Energie z procesních provozů

Oblastmi, kterými se firma ASIO, spol. s r.o zabývá v širokém spektru z hlediska nových procesů opětovného využití odpadního tepla v technologických i jiných procesech a jejich zpětné aplikace při výrobě elektrické energie, tepla nebo i chladu jsou také tepelná čerpadla, kogenerační a trigenerační jednotky, mikroturbíny, ORC turbíny, absorpční chladiče, solární a fotovoltaické panely a další technologie. Velká většina těchto technologií má velmi dobrou hospodárnost projektu s ekonomickou návratností od 3 do 10-ti let…

Získejte informace o produktu

Česká ekonomika má o 50% vyšší spotřebu energie na jednotku HDP, než je průměr EU a je stále velmi závislá na fosilních zdrojích. To jinými slovy znamená, že jsme o 50% zranitelnější v případě cenových skoků, či náhlých výpadků energie, způsobených ať už politickými, či přírodními okolnostmi. Řešením může být využití a obnova energie z procesních provozů .

Situace v ČR

V současné době se v ČR vypouští na obyvatele o 36% více emisí CO2 než je průměr EU. Budovy se u nás podílí na 65 % konečné spotřeby tepla a 49 % konečné spotřeby elektrické energie.

A to i přesto, že jsou dnes běžně dostupné prověřené a nákladově efektivní metody obnovy energie , kterými lze snížit energetickou náročnost budov až o 90 %. Tato situace bez výjimky platí i v ČR, kde je naprostá většina zástavby postavena z pohledu spotřeby energie vysoce nehospodárně. Existují však opatření, kterými lze tuto neefektivitu napravit. Energeticky efektivní výstavba i rekonstrukce se po čase samy zaplatí a následně začnou významně spořit, což je důvodem k tomu, aby do nich investovali zejména sami majitelé.

Využití a obnova tepla na vzestupu

Zvyšováním energetické efektivnosti lze dosáhnout značného pokrytí celkové spotřeby primární energie obnovitelnými a druhotnými zdroji. Velkého významu nabývá v poslední době zpětné využití a obnova tepla , které obsahují odpadní vody, vzduch či spaliny a které bez užitku odchází při technologických procesech ve všech odvětvích průmyslu i zemědělství.

Obnovitelné a druhotné zdroje energie dnes představují největší potenciál pro výrobu elektrické energie a tepla a jsou v převážné míře podporovány státem. Avšak i bez státní podpory existují komplexní projekty, které mají i ekonomické opodstatnění.

Oblasti s možností zisků tepelné energie

Statické motory (výfuk motoru a chladící okruh)

 • Dieselové agregáty
 • Bioplynové stanice
 • Kogenerace (CHP)
 • Trigenerace (CCHP)
 • Kompresorové stanice
 • Distribuovaná výroba a centrální výroba tepla
 • Čerpací stanice
 • Skládkové agregáty

Solárně tepelné systémy

 • Základní cyklus
 • Přímá horká kapalina
 • Parní kondenzát

Geotermální

 • Geotermální voda
 • Kapaliny v ústí olejového nebo plynového vrtu

Biomasa

 • Dřevní štěpka
 • Bioplynové stanice
 • Skládkový odpad
 • Paliva na biologickém základu

Průmyslové použití

 • Procesní odpadní teplo
 • Tepelně oxidační zařízení
 • Vzduchotechnika
 • Výtopny

ORC jednotky a absorpční chladiče

Jedny z méně známých technologií, které využívají odpadní teplo, jsou ORC jednotky a absorpční chladiče.

ORC jednotky využívají odpadní energie

ORC jednotky jsou nízkoteplotní systémy přeměny tepla na elektrickou energii. Jedná se o technologii vhodnou pro využití odpadní tepelné energie k výrobě elektrické energie. Principem zařízení je přenos této energie do pracovního média Organického Rankinova Cyklu (ORC). ORC stroje využívají zdroje nepotřebného odpadního tepla pro výrobu elektrické energie, se kterou se pojí celá řada výhod.

 • Nemají žádné požadavky na palivo, jelikož využívají odpadní teplo
 • Nulové emise, šetří životní prostředí a produkci CO2
 • Mají nízké náklady na údržbu
 • Návratnost investice v krátkém časovém období
 • Projektovaná životnost 20 let
 • Uplatnitelnost na trhu i v jiných oblastech nejen na čistírnách odpadních vod a bioplynových stanicích

Další možných úspor nabývajících na významu je oblast chlazení. Nové a modernizované technologie dnes již opouštějí klasické kompresorové chladiče a přecházejí na technologie absorpčního chlazení.

Absorpční chladiče šetří energii

Absorpční chladiče používají jako hlavní zdroj energie – teplou vodu, páru, spaliny výfukových plynů, odpadní plyn, nebo odpadní teplo jako takové. Možné jsou i kombinace dvou zdrojů.

Absorpční chladiče využívají pro svůj chod pouze 5 % elektrické energie ve srovnání s klasickými kompresorovými chladiči . Důvodem je, že elektřinou jsou poháněna pouze oběhová čerpadla. Ta mají navíc výrazně delší životnost (až 20 let) a podstatně nižší hlučnost.

Způsobů využití energie z odpadních vod je celá řada, vždy je třeba nejdříve provést komplexní analýzu provozu, vyhodnotit potřeby a požadavky investora a navrhnout ideální energetické řešení.

S pomocí vhodných technologických prvků utvoříme podmínky pro maximalizaci tepelných zisků a jejich zpětné využití v provozech s optimálními investičními náklady. Naše návrhy spočívají ve zvyšování energetické účinnosti jednotlivých aplikací , námi dodávaných technologií s největší efektivitou a velmi krátkou finanční návratností.