V rámci technologie čištění průmyslových odpadních vod produkovaných v papírenském průmyslu se doporučuje odpadní vody mechanicky předčistit, protože vláknitý materiál může způsobit zanešení potrubního systému a může vést k poškození čerpadel a dalšího strojního vybavení. Dalším nezbytně nutným stupněm je chemická předúprava odpadních vod, která probíhá v trubkovém směšovači nebo v chemickém reaktoru. Správná volba chemické předúpravy je klíčová a vždy doporučujeme provést chemické srážecí testy. V papírenských závodech kvůli charakteru lehkého materiálu aplikujeme tlakovzdušnou flotační jednotku a vzniklý chemický kal odvodňujeme na kalolisu. Odpadní vodu lze vyčistit i na kvalitu povrchových toků.

Papírenský průmysl

Výhody:

  • Nízké investiční náklady
  • Rychlá instalace
  • Ekonomický provoz
  • Optimální spotřeba chemických činidel
  • Vzdálený přístup
  • Jednoduchá obsluha a provoz

Princip čištění odpadních vod na ČOV AS-ASLI

Průběžně vznikající odpadní voda z výroby se homogenizuje v akumulační nádrži, která je míchána pomaluotáčkovým míchadlem a čerpána přes trubkový směšovač do koagulačně sedimentačního reaktoru. Odpadní voda po homogenizaci má přibližně vždy stejnou kvalitu znečištění.
V trubkovém směšovači se odpadní vody upraví alkalickým stabilizátorem na potřebnou hodnotu pH.

Vysrážení znečištění z odpadní vody se provede dávkováním koagulantu. Tímto se zajistí i neutralizace odpadní vody na požadovanou hodnotu pH v souladu s požadavkem na odtoku do splaškové kanalizace.
Pro účinnější filtrovatelnost a odvodnění vysrážených produktů na kalolisu je zajištěno přídavkem organického flokulantu. Vyčištěná odpadní voda splňuje požadavky pro biologické dočištění odpadních vod na biologické čistírně odpadních vod.

Kategorie produktů

Získejte informace o produktu