Závlaha odpadní vodou AS-GEOFLOW

AS-GEOFLOW je určeno pro podpovrchovou, kapilárně zavěšenou, kapkovou závlahu vegetačně aktivních ploch. Jedná se vlastně o bezodtokový systém předčištěných odpadních vod z odtoku kvalitních biologických septiků, umělých i přírodních čistíren odpadních vod…

Získejte informace o produktu

AS-GEOFLOW je určeno pro podpovrchovou, kapilárně zavěšenou, kapkovou závlahu vegetačně aktivních ploch. Jedná se vlastně o bezodtokový systém předčištěných odpadních vod z odtoku kvalitních biologických septiků, umělých i přírodních čistíren odpadních vod.

Výhody:

  • bezodtoký systém
  • vhodné i pro objekty s přerušovaným provozem
  • energeticky efektivní řešení - využívání vody i hnojivé hodnoty odpadní vody
  • ekologická likvidace odpadních vod a vysoký čistící účinek půdního prostředí
  • podpora tvorby rostlinné biomasy
  • likvidace koncentrovaných i silně naředěných odpadních vod
  • mezinárodně osvědčený systém

Použití:

Systém je založen na rozptýlení běžné odpadní vody z domácností v biologicky aktivní vrstvě zeminy, která odpadní vodu efektivně zpracuje.

Hadice kapkové závlahy se umisťují 15-30 cm pod terén v osové vzdálenosti 60 cm a jejich soustava utváří celky určené výpočtem a požadavky na využití zavlažované plochy. Ideální je rovinatá zatravněná plocha, která není v blízkosti povrchových vod a na požadovaném území není zjištěna zvýšená hladina podzemní vody.

Nevhodné použití je ve zhutnělé půdě, na skalnatém podloží, na strmých svazích bez protierozního opatření.

Ve svazích do sklonu 20 % nemusí být instalována žádná speciální opatření. U svahů od sklonu 20 % musí být provedena stabilizace protierozním systémem. Maximální sklon svahů je 60 %.

Popis :

Celý systém AS-GEOFLOW je složen z předčištění odpadní vody (může být původní), nejčastěji ze septiku (AS-SEPTIK, AS-ANASEP) nebo domovní ČOV (AS-VARIOcomp K) a  akumulační nádrže (AS-NADRŽ) s kalovým čerpadlem, šachty s filtrem, ventily, vodoměry a řídícím panelem, samotné kapkovací hadice a šachty pro přivzdušňovací ventily.

Řídící panel dle nastavené denní produkce odpadních vod a výšky hladiny v akumulační nádrži několikrát denně čerpá vodu do zavlažovacího systému a denně celý systém proplachuje. Lze nastavit několik režimů provozu podle ročních období a výkyvů klimatických podmínek.

Typy kapkovacích hadic:

Classic 4,5l/h/kapkovací element (1,5 bar), max. délka jednotlivých hadic 50 m
PC1/2 2l/h/kapkovací element, max. délka jednotlivých hadic 200 m, vhodné do svahů
PC1 4l/h/kapkovací element, max. délka jednotlivých hadic 140 m vhodné do svahů

Kapkovací hadice :

Kapkovací hadice jsou umístěny 15-30 cm pod terén, v mírném spádu k rozvodům a osové vzdálenosti 60 cm (nejčastěji). Instalace je možná v přímých úsecích nebo ve smyčkách (nátokové potrubí i proplachové potrubí je ve stejném výkopu).

závlaha odpadní vodou AS-GEOFLOW

Podmínky pro závlahu odpadní vodou z hlediska ochrany vod:

- nesmí ohrozit ani zhoršit jakost povrchových a podzemních vod tím, že do nich nesmí vniknout,
- musí být aplikovány pouze ve vegetačním období, a to ještě mimo srážkové období tak, aby nebyly aplikovány přímo do povrchové vody,
- nesmí být aplikovány do sněhové nebo ledové pokrývky na pozemcích,
- musí vycházet z potřeb jednotlivých druhů zemědělských plodin a zatravněných pozemků.

Před správným návrhem je potřeba provést:

- všeobecnou charakteristiku zájmové plochy předpokládaného rozmístění závlah,
- průzkum hydropedologický, hydrogeologický a stavebně geologický,
- půdně-mechanický průzkum materiálů v místech předpokládaných závlahových zařízení,
- stanovení množství a složení odpadních vod, zjištění případného přítoku cizích vod,
- podrobný průzkum hydrologických poměrů na zájmové ploše,
- průzkum a zjištění všech druhů ochranných pásem,
- stanovení základních meteorologických a klimatických poměrů a jejich vyhodnocení,
- hospodářský a sociální průzkum spádové oblasti, zjištění majetkoprávních vztahů ploch dotčených výstavbou závlahových zařízení,
- průzkum fyto- a zoocenologický krajiny, vodních a mokřadních společenstev,
- zjištění ostatních zájmů dotýkajících se předpokládaného zájmového území, zakreslení tras uložení kabelových a trubních vedení apod.

Kapková závlaha AS-GEOFLOW

Články

Decentrální ČOV: Udržitelné řešení pro moderní obce

Řešíte ve vaší obci, jak nejlépe přistoupit k čištění odpadních vod? Jednou z možností je decentrální řešení.

28. 5. 2024

Změna stavebního zákona - v čem se nás to dotkne?

Změna stavebního zákona s sebou přináší řadu změn, dotkne se i vodního zákona a zákona o správních poplatcích. Co to pro vás znamená?

29. 2. 2024

Jak je to s používáním kalu na kompost?

Mohu používat kal z domovní čistírny odpadních vod na kompost nebo to nelze?

20. 2. 2024

Kontrola ČOV Maria Lankowitz

Jak funguje čistírna po patnácti letech? Tak to jsme byli zjistit v Rakousku.

15. 2. 2024

Webinář: DČOV - dálkový přenos dat

Ne vždy lze v obci vybudovat centrální čistírnu odpadních vod. Alternativou je pak decentrální řešení v podobě domovních čistíren. Dálkový přenos dat je pak cesta, jak tyto čistírny mít pod dohledem z centrálního místa a monitorovat funkčnost čistíren celé obce.

30. 1. 2024

Sanitace venkova z hlediska udržitelnosti

S klesající hustotou obyvatel rostou náklady na centrální odkanalizování a tak pak u obcí s vysokými náklady na odkanalizování hrozí to, že stočné bude nad úrovní sociálně únosné ceny vody.

14. 12. 2023

Netradiční řešení sanitace městské čtvrti Chytré Líchy

Při řešení byl kladen důraz na význam hledání trvale udržitelných a odolných řešení, která berou v úvahu ekologické, ekonomické a sociální aspekty, a to včetně adaptace na sucho a redukce uhlíkové stopy.

21. 11. 2023

Veletrh Aktuální problematika vodovodů a kanalizací

Na veletrhu jsme prezentovali komunální a průmyslové čistírny odpadních vod a technologie na čištění vzduchu AS-PCO.

7. 11. 2023

Revize které potěší

V týdnu jsem absolvoval hned několik revizí u zavedených zákazníků (opakované revize) a musím se rozdělit o radost z návštěv.

27. 6. 2023

Čištění odpadních vod z malých zdrojů znečištění

Tradiční seminář věnovaný čištění odpadních vod z malých zdrojů se letos konal v prvních červnových dnech nedaleko Babiččina údolí u České Skalice.

12. 6. 2023

Jde to i bez chemie

Název příspěvku, a i další údaje jsem převzal z článku v dTest 8/2022 proto, že mne zaujal, a proto, že je to časté téma při rozhovorech s provozovateli domovních čistíren odpadních vod.

1. 9. 2022

Domovní ČOV AS-MONOcomp a první revize

V posledních letech přibylo množství realizovaných domovních čistíren na principu SBR.

7. 9. 2021

Kontrola výroby, instalace a provozování čistíren odpadních vod v Litvě

Při návštěvě našeho litevského partnera jsme provedli kontrolu aktuálního stavu kvality výroby domovních čistíren odpadních vod.

13. 7. 2021

ASIO IDEOCON a VENKOV a ANTIBIOTICKÁ REZISTENCE

V souvislosti s problematikou venkova je ASIO aktivní ve skupině ČAO.

1. 6. 2021

Domovní ČOV a dotace pro skupiny čistíren

Výzva č. 12/2019 podporuje decentrální řešení obcí, obcí, které není reálné z ekonomických důvodů řešit centrální čistírnou.

2. 2. 2021

Webinář "Technické možnosti řešení decentrálu – domovní ČOV, maloprofilová kanalizace, přírodní způsoby, NASS"

Podívejte se na záznam z webináře, který je již nyní dostupný na YouTube ASIO.

29. 1. 2021

Venkov na rozcestí – globalizovat, nebo řešit udržitelně?

Tradiční podzimní seminář firem ASIO se konal již po dvacáté šesté, i když tentokrát netradičně v online formě.

13. 11. 2020

Nové číslo časopisu ASIO NEWS

Právě vyšlo již 77. číslo časopisu ASIO NEWS. Dočtete se v něm například o...

6. 11. 2020

Domovní čistírna AS-MONOcomp slaví první výročí

Naše nová čistírna odpadních vod AS-MONOcomp slaví své první výročí.

13. 10. 2020

Webinář "Zápach a jeho řešení v malém i velkém"

Nový on-line seminář (webinář) na téma "Zápach a jeho řešení v malém i velkém, předcházení vzniku zápachu".

27. 8. 2020

strana: 1