Využití žlutých vod AS-URINE

Ačkoliv moč, označovaná v čistírenství jako žlutá voda, tvoří méně než 1% z celkového objemu odpadní vody z domácností, je zdrojem takřka 80% dusíku a nejméně 50% fosforu z celkového množství těchto nutrientů vyskytujících se v komunálních odpadních vodách…

Získejte informace o produktu

Znovuvyužití nutrientů je důležité. Například u fosforu se předpokládá jeho vyčerpání za 30-50 let a v zemědělství jej nelze zatím ničím nahradit (2). Pak budeme nuceni začít s jeho recyklací, aby se zabránilo předpovídané globální potravinové krizi.

Na úrovni domácností lze použít bezvodé pisoáry a WC umožňující separaci, sběr a svoz moči za účelem jejího zpracování a využití jako hnojiva v zemědělství. Zároveň je tak možné eliminovat eutrofizaci povrchových vod. Je známo, že člověk průměrně ročně vyprodukuje 500 l moči (v závislosti na místních podmínkách).

95% moči, je voda, ale zbylých 5% se skládá z makronutrientů, s nimiž jsou všichni zahrádkáři dobře obeznámeni. Jedná se o dusík (N), fosfor (P) a draslík (K), navíc moč obsahuje i některé důležité stopové prvky. Jejich skutečný obsah se bude lišit v závislosti na stravě. Můžeme proto konstatovat, že moč je obvykle dobře vyvážené hnojivo produkované přímo z našeho těla. Průměrný člověk produkuje dostatek moči, aby pohnojil 300 až 400 m 2 půdy při aplikaci 50-100 kg N/ha.

Důvody separace moči

Zásadní důvody pro separaci a čištění žlutých vod v evropských zemích jsou:
- snížení koncentrace nutrientů s ohledem na eutrofizaci vod,
- minimalizace množství odtékajících živin a snížení koncentrace dusíku zlevní proces čištění,
- odlehčení nátokových parametrů na vstupu do ČOV, díky čemuž je možno uvažovat o dalších, ekonomicky méně náročných technologiích pro ČOV např. u domovních čistíren,
- recyklace živin obsažených v moči ve formě hnojiva - zásoby fosforu klesají a cena fosforečnanových i dusičnanových hnojiv roste,
- získáme kvalitní hnojivo o známém složení, aplikovatelné přímo po naředění vodou.

Máme separovanou moč, co s ní?

Čtyřčlenná rodina vyprodukuje ekvivalent 50 kg pytle hnojiva NPK v poměru 10:1:4 z moči každý rok, což značí dokonce vyšší obsah dusíku, než má mnoho minerálních hnojiv. Další pozitivní efekt je, že je fosfor v rostlinám přístupné formě. Koncentrace živin v moči lze ředit podle potřeby. Před vlastním použitím moči je třeba postupovat následovně:

1) Separovanou moč můžete uskladnit v podzemních nádržích. Jedná se o dvoukomorové nádrže s pachovým uzávěrem. Po naplnění jedné komory se začne plnit druhá komora.

2) Nádrže jsou dvoukomorové z důvodu stabilizace moči. Moč zdravého člověka by neměla obsahovat patogenní mikroorganismy, nicméně příručka Světové zdravotnické organizace pro nakládání s žlutými vodami doporučuje stabilizaci po dobu 4 měsíců.

3) Takto hygienizovaná moč se doporučuje dle WHO ředit při aplikaci vodou v poměru 1: 3 (pokud jsou užity bezvodé pisoáry). Směs vody a moči se smíchá automaticky pomocí ejektoru a poté se aplikuje na nelistovou zeleninu dvakrát týdně.

4) Aplikace moči po krátké době skladování je možná na menších farmách. Znečišťující látky se rozloží s pomocí aerobních půdních mikroorganismu a UV záření ze slunce výrazně rychleji. Skladovací nádrže jsou proto doporučeny spíše pro větší komunity.

Jak velké nádrže na skladování moči budete potřebovat?

Velikost nádrže si můžete spočítat sami pomocí tohoto excelovského programu: viz http://www.asio.cz/cz/vypocet-produkce-moci-pro-zasobni-nadrze . Program zohledňuje součet obyvatel i dobu skladování, pohlaví, druh příslušenství a další parametry.