Čistírny odpadních vod AS-VARIOcomp D (400-5000 EO)

Čistírna odpadních vod pod typovým označením AS–VARIOcomp D je určena pro města a obce od 400 do 5000 ekvivalentních obyvatel (EO). Při návrhu jsme uplatnili dlouholeté zkušenosti z dříve dodávaných atypických čistíren a upřednostnili jsme stabilitu čistícího procesu zajištěnou nízkozatěžovanou aktivací, vysokou účinnost čištění, která je založena na inovativním uspořádáním technologie v dosazovací nádrži a minimalizaci provozních nákladů převážně spojených s kalovou koncovkou…

Získejte informace o produktu

Čistírna odpadních vod typu AS–VARIOcomp D najde uplatnění především ve městech a obcích, které mají od 400 do 5000 ekvivalentních obyvatel (EO). Při návrhu této čistírny jsme se inspirovali konstrukcemi atypických čistíren, které jsme v minulosti realizovali na míru požadavkům našich zákazníků. Čistírna odpadních vod je zkonstruována tak, aby byl proces čištění maximálně stabilní (technologie splňuje definici nejlepší dostupné technologie dle NV 61/2003 Sb. v platném znění) a vysoce účinný. Díky inovativnímu technologii odvodňování kalů přímo z aktivace je možné vypustit uskladňovací nádrž kalu a tím uspořit na stavební části ČOV.

Výhody čistírny

 • vysoká stabilita a účinnost procesu čištění
 • možnost modulového rozšíření čistírny
 • minimální nároky na zastavěnou plochu
 • nízká hlučnost (tichý provoz)
 • automatizace provozu s nízkými nároky na obsluhu
 • minimální investiční a provozní náklady

Obecný popis - vstupní a výstupní parametry

Technologie, na které je založena čistírna odpadních vod pro města a obce typu AS–VARIOcomp D vzájemně kombinuje mechanické a biologické procesy čištění odpadních vod. Díky tomu dosahuje vysoké účinnosti čištění při optimalizovaných nárocích na spotřebu elektrické energie.

Čistírny odpadních vod typové řady AS–VARIOcomp D se skládají z několika technologických celků, které jsou pro jednotlivé čistírny identické. Jde především o technologické celky:

 • vstupní čerpací stanice
 • mechanické předčištění
 • nízkozátěžová aktivace (řešení pomocí předřazené denitrifikační zóny)
 • čtvercová dosazovací nádrž s vertikálním průtokem
 • zařízení na odvodnění přebytečného kalu (spirálový dehydrátor)
 • komplexní systém MaR a ASŘTP využívající nejmodernější softwarové a komunikační technologie

Dimenzování a výpočty typové řady vycházejí ze specifické produkce odpadních vod, produkce látkového znečištění a zátěžových hodnot podle nejnovějších legislativních požadavků. ČOV AS–VARIOcomp D jsou standardně navržené pro 1000, 2000, 3000, 4000 a 5000 EO (ale čistírny pro 400–800 EO standardně dodáváme), nicméně není problémem čistírny odpadních vod přizpůsobit požadované velikosti . ČOV jsou obvykle navrhovány jako dvoulinkové což umožňuje postupné připojování obyvatel v souladu s harmonogramem budování kanalizace. Garantované parametry kvality odtoku z čistírny splňují požadavky dané Nařízením vlády č. 61/2003 Sb. a 229/2007 Sb. nejen pro velikost zdroje znečištění do 2000 EO, ale i pro kategorie nad 2000 EO.

Návrhové parametry

Specifické produkce znečištění na přítoku
Parametr BSK 5 CHSK NL NL celk P celk
Jednotka g / EO • den
Hodnota 60 120 55 11 2,5
Zatěžovací parametry standardních typů ČOV
Počet EO EO 1000 2000 3000 4000 5000
Q 24 m 3 /d 165 330 495 600 825
Q h m 3 /h 19,9 38,0 57,0 76,0 87,5
BSK 5 kg/d 60 120 180 240 300
CHKSK 120 240 360 480 600
NL 55 110 165 220 275
NL celk 11 22 33 44 55
P celk 2,5 5 7,5 10 12,5
Emisní standardy znečištění odpadních vod dle NV 61/2003 Sb. a 229/2007 Sb.
Kategorie ČOV CHSK BSK 5 NL N-NH 4 + P celk
p m p m p m průměr m průměr m
méně než 2000 EO 125 180 30 60 40 70 20 40 - -
více než 2001 EO 120 170 25 50 30 60 15 30 3 8

– kde hodnoty p pro parametry CHSK, BSK 5 a NL značí přípustné koncentrace
– kde hodnoty m jsou nepřekročitelné

Emisní standardy znečištění odpadních vod dle NV 61/2003 Sb. a 229/2007 Sb.
Kategorie ČOV CHSK BSK 5 NL N-NH 4 + N-NO 3 - NL celk P celk
p m p m p m průměr m průměr m průměr m průměr m
1000 EO 80 120 15 25 20 35 5 12 25 35 35 45 2 6
2000 EO 70 110 10 20 20 35 5 12 25 35 35 45 2 6
3000 EO 70 100 10 20 15 30 4 10 20 30 30 40 2 6
4000 EO 60 90 10 20 15 30 4 10 20 30 30 40 2 6
5000 EO 60 90 10 20 15 30 4 10 20 30 30 40 2 6

V případě extrémně vysokých nároků na odtokové parametry, lze zpracovat a předložit návrh na vestavbu membránové technologie (MBR).

Obvykle dosahované parametry po srážení a MBR
Kategorie ČOV CHSK BSK 5 NL N-NH 4 + N-NO 3 - NL celk P celk
p m p m p m průměr m průměr m průměr m průměr m
1000 5000 20 40 5 10 1 5 5 10 15 25 20 35 1,5 3

– MBR se dají použít jako nadstandardní modulové rozšíření AS–VARIOcomp D

Popis technologie AS-VARIOcomp D

Každý návrh ČOV této velikosti vychází z místních podmínek a požadavků investora a provozovatele. Obvyklá skladba ČOV je následující. První část strojně-technologického celku tvoří čerpací stanice. Velikostně vyrábíme mnoho typů ČS, které plně vyhovují této velikosti ČOV. Čerpací stanice osazujeme hrubým česlovým košem a zdvihacím zařízením. Čistírny odpadních vod navržené do 1400 EO využívají k čerpání vody dvě čerpadla se střídavým provozem, čistírny určené k čistění odpadních vod v obcích a městech nad 1400 EO vybavujeme třemi čerpadly s cyklickým provozem.

Mechanické čistění

Mechanické předčištění obvykle zajišťují samočisticí strojně stírané šroubové česle, zálohu tvoří ručně stírané česle na obtoku. Oddělené nečistoty se shromažďují v kontejneru na shrabky. Mechanicky předčištěná voda odtéká gravitačně do rozdělovacího objektu, který je umístěný před biologickou částí ČOV. Čistírny, které mají nařízeno snížení obsahu fosforu ve vypouštěné vyčištěné odpadní vodě, jsou vybaveny dávkováním srážedla fosforu do proudu přitékající vody před rozdělovacím objektem.

Aktivační část

Aktivační část čistíren je složena z nitrifikace a předřazené denitrifikace. Mezi nádržemi je pak umístěna interní recirkulace, která zabezpečuje snížení odtokové koncentrace dusičnanového dusíku. Čistírny jsou osazeny interní recirkulací kalu . Denitrifikační nádrže jsou vybavené pomaluběžnými ponornými vrtulovými míchadly na spouštěcím zařízení, nádrže zároveň osazujeme jemnobublinnými aeračními elementy, které zajištují provzdušování nádrže v období, kdy je teplota odpadní vody nižší - provzdušňovací elementy jsou v každé nádrži usazené na nosných trubkách. V nitrifikační nádrži jsou pro zajištění přísunu kyslíku k dispozici jemnobublinné aerační elementy. Zdrojem vzduchu pro nitrifikační a v zimním období i denitrifikační nádrže jsou jedno-otáčková dmychadla.

Dosazovací nádrže

Dosazovací nádrže jsou navržené jako dva kusy čtvercových vertikálně protékaných dosazovacích nádrží. Voda natékající do dosazovací nádrže prochází přes odplyňovací zónu a uklidňovací válec. Vratný kal je přečerpáván zpět do aktivačního procesu. Inovativním prvkem čistíren odpadních vod jsou sestavy ponořených sběračů , které odtahují vyčištěnou vodu – v kombinaci s automatickým stahováním plovoucího kalu a možností jednoduchého seřízení hladiny vody minimalizují únik nerozpuštěných látek z čistírny.

Kalové hospodářství

Kalové hospodářství je navrženo tak, aby minimalizovalo investiční a provozní náklady. Přebytečný aktivovaný kal je přečerpávání přes flokulační stanici AS–PROchem D přímo na spirálový dehydrátor, který při minimálních nárocích na prostor a elektrickou energii zahušťuje kal na 15 – 20 % sušiny. Velkou předností tohoto zařízení je schopnost pracovat v plně automatickém provozu .

Jako potvrzení efektivity provozu níže uvádíme vyjádření investora, který vlastní první pilotní jednotku umístěnou do reálného provozu.

Ing. Jan Helikar, starosta města, komentuje provz zařízení: „ Používáme vámi dodané odvodňovací zařízení, spirálový dehydrátor, po dobu cca 12 měsíců. V průběhu této doby došlo k značným úsporám provozu ČOV (2500 EO) a to v řádu 30 000 Kč za každý měsíc . Příčinou úspor je snížení množství odváženého kalu z ČOV. V průběhu instalace a provozu zařízení došlo ke stoprocentní odborné pomoci ze strany dodavatele. Za dobu užívání nedošlo k žádné poruše ani výpadku odvodňovacího zařízení pracujícího v plně automatickém režimu. Chod odvodňovacího zařízení je jednoduchý a snadný. Obsluha ČOV je s ním velmi spokojená.

Automatizace provozu

Systém řízení čistírny odpadních vod typové řady AS–VARIOcomp D je plně automatický, včetně čerpání na přítoku, čerpání vratného a přebytečného kalu, odtahu kalu a synchronizace s provozem kalové koncovky (spirálního dehydrátoru). Automatické řízení vnosu kyslíku do aktivace je u čistíren zajištěno časovým přednastavením nebo ho zajišťují řízení kyslíkové sondy.

Technologické schéma ČOV 1000 EO - AS-VARIOcomp 1000 D

Nadstandardní rozšíření

Kromě chemického srážení fosforu a membránové technologie lze systém čistíren rozšířit o dešťovou zdrž, fekální jímku, resp. můžeme dle potřeby technologické uspořádání změnit na systém s regenerací, například při požadavcích na zvýšení stability provozu.

Zařízení na chemické srážení fosforu

V případě nařízení na splnění limitu na „ Pcelk“ pro ČOV menší než 2000 EO, jsme schopní na všech ČOV těchto limitů dosáhnout pomocí zařízení na chemické srážení fosforu .

Membránové technologie

V případě zvýšených nároků na odtokové parametry dokážeme zpracovat a předložit návrh s čištěním odpadních vod pomocí membránové technologie. Mechanicky předčištěná odpadní voda díky této technologii biologicky čištěna a posléze pomocí membrán zbavena nerozpuštěných látek. Velikost pórů v membránách se pohybuje v řádech mikrometrů. Do filtrátu (permeátu) proto neproniknou bakterie ani většina virů. U takto vyčištěné vody je výhodou, že odtok je hygienicky zabezpečený a voda se dá recyklovat či zasakovat. V praxi máme ověřeno, že mikrobiologické ukazatele na odtoku z ČOV s membránovou filtrací dosahují takové kvality, že umožňují její zpětné využití např. jako užitkovou vodu (viz tabulka níže).

Bakteriologický rozbor odtoku z MBR
Jednotka Rozbor 1 Rozbor 2
Escherichia coli KTJ v 100 ml 0 0
Koliformní baktérie KTJ v 1 ml 0 5
Intestinální enterokoky KTJ v 1ml 0 0
Stanovení klostridií KTJ v 50 ml 0 0
Kultivovatelné baktérie při 22 °C KTJ v 1 ml 530 370
Kultivovatelné baktérie při 37 °C KTJ v 1 ml 295 530

Regenerační nádrž

Regenerační nádrž, při požadavcích na stabilitu provozu, dokážeme navrhnout tak, abychom dosáhli zvýšení odolnosti vůči toxickému přítoku a nárazovému látkovému zatížení.

SFT FILTR – úspora nákladů

Pro zlepšení energetické bilance čistírny, snížení nároků na objem nádrží a nákladů na provzdušňování, je možné v určitých případech navrhnout multifunkční jednotku (tzv. SFT FILTR), která dokáže odpadní vodu velice účinně mechanicky předčistit a zároveň zahustit, nebo odvodnit přebytečný kal. SFT FILTR je kompaktní jednotka určená pro mechanickou separaci nerozpuštěných látek a jejich zahuštění. Současné modely dodáváme o výkonu od 10 do 180 l/s tj. od 36 do 648 m3/h. Jako síto využívají tyto jednotky tkaniny s otvory od 0,1 mm do 1 mm, což spolu s  nastavením posunu umožňuje optimalizaci odstranění N L.

Náklady na provoz čistírny odpadní vody

Provozní náklady tvoří přímé náklady na spotřebu elektrické energie pro stroje a zařízení, personální náklady na pracovníky obsluhy a údržby ČOV, případně na využití nebo zpracování přebytečného kalu z ČOV, náklady na odvoz a likvidaci shrabků z česlového koše čerpací stanice a z mechanického předčištění, náklady spojené s nákupem chemikálií pro odvodnění kalu a pro srážení fosforu a náklady na spotřebu vody na ostřik lamel dehydrátoru a rozpouštění roztoku flokulantu.

Provozní náklady
EO Celková plocha ČOV (m 2 ) El. příkon Spotřeba vody Spotřeba koagulantu Spotřeba flokulantu
kWh KW/d kWh/m 3 m 3 /d kg/d kg/d
1000 270 20,5 139,0 0,84 0,94 0,00 0,54
2000 355 39,8 475,8 1,44 1,32 78,68 0,99
3000 450 53,0 653,8 1,32 2,02 118,02 1,48
4000 535 55,5 688,2 1,04 2,32 157,36 1,98
5000 615 67,6 833,3 1,01 2,81 196,71 2,47

Pozn.: celkovou plochou ČOV se rozumí zastavěná plocha nádrží a provozního objektu

Obsluha ČOV

Do 3000 EO je potřeba jeden odborně zaškolený pracovník po dobu čtyř hodin denně, od 3000 EO je potřeba jeden odborně zaškolený pracovník po dobu osmi hodin denně.

Nabízíme komplexní služby

Zajišťujeme komplexní služby spojené s dodávkou, instalací a výstavbou ČOV.

 • Zpracujeme vám žádost o dotaci - jak z fondů EU, tak ze státních zdrojů
 • Připravíme projektovou dokumentaci , následně provozní řád ČOV
 • Zajistíme realizaci stavby čistírny odpadní vody, ale rekonstrukci nebo intenzifikace stávajících ČOV
 • Vybudujeme ČOV v zastropeném provedení
 • Zajistíme montáž , uvedení do zkušebního i trvalého provozu
 • Navrhneme možnosti optimalizace kalového hospodářství (provozní i hospodářské)
 • Zajistíme záruční i pozáruční servis
 • Zaškolíme obsluhu ČOV
 • Zpracujeme plán optimalizace účinnosti čistících procesů ve vztahu k energetickým potřebám a objemům na stávajících i plánovaných ČOV pomocí simulace na matematickém modelu GPS-X 5.1 – pomocí software simulujeme a vyhodnocujeme biologické, chemické i fyzikální procesy technologické linky

Vybrané reference z ČR i zahraničí

 • Myslinka I a II etapa 600 EO
 • Přítluky 860 EO
 • Vratimov 2000 EO I a II. etapa
 • Hostivic e (EUFI s.r.o., CZ): ČOV 1800EO/ULTRA
 • Odřišov (CZ): ČOV 1800EO
 • Otnice (CZ): ČOV 1750EO
 • Kunín (Commodum, spol. s r.o., CZ): ČOV 1060EO
 • Dolní Morava (hotel Klepáč, CZ): ČOV 750EO
 • Tušimice (Elektrárna Tušimice, CZ): ČOV 700EO
 • Libeř (CZ): ČOV 800EO
 • Kolarovo (Nanjuk, BG): ČOV 1700EO
 • Bauska (Lielzeltini, LV): ČOV 1800EO
 • Ligatne (LV): ČOV 5000EO
 • Radomyšl (CZ): ČOV 1200EO
 • Kladruby RÚ (CZ): ČOV 1560EO
 • Nové Sedlo (CZ): ČOV 800EO/ULTRA
 • Ivančice (CZ): 20000EO

Ke stažení

Certifikáty

PDF

Prohlášení o shodě

PDF 56,4 kB, 1. 8. 2016

Reference
Kde jsme tento produkt instalovali

Články

I tradiční výrobce sýrů musí čistit odpadní vody

KROMILK a.s. je jedna z nejstarších mlékáren v republice s více než 110letou tradicí na českém trhu. Ročně vyprodukuje desítky tisíc sýrů, mezi nimi např. tradiční sýr „KROMÍK“.

31. 3. 2020

Webinář "Obce a řešení odpadních vod"

... již tento pátek on-line seminář (webinář) na téma "Obce a řešení odpadních vod, nerovnoměrnost nátoku a její řešení s ČOV AS-HSBR".

26. 2. 2020

Nová čistírna odpadních vod v Dolním Městě

V Dolním Městě mají novou ČOV AS-HSBR 125 denitri.

13. 1. 2020

Česká vodohospodářská pouť (mise) do Izraele 11/19

Izrael je v současnosti dynamicky rozvíjející se zemí, a to i naproti tomu, že bylo v minulosti předpovídáno omezení rozvoje země nedostatkem vody.

22. 11. 2019

Webinář "Odpadní vody na venkově z pohledu občana a zastupitele"

Podívejte se na náš nový webinář, který se zabývá problematikou odpadních vod na venkově z pohledu občana a zastupitele.

4. 11. 2019

Novinka tohoto roku: ČOV AS-MONOcomp

Už jste slyšeli o první chytré čistírně, která přináší skutečné řešení kalové problematiky?

21. 10. 2019

První chytrá čistírna - AS-MONOcomp

A je to tu! První chytrá čistírna, která přináší skutečné řešení kalové problematiky a splňuje požadavky na třídu III. a kategorii PZV.

11. 10. 2019

Mikropolutanty = makroproblém nebo jen nafouknutá bublina?

Téma mikropolutanty se táhla jako červená nit celou konferencí VODA v Poděbradech.

3. 10. 2019

Záznam z webináře "ČOV v malých obcích a při nízkých koncentracích znečištění odpadní vody"

Podívejte se na záznam z webináře na téma "ČOV v malých obcích a při nízkých koncentracích znečištění odpadní vody".

30. 9. 2019

ASIO NEW představí na veletrhu For Arch zcela novou ČOV

Stavební veletrh ForArch se blíží a my vás rádi uvítáme na našem stánku.

6. 9. 2019

Nová ČOV na horské chatě v Rakousku

Další díl ze seriálu vysokohorských ČOV se odehrává právě nyní, a to při realizaci čistírny odpadních vod pro horskou chatu Tilisunahütte.

8. 8. 2019

ČOV v horách

Tradiční seminář odborné skupiny ČAO při CzWA se uskutečnil v nádherném prostředí Bílých Karpat v Žídkové.

13. 6. 2019

ČOV v bambusovém houští aneb HSBR 250 mod. v Nabeghlavi

Po více než dvou letech si majitel čistírny odpadních vod v Nabeghlavi uvědomil, že má ve vlastnictví technické zařízení, které by mělo být nějak udržováno, nějak provozováno a měl by se o něj nějak starat, a tak si vyžádal nové zaškolení obsluhy a řízení ČOV.

30. 5. 2019

Specifické požadavky na čištění odpadních vod

Existuje celá řada zdrojů a průběhů produkce odpadních vod. Existuje i celá řada způsobů, jak vyřešit jejich čištění a odvádění.

10. 4. 2019

Obce a řešení odpadních vod, ČOV AS-HSBR 60-300 EO

Problémy s čištěním odpadních vod řeší mnoho menších obcí.

2. 4. 2019

Webinář "Obce a řešení odpadních vod, ČOV AS-HSBR 60-300 EO"

... již tento pátek on-line seminář (webinář), který se bude zabývat řešením odpadních vod v obcích.

27. 3. 2019

Čištění odpadních vod, využití a recyklace vod _ rozhovor CTI

Zajímá Vás na co se nás ptali ve studiu Cechu topenářů a instalatérů ČR v rámci Stavebních veletrhů Brno? Podívejte se na videozáznam.

4. 3. 2019

Optimalizace návrhových parametrů ČOV v obcích do 2000 EO

Návrh každé čistírny odpadních vod (ČOV) má svá specifika.

7. 2. 2019

strana: 3