a provozováním čistíren odpadních vod komunálního i průmyslového charakteru.

Nabízíme Vám naše expertní služby pro bezproblémové zajištění Vašeho provozu zahrnující:

  • zhodnocení stávající situace, detekce slabých míst,
  • návrh provozních úprav, event. návrh potřebných zásahů do vybavení a konstrukce ČOV,
  • laboratorní testy s reálnou odpadní vodou (výběr a odladění dávkování provozních chemikálií),
  • technologický dohled a případné konzultace.


Pokud Vaše čistírna nedosahuje požadovaných odtokových limitů, hledáte úspory nebo se potýkáte s provozními potížemi, obraťte se na nás - rádi Vám situaci vyhodnotíme a navrhneme vhodné řešení.