Energie šedých vod

V současné době se při stavbě nových budov začínají stále více prosazovat ekologická i ekonomická hlediska, ke kterým patří také úspory pitné vody a energie. Odpadní voda je zdrojem tepelné energie, jejíž potenciál je dnes téměř nevyužíván. Přitom využití se přímo nabízí a to jak v liniových objektech jako jsou kanalizační potrubí, tak i v objektech na kanalizační síti. Samostatnou kapitolou je pak využití tepla přímo v objektech. Snížení spotřeby pitné vody je možné docílit např. využitím šedé vody…

Získejte informace o produktu

REKUPERACE ŠEDÝCH VOD

Co je šedá voda?

Šedou vodou nazýváme podle EN 12056 splaškové odpadní vody neobsahující fekálie a moč, které odtékají z umyvadel, van, sprch, dřezů apod. Šedou vodu, zejména z koupelen, je možné po úpravě použít jako vodu provozní (tzv. bílou vodu) pro splachování záchodů , pisoárů a zalévání zahrad , čímž vzniká výrazná úspora nákladů na stočné.

Rozdělení šedých vod

Šedé vody lze rozdělit do několika hlavních kategorií.

 • Neseparované šedé vody
 • Šedé vody z kuchyní a myček
 • Šedé vody z praček
 • Šedé vody z umývadel, van a sprch
 • Ostatní šedé vody

Charakteristické je kolísání hodnot znečištění, které vyplývá z rozdílného životního stylu. Nejméně zatížené jsou vody ze sprch a mytí. Podle zatížení se dá šedé vody dělit na vhodné a podmíněně použitelné pro recyklaci a následné využití. Použitelná je voda z umyvadel, van a sprch a podmíněně použitelná z oblasti kuchyně a myčky na nádobí.

V posledních letech jsou v praxi často uplatňovány metody systémů certifikace budov z hlediska snižování vlivu na životní prostředí . Budovy se certifikují podle některého ze systémů, jako například certifikace LEED (Leadership in Energy and Enviromental Design) a BREAM (Bulding Research Establishment Assessment Method). Všechny tyto systémy motivují projektanty, aby v oblasti spotřeby energie a vodního hospodářství budovy, aby využili technická řešení r edukující spotřebu energie a vypouštění odpadních vod mimo budovy – water cycle management.

Znovuvyužití šedé odpadní vody je jednou z cest, jak snížit spotřebu pitné vody a redukovat množství vypouštěných vod.

Čistírny šedých vod

Čistírny šedých vod jsou určeny k  čištění odpadních vod bez obsahů fekálií a moče , tzn. vody ze sprch, myček, umývadel. Tato technologie využívá aerobní biologické procesy a je vybavena membránovou technologií, která vyčištěnou vodu zbavuje většiny virů a bakterií. Vyčištěná šedá voda se nazývá bílá, je kvalitou srovnatelná s dešťovou vodou a použitelná především jako voda provozní, pro splachování toalet a zalévání.

Popis technologie

Odpadní voda natéká přes filtr mechanických nečistot do vyrovnávací nádrže. Tato nádrž má funkci zachytit nerovnoměrnost vypouštění – akumulaci. Z vyrovnávací nádrže je voda čerpána čerpadlem do aktivační nádrže. V reakční nádrži se voda biologicky čistí. V aktivační nádrži je osazen membránový modul . V jeho spodní části se nachází aerační systém , který slouží ke vhánění kyslíku do aktivační nádrže a k čištění membrán.

Nad membránovým modulem je umístěno čerpadlo, které pod tlakem odsává vodu přes filtrační membrány a  odvádí již vyčištěnou vodu do akumulační nádrže vyčištěné vody. Voda z akumulační nádrže je čerpána pomocí automatické tlakové stanice s membránovou tlakovou nádobou do systému rozvodu provozní vody. Za čerpací stanicí je umístěna membránová tlaková nádoba. Jako poslední je zařazena UV lampa sloužící k dezinfekci vody. Všechny nádrže jsou opatřeny havarijním přepadem a možností doplňování pitnou vodou do akumulační nádrže vyčištěné vody v případě nedostatku šedých vod.

Rekuperace šedých vod

Jak lze využívat šedou vodu?

Produkce šedé vody se pohybuje od 55 do 100 l/EO.den. Znovuvyužitím šedých vod se dá uspořit přibližně 50 % denní spotřeby pitné vody.

S využitím výrobkové řady kompaktních jednotek AS-GW v jednom celku zajistíte:

 • mechanické předčištění šedé vody,
 • akumulaci vody,
 • biologické čištění a filtraci,
 • čerpání vody do rozvodného systému,
 • doplňování pitné vody v případě nedostatku produkce šedých vod.

Technologické schéma čištění šedých vod

Proč používat šedou vodu?

Čištění šedých vod znamená obranu proti neustálému růstu cen pitné vody. Zároveň umožňuje dodávku kvalitní pitné vody ve špatně dostupných a exponovaných oblastech. Šedé vody lze také použít na splachování WC nebo zalévání zahrady. Při opětovném využití šedých vod navíc zlepšujete hodnocení dotčené budovy v systémech LEED, BREAM a dalších.

ENERGIE ŠEDÝCH VOD

Dalším aspektem využití odpadních šedých vod , který nemůžeme pominout, je značný tepelný potenciál, obsažený v šedých vodách. Její využití se přímo nabízí. Důvody jsou hned dva – je v nich obsaženo více tepla než v jiných vodách a jsou relativně čisté. Minimalizuje se tak největší problém v této oblasti a to usazování nečistot na výměnících.

Teplota šedé vody je různá a závislá na mnoha faktorech, jako je návštěvnost zařízení, typ směnného provozu atd. Z tohoto důvodu je důležité individuální posouzení každého objektu . Z těchto důvodů bude ekonomické hledisko lepší tam, kde je vyšší produkce odpadních vod a kde se vypouští voda s vyšší teplotou. Obnova tepla ze šedých vod je jedním ze způsobů, jak snížit náklady na ohřev TUV (teplá užitková vody), popřípadě na vytápění objektu.

Spotřeba energie na ohřev teplé užitkové vody (TUV), která tvoří velkou část šedých vod, tvoří dnes přibližně 25% celkových nákladů na energie v objektech a 25-75% v domácnostech, které vložíme do ohřátí TUV (čím kvalitnější je dům např. pasivní, tím je poměr potřeby tepla pro ohřev TUV vyšší).

Metody odebrání tepla

Odebírání tepla z odpadní vody můžeme provádět buď lokálně nebo centrálně. O vhodnosti každé varianty rozhoduje průtok odpadní vody . Pro menší aplikace a rodinné domy, je investičně zajímavější lokální rekuperace tepla, která reaguje na aktuální spotřebu. U větších aplikací je možno odpadní vodu akumulovat , odebrat z ní potřebné teplo a až po té jí vypustit do stokové sítě nebo na čistírnu odpadních vod.

Místa odběru tepelné energie z odpadních vod v budově

 • lokální

Možné zapojení lokálního systému předehřevu vody pro okamžitou spotřebu

Obr. 2 Možné zapojení lokálního systému předehřevu vody pro okamžitou spotřebu

 • centrální

Možné zapojení centrálního systému do akumulace zařízení na čištění šedých vod

Obr. 3 Možné zapojení centrálního systému do akumulace zařízení na čištění šedých vod

Vložením výměníku do vyrovnávací nádrže (obr. 3) můžeme získat potřebné teplo buď pro přímý předehřev TUV. Možností je i využití tepelného čerpadla a převedení tepla na vyšší teplotní parametry topné vody, která ohřeje TUV na potřebnou teplotu (55°C) a která může také sloužit jako zdroj topného systému o teplotě až 65°C . Ohřev na ještě vyšší teploty je z hlediska topného faktoru tepelného čerpadla neekonomický.

Po stránce ekonomické je zřejmé, že největších efektů se dosáhne použitím systémů se současným využitím srážkových vod a šedých vod a to u budov s velkou možnou spotřebou bílých, tedy provozních vod. Různé kombinace je třeba zvážit s ohledem na místní podmínky a cenu nakupované vody.

Shrnutí výhod využití šedých vod

Jedním ze současných požadavků na novou výstavbu je tzv. udržitelnost. Což znamená, že je nutné odpovědně hospodařit se zdroji – energií a vodou a  minimalizovat jejich potřebu . Využití odpadních vod je jednou z cest.

Lokální systémy odběru zbytkového tepla jsou vhodnější pro rodinné domy, kde je průtok vody i související investice menší , než u centrálních systémů. Je to dáno jednoduchou konstrukcí těchto výměníků.

Centrální systémy odběru zbytkového tepla jsou investičně náročnější, teploty, které lze dosáhnout, jsou však daleko vyšší a hodí se i pro provozní aplikace. Ekonomická návratnost u těchto větších systému je však kratší.

Největšími zdroji tepelné energie mimo čistírny odpadních vod jsou hotely, školy, restaurace, ubytovny, administrativní budovy a další veřejná zařízení, také wellness centra, bazény, lázně a nemocnice. Ve všech těchto případech je možné získat nezanedbatelná množství tepelné energie , díky opětovnému využití odpadní vody .

Návrhy nádrží a výměníků jsou prováděny pomocí počítačového modelování, které zajistí minimalizaci investičních nákladů a co největší účinnosti systému.

Články

Netradiční řešení sanitace městské čtvrti Chytré Líchy

Při řešení byl kladen důraz na význam hledání trvale udržitelných a odolných řešení, která berou v úvahu ekologické, ekonomické a sociální aspekty, a to včetně adaptace na sucho a redukce uhlíkové stopy.

21. 11. 2023

Je v pořádku splachovat pitnou vodou?

Zamýšleli jste se někdy nad tím, jak absurdní je splachovat pitnou vodou? Ne? My ano...

19. 11. 2023

Úprava dešťové vody na vodu pitnou

V areálu Sázava Logistics Park u dálnice D1 byla zprovozněna první a jediná úpravna dešťové vody na pitnou v České republice.

2. 11. 2023

Jak reálně přispět ke snížení potřeby pitné vody? Hlavně efektivně a bezpečně

Díky vyspělosti naší společnosti máme možnosti, jak se chovat šetrně a odpovědně k vodě, jakožto hlavnímu zdroji nutného k životu.

31. 10. 2023

Recyklace vyčištěných komunálních vod

Víte, kde by se dala využít recyklovaná voda? A jak vlastně vodu recyklovat? Odpovědi na tyto a další otázky najdete v našem novém webináři

30. 10. 2023

Spočítali jsme, kolik je možné ušetřit při sprchování

Instalací výměníku ke sprchovým koutům nejen ušetříte peníze, ale chováte se i ekologicky, snižujete produkci skleníkových plynů, a to se počítá!

29. 9. 2023

Uhlíková neutralita, snižujeme produkci CO2 ... sprchové výměníky

I za takovou relativně běžnou a obyčejnou věcí, jako je sprcha, osprchování se teplou vodou najdeme spotřebu energie, a tedy i produkci CO2 na výrobu této energie.

19. 9. 2023

Hormony, pesticidy, antibiotika. Brněnští vědci vyvinuli technologii na čištění odpadních vod. Chybí ale legislativa.

Recyklace vody z čistíren je v jižní Evropě nebo v Izraeli běžná věc. Využívá se v průmyslu, zemědělství nebo i v domácnostech.

22. 8. 2023

Sprchové výměníky, které spoří peníze

V době turbulentních cen energií a stále vysoké inflace řeší většina lidí, jak nejlépe investovat svoje úspory.

15. 8. 2023

Recyklace vod ... aneb podzim 2022

Podzimní semináře – originální, čas šetřící forma, renomovaní přednášející, nejnovější informace a zkušenosti ze zahraničí, aktuální a kontraverzní téma.

22. 11. 2022

Recyklace odpadních vod v českých podmínkách

Příspěvek popisuje současný stav – věcný i legislativní co se týká problematiky recyklace vod.

8. 11. 2022

Recyklace vod v USA, Polygon recyklace vod

Následující přednáška pana RNDr. Mgr. Michala Bittnera, PhD. na téma recyklace vod vás nejprve zavede do Spojených států amerických, kde recyklace vody z odtoku z ČOV je zcela běžnou záležitostí.

4. 10. 2022

Recyklace odpadních vod, cíle udržitelného rozvoje a stav v České republice

Vodní zdroje představují zásadní předpoklad pro jakoukoliv činnost, a to nejenom z hlediska jejich dostupnosti, ale i jejich kvality.

21. 6. 2022

Realizace "recyklace odpadních vod z recyklace plastů"

Podívejte se na video z realizace "recyklace odpadních vod z recyklace plastů".

31. 5. 2022

Žďár začal recyklovat vodu z bazénů. Ušetří tak stovky kubíků i tisíc - iDNES.cz

Dosud končilo 50 kubíků použité „koupací“ vody o teplotě 28 stupňů ... je to v součtu skutečně výrazná úspora,“ uvedl starosta Martin Mrkos.

5. 4. 2022

Voda pro modro-zelenou infrastrukturu

Asi už se dnes všichni shodnou na tom, že je třeba bojovat proti tepelným ostrovům ve městech, protože mohou v blízké budoucnosti učinit města v letních dnech neobyvatelná.

23. 11. 2021

Žďár začne recyklovat vodu v bazénu, do kanalizace teklo 50 kubíků denně

Každý den, kdy je v provozu Relaxační centrum ve Žďáře nad Sázavou, skončí v kanalizaci padesát kubíků teplé vody z tamních bazénů.

15. 11. 2021

Recyklace vod z praní bazénových filtrů

Zásadní technologie pro úsporu vody, nákladů na její ohřev a zlepšení její kvality prakticky ve všech směrech s návratností investice od dvou let.

12. 10. 2021

Webinář "Recyklace bazénových a průmyslových odpadních vod"

Máme pro vás nový webinář na téma "Recyklace bazénových a průmyslových odpadních vod pomocí membránových technologií (bazény, průmysl)".

28. 5. 2021

Recyklace vod v průmyslu

O recyklaci vod v průmyslu se začala zajímat i Česká televize. Potěšilo nás, že nás oslovili a mohli jsme k tématu něco říct veřejnosti.

21. 5. 2021

strana: 1