Flotační jednotka AS-FLOT 1 - 10

Princip technologie flotace pod obchodním označením AS-FLOT je založen na separačním procesu, který se používá k oddělení dispergovaných částic (pevných či tukových) z kapaliny. Při flotaci se částice znečištění shlukují s mikrobublinkami vzduchu za vzniku flotační pěny, která je lehčí než voda. Tato pěna je vynášena na hladinu flotátoru, odkud je stahována do zásobníku…

Získejte informace o produktu

Technologie řady AS-FLOT využívá k tvorbě mikrobublinek speciálně navrženého čerpadla, které při čerpání samovolně nasává vzduch. Tím odpadá nutnost pořízení kompresoru a dalšího příslušenství. Díky tomu jsou jednotky AS-FLOT provozně i energeticky nenáročné a vysoce spolehlivé.

Princip flotace

Princip technologie flotace je založen na separačním procesu, který se používá k oddělení dispergovaných částic (pevných či tukových) z kapaliny pomocí mikrobublinek vzduchu. Při flotaci se částice znečištění navazují na mikrobublinky vzduchu a společně jsou vynášeny k hladině, kde vzniká flotační pěna. Tato pěna je následně stahována z hladiny stíracím zařízením. Tento princip je vhodný především pro čištění vod s obsahem tukových látek. Účinnost flotace je zvýšena použitím chemického srážení před flotací.

Použití

 • masný průmysl
 • porážka dobytka
 • zpracování ryb
 • mlékárny
 • sýrárny
 • pivovary
 • výroba bramborových lupínků

Výhody

 • nízké investiční náklady
 • rychlá instalace
 • ekonomický provoz
 • optimální spotřeba koagulantu a flokulantu při maximální účinnosti
 • vysoká účinnost, spolehlivost a životnost
 • nízké provozní náklady

Flotační jednotka AS-FLOT _ parametry

Kontejnerové flotační jednotky (kapacita 1-7,5 m 3 /h)


Flotační jednotky do velikosti AS-FLOT 7,5 je možné dodat v kontejnerové verzi – výrobní řada AS-ISO FLOT. Kontejner je vybaven kompletní nainstalovanou a zapojenou technologií pro předčištění odpadní vody s využitím flotační jednotky. Po napojení potrubních tras mezi podzemními nádržemi a kontejnerovou flotační jednotkou je možné ihned zahájit provoz. Kontejnerová flotační jednotka AS-FLOT

Výhody kontejneru

 • kompaktní technologická jednotka
 • dodání integrované technologie v kontejneru bez nutnosti montáže v místě zabudování
 • vhodné řešení při nedostatku místa v interiérech
 • jednoduchá přeprava
Standardní vystrojení kontejneru

• flotační jednotka včetně příslušenství
• mechanické předčištění
• chemické hospodářství
• el. rozvaděč včetně řídicího systému
Možnost nadstandardního vystrojení

• čerpadlo pro odtah flotační pěny
• připojení dalších el. pohonů do centr. rozvaděče kontejnerové flot. jednotky
• vystrojení podzemních nádrží (česlový koš, čerpadla, míchadla, tenzometr, ...)

Parametry kontejnerové flotační jednotky AS-ISO FLOT

Návrh předčištění odpadních vod flotací

Flotační jednotka je navrhována jako součást technologie předčištění odpadních vod. Příklad použití flotační jednotky je zobrazen v technologickém schématu.

Odpadní voda je čerpána z čerpací stanice přes mechanické předčištění do akumulační nádrže, kde je homogenizována. Z akumulační nádrže je následně rovnoměrně čerpána přes chemické hospodářství na flotační jednotku. Dávkováním chemikálií se částečně naváže znečištění v odpadní vodě do shluků (tzv. flokulí), které jsou ve flotační jednotce separovány pomocí mikrobublin vzduchu a vyneseny k hladině v podobě flotační pěny.

Flotační pěna a sediment z flotační jednotky jsou svedeny do kalové nádrže. Předčištěná voda je z flotační jednotky vypouštěna do kanalizace nebo na biologické dočištění.

Flotační jednotka AS-FLOT - technologické schéma