V potravinářském průmyslu řešíme ve většině případů úpravu vody, která musí splňovat legislativní požadavky na kvalitu kanalizačního řádu určené příslušnou vodárenskou společností. Výjimkou nejsou případy, kdy zákazník vyžaduje odpadní vodu nejen předčistit, ale vyčistit ji na kvalitu vod povrchových. V takových případech chemicky předupravenou vodu dočistíme biologickým způsobem. K čištění odpadních vod z potravinářského průmyslu lze využít flotační technologii AS-FLOT (flotace).

Potravinářský průmysl

Konkrétní využití má technologie v odvětvích:

 • mlékárny
 • sýrárny
 • výroba zmrzlin
 • výroba mražených polotovarů
 • jatka
 • zpracování zeleniny
 • zpracování ryb
 • výroba bramborových lupínků
 • výroba nápojů
 • kraftové minipivovary, pivovary

V potravinářských závodech je nutné na surovou odpadní vodu aplikovat kvalitní mechanické předčištění na ochranu veškerých strojních vybavení v dalších stupních čištění. Dalším nezbytně nutným stupněm je chemická předúprava odpadních vod, která probíhá v trubkovém směšovači nebo v chemickém reaktoru. Správná volba chemické předúpravy je klíčová a vždy doporučujeme provést chemické srážecí testy. V těchto závodech ve většině případů používáme flotační technologii AS-FLOT, která pomocí mikrobublinek oddělí chemický kal od vyčištěné vody. Separovaný kal, který je vedlejší produkt čistění odpadních vod doporučujeme odvodňovat za pomoci naší technologie odvodnění kalu AS-DEHYDRÁTOR.

Výhody:

 • Malá zastavěná plocha
 • Vysoká účinnost
 • Spolehlivost technologie
 • Optimalizované provozní náklady
 • Vzdálený přístup – přes webové rozhraní
 • Dosahování požadovaných odtokových limitů
 • Jednoduchá obsluha

Princip technologie AS-FLOT je založen na separačním procesu, který se používá k oddělení dispergovaných částic z kapaliny. Při flotaci se částice znečištění shlukují s mikrobublinkami vzduchu za vzniku flotační pěny, která je lehčí než voda. Pěna je vynášena na hladinu flotátoru, odkud je stahována do zásobníku. Odpadní vody obsahují specifické rozpuštěné organické znečištění, které se projevuje ve vysokých koncentracích ukazatelů BSK5, CHSK, EL, NL. Rovněž kolísavá je teplota, především odpadních vod z masné výroby.

Podle požadavku na výstupní parametry jsme schopni navrhnout, dodat a zajistit montáž i provozování nejen mechanického předčištění, ale i biologického dočištění. Biologické dočištění se navrhuje tehdy, kdy je požadavek vypouštět vodu do recipientu. Splaškové odpadní vody se na mechanické předčištění - flotaci nepřivádějí. Jsou zaústěny po samostatném mechanickém předčištění přímo do aktivační části ČOV.Získejte informace o produktu