Předčištění a odkanalizování průsakových vod ze skládky Šlapanice

Účelem stavby je vyčištění průsakových (odpadních) vod ze skládky Šlapanice a jejich řízený odtok do veřejné splaškové kanalizace dle požadavků kanalizačního řádu…

Máte dotaz? Potřebujete poradit?

Identifikační údaje
Místo realizace:                                    Skládka Šlapanice
Investor:                                              SATESO, s.r.o.  Šlapanice
Generální projektant:                            ASIO, spol. s r.o., Kšírova 552/45, 619 00 Brno, CZ
Generální dodavatel:                             ASIO, spol. s r.o., Kšírova 552/45, 619 00 Brno, CZ
Dodavatel strojně – technologické části: ASIO, spol. s r.o., Kšírova 552/45, 619 00 Brno, CZ
Termín realizace:                                  2011 - 2012           

Účel realizace
Účelem stavby je vyčištění průsakových (odpadních) vod ze skládky Šlapanice a jejich řízený odtok do veřejné splaškové kanalizace dle požadavků kanalizačního řádu. 

Návrhové parametry                                                                   
Předpokládané celkové množství průsakových odpadních vod:                                                    30 000 m3
Roční množství průsakových (odpadních) vod:                                                                           8 000 m3/rok
Denní množství:                                                                                                                         22 m3/den
Kontinuální odtok předčištěné skládkové vody z procesu čištění do (splaškové) veřejné kanalizace:  0,25 l/s
Maximální odtok předčištěné skládkové vody z procesu čištění do (splaškové) veřejné kanalizace:     0,3 l/s

 

Znečištění odpadních vod se sleduje v následujících ukazatelích
pH, teplota, RL, NL, CHSKCr, N-NH4+, Ba, Mo, Cu, Cd, As, Co, Ni, Pb, Hg, V, Ag, Zn, SO42-, CN-, Cl-, AOX 

Princip technologie (čištění průsakových odpadních vod)
Průsaková (odpadní) voda z tělesa skládky je čerpána samostatným potrubím do akumulační jímky, která se nachází v provozní místnosti. Proces redukce amoniaku z odpadní vody probíhá právě v akumulační jímce a následně provzdušňovací věži v silně alkalickém prostředí.

Provzdušňovací věž má vlastní ventilátor, kterým se do vnitřního prostoru vhání stripovací vzduch. Odtah vzduchu z vrcholu věže je veden obvodovou stěnou do venkovního prostoru.

Voda z provzdušňovací věže odtéká do přečerpávací jímky, odkud je odčerpávaná na sedimentační reaktor.  Před vtokem do reaktoru je instalován trubkový směšovač, do kterého jsou přiváděny provozní chemikálie.  Před trubkovým směšovačem je instalován snímač indukčního průtokoměru.

Sedimentační reaktor má cylindrokónický tvar, ve kterém se vysrážený chemický kal gravitací oddělí a klesá ke spodní části. V sedimentačním reaktoru dochází k vysrážení kovů z odpadní vody ve formě kalů.

Předčištěná průsaková voda ze skládky odtéká z úrovně hladiny.

Odtok je zaústěn do dočišťovacího filtru, ze kterého voda odtéká do odtokové (finální) koncové jímky, která je zároveň kontrolním místem pro odběr vzorků vody na odtoku do splaškové kanalizace.

Kal ze sedimentačního reaktoru se přepouští do promíchávané nádrže kalu a odtud se vzduchomembránovým čerpadlem čerpá do komorového kalolisu, kde se odvodní na průměrnou sušinu 25%. Odvodněný kal se odváží v rypném stavu na smluvně zajištěnou skládku.

Odpadní voda z umývání podlahy strojovny, filtrát z procesu odvodnění a voda z odkalení provzdušňovací věže se přečerpávají z podlahové jímky ponorným čerpadlem do akumulační jímky.