Technologie odvodnění kalů AS-DEHYDRÁTOR

Zařízení sloužící k zahušťování a následnému odvodnění kalu…

Získejte informace o produktu

Spirálový dehydrátor slouží k zahušťování a následnému odvodnění kalu. Zařízení je malé a lehké a může pracovat v automatickém provozu s minimálními nároky na údržbu.

Zařízení je vyráběno v několika typových řadách a díky svým nízkým investičním i provozním nákladům je vhodné zejména pro průmyslové čistírny a pro komunální čistírny od 1.000 do 10.000 EO. Další velkou předností tohoto zařízení je schopnost zahušťování sekundárního kalu přímo z aktivace, čímž při návrhu nové ČOV mohou odpadnout náklady na výstavbu uskladňovacích nádrží.

Výhody

1. Snížení stavebních nákladů
Dehydrátor obsahuje zahušťovací zónu, která eliminuje potřebu zahuštění kalu před nátokem do zařízení. Odvodňovací buben vytváří s doplňkovými zařízeními kompaktní konstrukci, která umožňuje minimalizovat požadavky na prostor.

2. Snížení provozních nákladů
Dehydrátor je konstruovaný tak, že je chráněný proti zanášení. Minimalizují se tím nároky na oplachovou vodu a obsluhu. Spotřeba energie pro dehydrátor je velmi nízká (0,2 - 3,75 kW).

3. Efektivní odvodnění
Zařízení odvodňuje kal s nízkou koncentrací sušiny přímo z aktivace a produkuje kalový koláč ve formě pevné hmoty.

4. 24 hodinový automatický provoz bez obsluhy
Dehydrátor je schopen pracovat v nepřetržitém automatickém režimu včetně dávkování chemikálií. Časové nároky na jeho údržbu a obsluhu jsou minimální (cca 5 min/den).

Popis procesu

Odvodňovací buben sestává ze šnekovnice s hřídelí rotující konstantní rychlostí pod vrstvou pevných a pohyblivých lamel. Závitnice tlačí na hrany pohyblivých lamel, které se kontinuálně pohybují v mezerách mezi pevnými lamelami během rotace šnekovnice. Tímto způsobem se také prostor uvnitř čistí a zabraňuje se tím ucpávání. Kalová voda poté odtéká mezerami mezi lamelami. Mezery mezi lamelami se postupně zmenšují směrem k místu, kde se kalový koláč odstraňuje. Mezera mezi lamelami je nejprve 0.5 mm v zahušťovací zóně, 0.3 mm v odvodňovací zóně a na konci je mezera 0.15 mm. Koncová přítlačná deska zvyšuje tlak na kalový koláč, aby došlo k efektivnějšímu odvodnění kalu.

Základní schéma a provoz AS-DEHYDRÁTORU

  1. Kal je pumpován do provozní nádrže pomocí kalového čerpadla. Pro zajištění konstantního množství přívodu kalu je v provozní nádrži manuálně nastavitelný přepad, ze kterého se kal odvádí zpět do zásobní nádrže zahuštěného kalu.
  2. Do flokulační části provozní nádrže je dávkován flokulant a vyvločkovaný kal se odvádí do spirály odvodňovacího bubnu.
  3. Kal přiváděný do odvodňovacího bubnu je gravitačně zakoncentrováván v koncentrační zóně a dále je pomocí šnekovnice přesouván do odvodňovací zóny.

zahušťování a následné odvodnění kalu AS-DEHYDRÁTOR _ tab

Články

AS-DEHYDRÁTOR 201 v kontejnerovém provedení

Další úspěšná realizace AS-DEHYDRÁTOR 201 za námi...

18. 12. 2023

Pilotní testování jednotky AS-DEHYDRÁTOR

V září roku 2023 jsme provedli pilotní testování jednotky AS-DEHYDRÁTOR na podnikové ČOV v podniku Lučební závody a.s. Kolín.

13. 11. 2023

Pilotní testování zahušťovací jednotky na ČOV Milsy a.s.

Jedná se o mlékárenskou výrobu na Slovensku, která dodává svoje výrobky do největších českých a slovenských obchodních řetězců

7. 9. 2023

Chystají se změny v nakládání s kaly... co je v návrhu?

... vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy a popis změny

28. 10. 2022

ASIO a problematika kalu z ČOV aneb Green Deal a praktické rozhodování

Seminář, pojatý jako kulatý stůl, byl navštíven zejména zastupiteli menších měst a obcí.

4. 3. 2022

Webinář "Kalová koncovka (kaloman, VIA ALTA)"

Podívejte se na nový webinář na téma "Kalová koncovka (kaloman, VIA ALTA)".

28. 10. 2021

Mobilní jednotka pro odvodnění čistírenského kalu

Na konci srpna byla dokončena, předána a uvedena do provozu mobilní jednotka pro odvodnění čistírenského kalu AS-DEHYDRÁTOR.

14. 9. 2021

Webinář "Nový zákon o odpadech, jak na kaly a gastro odpad"

Máme pro vás nový webinář na téma "Nový zákon o odpadech, jak na kaly a gastro odpad".

26. 8. 2021

Úspěšné dokončení modernizace ČOV pro Vodňanské Kuře

Jak probíhala modernizace čistírny odpadních vod v závodu Vodňanské Kuře v Modřicích u Brna?

4. 8. 2021

Je za stávající legislativy odpadní voda pro firmy zdrojem, výzvou či pouhou ekologickou zátěží?

Nehledě na legislativu je voda zdroj a odpadní voda je odpad se vším všudy, v Evropě dokonce i po stránce legislativní.

26. 7. 2021

Nové webináře - Čerpací stanice, fakturační průtoková šachta, odlehčovací komory, odlučovače lehkých kapalin

3 nové webináře - "Čerpací stanice", "Fakturační průtoková šachta (měrné objekty), odlehčovací komory" a "Odlučovače lehkých kapalin" jsou online.

29. 4. 2021

ČOV Hradec u Stoda odvodňuje kal s pomocí dotace OPŽP

V rámci zefektivnění kalového hospodářství a úspor získala obec Hradec u Stoda pro svou čistírnu odpadních vod nové zařízení od firmy ASIO TECH AS-DEHYDRÁTOR.

16. 9. 2020

Webinář "Kalová problematika obecních a domovních čistíren"

Nový on-line seminář (webinář) na téma "Kalová problematika obecních a domovních čistíren".

25. 6. 2020

Hygienizace čistým kyslíkem a kompostování, bezproblémová řešení kalu z ČOV

Na konci února proběhl v prostorách bývalé výrobny koberců (nyní areál agentury ZERA, z. s.) jednodenní seminář na téma Hygienizace čistým kyslíkem a kompostování, bezproblémová řešení kalu z ČOV.

24. 3. 2020

Odvodnění kalů z ČOV s dotací

AS-DEHYDRÁTOR + výzva OPŽP č. 150

17. 3. 2020

Záznam z webináře "Obce a řešení odpadních vod"

Podívejte se na záznam z webináře na téma "Obce a řešení odpadních vod, nerovnoměrnost nátoku a její řešení s ČOV AS-HSBR".

2. 3. 2020

Čištění odpadních vod a rekreační objekty

Rekreační objekty mívají často sezónní provoz a kolísavou návštěvnost.

24. 1. 2020

Využití kalů z ČOV

V rámci semináře Regionální agrární komory jsme byli požádáni o stanovisko k problematice kalů a odpadních vod a k jejich použití na zemědělské půdě.

11. 11. 2019

Záznam z webináře "Plány rozvoje vodovodů a kanalizací"

Podívejte se na záznam z webináře na téma "Plány rozvoje vodovodů a kanalizací".

3. 7. 2019

Webinář "Plány rozvoje vodovodů a kanalizací"

... již tento čtvrtek on-line seminář (webinář), který se bude zabývat plány rozvoje vodovodů a kanalizací.

25. 6. 2019

strana: 1