Stavební průmysl

Technologie čištění průmyslových odpadních vod produkovaných ve stavebním průmyslu umožňuje oddělit od znečištěných průmyslových odpadních vod z výrobního procesu vodou ředitelné barvy, pigmenty, pojiva, mechanické znečištění (písky) a disperzní vodou ředitelná lepidla. Princip čištění spočívá v chemické stabilizaci, srážení, sedimentace a následné filtraci a odvodnění na kalolisu…

Získejte informace o produktu

Technologie čištění průmyslových odpadních vod produkovaných ve stavebním průmyslu umožňuje oddělit od znečištěných průmyslových odpadních vod z výrobního procesu vodou ředitelné barvy, pigmenty, pojiva, mechanické znečištění (písky) a disperzní vodou ředitelná lepidla. Princip čištění spočívá v chemické stabilizaci, srážení, sedimentace a následné filtraci a odvodnění na kalolisu.Princip čištění spočívá v chemické stabilizaci, srážení, sedimentace a následné filtraci a odvodnění na kalolisu. Předčištěná voda je vypouštěna do splaškové kanalizace.

Výhody:

 • minimální zastavěná plocha
 • možnost umístění do blízkosti výroby
 • možnost oddělení jak lepidel, tak i nátěrových hmot při odlišném technologickém postupu
 • využitelnost stávajících nádrží a potrubních rozvodů
 • nenáročnost na obsluhu
 • žádné úplaty a pokuty za vypouštění znečištěných odpadních vod
 • minimální provozní náklady
 • návratnost ceny cca 1-3 roky

Použití v průmyslovém odvětví:

 • papírenský
 • dřevařský
 • nábytkářský
 • stavební
 • textilní
 • tiskařský
 • automobilový

Princip čištění odpadních vod na ČOV AS-ASLI

Průběžně vznikající odpadní voda z výroby se homogenizuje v akumulační nádrži, která je míchána pomaluotáčkovým míchadlem a čerpána přes trubkový směšovač do koagulačně sedimentačního reaktoru. Odpadní voda po homogenizaci má přibližně vždy stejnou kvalitu znečištění.
V trubkovém směšovači se odpadní vody upraví alkalickým stabilizátorem na potřebnou hodnotu pH.

Vysrážení znečištění z odpadní vody se provede dávkováním koagulantu. Tímto se zajistí i neutralizace odpadní vody na požadovanou hodnotu pH v souladu s požadavkem na odtoku do splaškové kanalizace.
Pro účinnější filtrovatelnost a odvodnění vysrážených produktů na kalolisu je zajištěno přídavkem organického flokulantu. Vyčištěná odpadní voda splňuje požadavky pro biologické dočištění odpadních vod na biologické čistírně odpadních vod.

Technologické schéma:

Legenda:

1 Srážecí reaktor
2 Akumulační nádrž
3 Odvodňování vysráženého znečištění
4 Homogenizační nádrž kalu
5 Stabilizátor – úprava pH
6 Příprava koagulantu
7 Příprava flokulantu


8 Mechanické předčištění
9 Trubkový směšovač
10 Záchytná vana
11 Kontejner
12 Kalová čerpadla
13 Dočišťovací filtr
14 Podzemní odvodňovací jímka
15 Odtok do kanalizace

PRO BLIŽŠÍ ÚDAJE SI VYŽÁDEJTE PROJEKČNÍ A INSTALAČNÍ PODKLADY!

Vybrané reference

Investor
Místo
Kapacita Q (m 3 /den)
Termín realizace
KM Beta, a.s. Kyjov, CZ 15 2003
HET, spol. s r.o. Ohníč u Teplic, CZ 10 2004
HET, spol. s r.o. Ohníč u Teplic, CZ 20 2010
TBG METROSTAV s.r.o. Praha, CZ 50 2009
Saint-Gobain Construction Products CZ a.s. Prostějov, CZ 25 2014