Řešené projekty


Udržitelné získávání surovin a energie z odpadní vody

Cílem projektu jsou výměnné stáže doktorandů mezi pěti vědeckovýzkumnými institucemi, které jsou i příjemci grantu. Jedná se o VŠCHT Praha, německé RWTH Aachen, španělskou UPC Barcelona, belgickou Ghent University a TU Delft z Nizozemí.

Detail produktu

Využití ultrafiltrace a nanofiltrace při zpracování kapalného radioaktivního odpadu

Projekt „Využití ultrafiltrace a nanofiltrace při zpracování kapalného radioaktivního odpadu“ s pracovním názvem ULNARAW je řešen s finanční podporou Technologické agentury České republiky v rámci programu Théta v letech 2022 – 2024.

Detail produktu

Digitální dvojče technologických celků recyklace vody

Projekt FW06010567 Digitální dvojče technologických celků recyklace vody pod akronymem DIGITWINS je řešen v 6. veřejné výzvě programu TREND v Podprogramu 1 – „Technologičtí lídři“ v rámci Technologické agentury České republiky v letech 2023 – 2025.

Detail produktu

Instalace fotovoltaické elektrárny s bateriovým úložištěm ve společnosti ASIO REAL, spol. s r.o. - etapa II.

Cílem projektu reg. č. CZ.31.3.0/0.0/0.0/22_001/0000359 je pořízení a následná instalace fotovoltaické elektrárny s bateriovým úložištěm.

Detail produktu

Aplikace nanobublinné aerace ve vodárenství a čistírenství

Projekt má za cíl vypracovat studii proveditelnosti pro aplikaci nanobublinné aerace ve vybraných segmentech vodárenství a čistírenství.

Detail produktu

Technologie zpracování odpadních kalů z recyklace plastů

Cílem projektu je navrhnout a odzkoušet technologii separace, úpravy a zpracování kalů vznikajících při procesech recyklace plastů.

Detail produktu

Studie proveditelnosti centrálního čištění svozů z jímek, žump a septiků

Cílem projektu je vytvoření studie proveditelnosti pro systém centrálního čištění odpadních vod ze sídel do ca. 600 EO, kde není možná, respektive je neekonomická výstavba centrální kanalizace.

Detail produktu

Využití biodegradabilních polyurethanových pěn pro intenzifikaci nitrifikace na čistírnách odpadních vod

Cílem projektu je vyvinout inovativní materiál na bázi polyuretanových pěn, který bude sloužit jako nosič nitrifikační biomasy v aktivačních čistírnách odpadních vod.

Detail produktu

Eliminace mikropolutantů v pitné vodě pomocí sorpce s následnou UV fotokatalýzou

Projekt „Eliminace mikropolutantů v pitné vodě pomocí sorpce s následnou UV fotokatalýzou“ s pracovním názvem UVPHO je řešen s finanční podporou Technologické agentury České republiky v rámci programu Prostředí pro život v letech 2023 – 2025.

Detail produktu

FVE - ASIO REAL spol. s r.o.

Projekt „FVE - ASIO REAL spol. s r.o. Kšírova 552/45, Brno“ je řešen s finanční podporou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v rámci programu Národní pán obnovy (Fotovoltaické systémy s/bez akumulace I. výzva - aktivita a).

Detail produktu

Granbio 2

Intenzifikace biologického odstraňování nutrientů z odpadní vody pomocí aerobní granulované biomasy

Detail produktu

Optimalizace regeneračního protokolu membrán

Projekt „Optimalizace regeneračního protokolu membrán“ s pracovním názvem ORPM je řešen s finanční podporou Ministerstva Průmyslu a Obchodu v rámci programu Partnerství znalostního transferu – výzva I. V letech 2024-2026.

Detail produktu

Nanovlákenné a polymerní materiály s antimikrobiální ochranou

Projekt „Nanovlákenné a polymerní materiály s antimikrobiální ochranou“.

Detail produktu

Technologie čištěnı́ a recyklace vod pomocı́ plazmatu a kavitace

Projekt „Technologie čištěnı́ a recyklace vod pomocı́ plazmatu a kavitace“ s pracovním názvem CAVIPLASMA – PLUS je řešen s finanční podporou Technologické agentury ČR v rámci programu TREND 10 výzva, pod číslem FW10010377 období 01/2024 – 06/2026.

Detail produktu

Odpadní vzdušina jako zdroj nízkopotenciálního tepla

Projekt „Odpadní vzdušina jako zdroj nízkopotenciálního tepla“ s pracovním názvem HOTAIR je řešen s finanční podporou Technologické agentury ČR v rámci programu Théta – výzva II. V letech 2024-2027. Číslo projektu TS01020116.

Detail produktu


Ukončené projekty


Inovace technologií na čištění a recyklaci vody

Projekt „Inovace technologií na čištění a recyklaci vody“ se zabývá inovací souboru 4 stávajících výrobků ASIO TECH, které slouží k úpravě, čištění a recyklaci vod (AS-FLOT, AS-PROCHEM, AS-DEHYDRATOR, jednotka UF/RO.). Cílem projektu je inovovat a zlepšit vlastnosti výrobků s ohledem na funkčnost, lepší obsluhu a servis zařízení, čímž dojde ke zvýšení komfortu obsluhy, zvýšení užitných vlastností a předpokládanému zvýšení objemu prodeje a zisku.

Detail produktu

Elektrochemické zpracování odpadních koncentrátů z membránových separací

Cílem projektu je řešení problematiky odpadních membránových koncentrátů pomocí nové modulární mobilní elektrochemické jednotky.

Detail produktu

Gravitační separátor

Cíl projektu je technologie, která bude odstraňovat nerozpuštěné látky a specifické znečištění adsorbované na nerozpuštěných látkách z dešťových splachů se zaměřením na polyaromatické uhlovodíky (PAU).

Detail produktu

Sorpce fosforu

Cíl projektu je vývoj efektivního, vysokokapacitního a ekonomicky přístupného sorbentu se specificky modifikovaným povrchem (nanočástice oxidů kovů, zejména Fe, Mg) pro terciární odstraňování fosforu z odpadní vody za účelem minimalizace rizika růstu sinic produkujících toxiny do povrchových a podzemních vod.

Detail produktu

Reverzní osmóza - galvanovna

Hlavním cílem projektu je návrh integrovaných technologických celků na bázi reverzní osmózy s vysokým výtěžkem nad 90 % s optimálními a konkurenceschopnými parametry provozních a investičních nákladů a záboru plochy oproti stávajícím technologickým řešením.

Detail produktu

Keramické membrány

Cílem projektu je vývoj integrovaných membránových technologií na bázi pokročilých keramických materiálů, připravených s využitím druhotných odpadních surovin, pro progresivní zpracování průmyslových odpadních vod s možností recyklace vod, zpětného využití cenných složek a potenciální rekuperace tepla.

Detail produktu

Optimalizace prádelenských provozů

Hlavním cílem je návrh technologie pro dosažení maximální a ekonomicky únosné úrovně recyklace vody a tepla a zároveň čištění odpadních vod z prádelenského průmyslu.

Detail produktu

Kalová koncovka čistíren

Cílem projektu je aplikace inovativního odvodňovacího zařízení na průmyslových čistírnách odpadních vod, inovativní úpravy jednotky za účelem ekonomičtějšího provozu zařízení a hygienizace přebytečného biologického kalu a jeho další využití v praxi.

Detail produktu

Nanovlákenné filtrační materiály

Cílem projektu je navrhnout, vyrobit a odzkoušet prototypy nových filtračních elementů pro čištění vody z nových typů filtračních materiálů (polymerní submikronová a nanovlákna) a na základě těchto prototypů začít vyrábět nové výrobky.

Detail produktu

Sorpce na průmyslové odpadní vody

Cílem projektu je vyvinout sorbenty pro průmyslové aplikace v čištění odpadních vod s upřednostněním odpadních materiálů.

Detail produktu

Redukce Raneyovým niklem

Základním cílem projektu bylo převedení metody vysoce efektivní reduktivní technologie založené na katalytických vlastnostech slitiny Al a Ni v alkalickém vodném prostředí schopné rychle a účinně degradovat halogenované persistentní organické polutanty, endokrinní disruptory a některé anorganické kontaminanty za jejich eliminace či snížení jejich toxicity a persistence do měřítka provozních technologií, které budou následně využívány při sanačních pracích a dekontaminaci odpadních vod komerčními partnery.

Detail produktu

Anaerobní septik

Projekt byl zaměřen na vývoj a odzkoušení ekonomicky dostupného zařízení na principu kombinace mechanického předčištění, biologického anaerobního čištění a dalších fyzikálně-chemických postupů pro dosahování přísnějších požadavků na odstranění nutrientů (N a P) a nerozpuštěných látek ve vyčištěných odpadních vodách především tam, kde jsou velké rozdíly v denní a sezónní produkci odpadních vod.

Detail produktu

Ozonová flotace

Cílem bylo vylepšení stávající flotační jednotky pro maximalizaci procesu oxidace. Směs kyslíku a ozonu vytváří jednak flotační efekt, a také zajišťuje oxidaci rozpuštěných organických látek. Uplatnění najde především v potravinářském průmyslu. Stěžejní výhodou je kvalita vyčištěné vody, která umožňuje její opětovné znovuvyužití na místě produkce.

Detail produktu

Skládkové výluhy

Projekt byl zaměřen na čištění skládkových výluhů pomocí elektrochemické oxidace. Kladl si za cíl přinést na trh zcela automatizované, modulární a mobilní zařízení, které bude oproti stávajícím technologiím účinnější a zároveň méně nákladné. Další využití technologie je možné také v potravinářském, papírenském a petrochemickém průmyslu.

Detail produktu

Separace nanočástic elektrokoagulací

Nová technologie NANOFLOC pracuje na principu elektrokoagulace. Elektrokoagulace je založena na destabilizaci a koagulaci nanočástic prostřednictvím iontů kovu uvolňovaných z elektrod při průchodu elektrického proudu.

Detail produktu

Železo pro čištění vod

Použití nanočástic nulamocného železa a sloučenin šestimocného železa (železanů) pro odstranění rezistentního znečištění z odpadních vod. Materiály jsou vysoce reaktivní a účinné například pro odstranění těžkých kovů, chlorovaných uhlovodíků, dioxinů, farmak, hormonů, bakterií a dalších kontaminantů.

Detail produktu

Kultivace a sklizeň řas

Cílem projektu SWAT bylo vyvinout technologii, která umožní sklízení řas s vysokou výtěžností a nižšími provozními náklady než mají konkurenční technologie. Technologie je unikátní v tom, že snižuje riziko poškození a potrhání buněk řas při samotné sklizni. Předpokládané využití je spíše v západních zemích s vyšší světelnou dotací – tedy Středomoří a část Ameriky.

Detail produktu

Udržitelný management fosforu

Hlavním cílem projektu bylo definovat strategie recyklace fosforu z komunálních vod zohledňující rozdílné podmínky v jednotlivých regionech Evropy a pomoci překonat bariéry pro vstup těchto technologií a produktů díky nim vyrobených na trh. Výstupem projektu jsou doporučení jak postupovat, chceme-li v Evropě zavést udržitelný management fosforu.

Detail produktu

Čištění vod z rybochovu

V rámci projektu byla vyvíjena technologie RAZone zajišťující vysokou kvalitu vody v recirkulačních akvakulturních systémech pro chov ryb. Je založena na ozonizaci vody, která slouží k rozkladu organického znečištění a dezinfekci vody, flokulaci znečištění a následné separaci vzniklých vloček flotací.

Detail produktu

Membránová separace uhlovodíků

Projekt řešil problematiku separace uhlovodíků z vod pomocí membránových separací. Laboratorně odzkoušené postupy a membrány byly poloprovozně ověřeny a navrženy komerční jednotky AS-UFOil, které jsou využitelné např. i v úpravě bazénových, dešťových a pitných vod. Jejich nasazení se předpokládá ve využívání a recyklaci vod z mycích procesů, čištění průsakových vod z elektráren, jako předúprava před reversní osmózou a úpravě menších zdrojů pitné vody.

Detail produktu

Šedé vody

Hlavním cílem projektu bylo připravit technologii úpravy a následného využívání šedých vod tj. vod ze sprch, umyvadel, praček, myček a kuchyňských výlevek, ale také z balneoprovozů. V rámci projektu byly poloprovozně otestovány membránové bioreaktory, navržen způsob čištění membrán a zpracován detailní postup návrhu. Produkty jsou určeny především pro administrativní budovy, lázeňské provozy, sportoviště a tak rodinné a bytové domy.

Detail produktu

Aplikace nitritace - Anammox

Projekt se zabýval vývojem kontejnerové jednotky využívající enkapsulované biomasy v prvním stupni pro oxidaci amoniakálního znečištění na dusitany a ve druhém stupni anaerobní rekombinací dusitanů a amoniakálního dusíku na plynný dusík – tzv. anammox proces. Technologie bude použita pro čištění kalových vod a průmyslových odpadních vod s vysokou koncentrací amoniakálního dusíku.

Detail produktu

Produkce topného oleje z odpadů

V rámci projektu byla vyvíjena technologie „Green Box“, která je kombinací procesů, které z odpadních tuků nejrůznějšího původu vytváří topný bio-olej. Kvůli proměnnému složení surovin je „Green Box“ tvořen třemi technologiemi, které se zaměřují na odstranění nežádoucích příměsí topného oleje, např. vody či mechanických nečistot.

Detail produktu

Anaerobní membránový bioreaktor

Vývoj technologie pro čištění průmyslových odpadních vod s vysokým organickým zatížením kombinující anaerobní procesy a membránové separace kalů pro zajištění vysoké kvality odtoku. Kromě možnosti využití vyčištěné vody na závlahy a hnojení je během čistícího procesu produkován bioplyn, který se využívá pro výrobu tepla a elektřiny.

Detail produktu

Extenzivní technologie v čistírenství

Optimalizace stávajících extenzivních způsobů čištění odpadních vod se zaměřením na primární předčištění, na kořenové ČOV a biologické dočišťovací nádrže. V rámci projektu vznikla řada nových technických prvků, které napomáhají navýšení účinnosti extenzivních technologií.

Detail produktu

Matematické modelování čistíren odpadních vod

V rámci projektu byla vyvíjena metodika pro modelování čistíren odpadních vod s cílem dosažení úspor na energiích optimalizací procesů a strojního vybavení nebo aplikací obnovitelných zdrojů energie, s cílem poskytovat vodítko pro rozhodovací analýzy při rekonstrukcích a výstavbách nových ČOV a také jako nástroj k provozování ČOV prostřednictvím matematických modelů.

Detail produktu

Aplikace nanotechnologií

Projekt se zabýval aplikací nanotechnologií pro čištění vzduchu a vody. Bylo odzkoušeno použití nanovlákenných materiálů, fotoaktivních částic, sorpčních materiálů apod., pro odstranění zápachů a částic ze vzduchu a těžko odstranitelných organických látek z průmyslových vod. Byly vyvinuty membrány pro filtraci vzduchu a pro použití v membránových bioreaktorech pro separaci kalů.

Detail produktu

Čištění skládkových vod

V rámci projektu byla vyvíjena kontejnerová technologie OxFloc, která využívá elektrokoagulace a následné elektrooxidace pro čištění skládkových a průmyslových vod, kdy oxidanty se vytváří na elektrodách ve formě reaktivních radikálů. Aplikací technologie se daří redukovat náklady na proces čištění a zejména snižovat spotřebu chemických látek. Technologie je založena na využití obnovitelných zdrojů energie.

Detail produktu

Nesmáčivé povrchové úpravy

Projekt se zabývá vývojem a aplikací povrchových úprav ve úpravě a čištění vod a energetice. Použitím vhodné povrchové úpravy lze omezit zanášení povrchu nádrží a zařízení nebo výrazně snížit náročnost na jeho údržbu. Ošetřené povrchy se dají s výhodami použít i v oblasti hydrauliky, kdy snížením tření vody o povrch, dojde k energetickým úsporám.

Detail produktu

Dočišťovací biologické rybníky

Projekt je zaměřen na studium možnosti dočišťování odtoků z aktivačních čistíren odpadních vod v nízkozatěžovaných biologických rybnících nové konstrukce. Cílem projektu je kvantifikace procesů, probíhajících v dočišťovacích rybnících za různých podmínek a jejich optimalizace. Pozornost je zaměřena i na možnost využití dočišťovacích rybníků při použití s domovními čistírnami.

Detail produktu

Čištění skládkových plynů

Projekt řešil problematiku čistění plynu z komunálních skládek, kde produkovaný bioplyn obsahuje 45% - 60% metanu a zbytek představují nečistoty jako např. kyslík a síra. V rámci řešení projektu byla navržena technologie využívající biologické procesy k jejich odstranění. Produktem je tzv. biometan s obsahem 95% CH4, který je možné dále zpracovávat např. jako palivo CNG.

Detail produktu

Z odpadů surovinami

Šlo o projekt se širokým záběrem, jehož cílem bylo poskytnout komplexní řešení pro dělení vod u zdroje. Zabýval se čištěním šedých vod na úroveň závlahové vody. Kromě toho řešil management nakládání s žlutou vodou (moč) a její využití například jako půdního kondicionéru. Součástí projektu byla i recyklace fosforu z odpadních vod do formy pomalu rozpustného hnojiva, struvitu. V neposlední řadě byla věnována pozornost minimalizaci odpadu, který vzniká při anaerobní fermentaci během výroby bioplynu.

Detail produktu

Dálkové řízení čistíren

Cílem projektu byl výzkum, vývoj a následné experimentální ověření funkčního vzorku decentralizovaného čištění odpadních vod s telemetrickým řídicím systémem na zkušebním projektu.

Detail produktu

Komunální čistírny s membránami

Cílem projektu bylo vyvinout výrobky – řadu membránových komunálních čistíren (navržené a odzkoušené nové technologie zpracování a využití nutrientů v moči), které splňují nejvyšší požadavky z hlediska současného stavu techniky ve světě a jsou tak konkurenční i pro export.

Detail produktu

Úspory v mlékárenství

Projekt představuje optimální kombinace pokročilých a nových technologií v mlékárenském průmyslu (zpracování mozzarelly a sušeného mléka), jako: mikrovlnného ohřevu, šnekových extrudérů, sušení přehřátou parou, paskalizace, elektromembránových procesů, elektrokoagulace, elektrooxidace a pokročilých oxidačních procesů (AOP) s cílem dosáhnout minimálně 30% úspory vody a 20% úspory energie.

Detail produktu

Kapacitní deionizace

V rámci projektu je vyvíjena jednotka pro částečné odsolování vody pracující na principu elektrosorpce. Výhodou této technologie je její malá energetická náročnost v porovnání s ostatními desalinačními technologiemi. Použití technologie je vhodné především pro snižování salinity, odstraňování lehce nadlimitních iontů v pitné vodě a také pro změkčování vody v residentální úpravě vody.

Detail produktu

Detektor těžkých kovů

Cílem projektu je navrhnout postup výroby tištěných senzorů pro rychlé a přesné stanovení obsahu těžkých kovů ve vodním prostředí, který bude pro uživatele současně finančně zajímavý. Senzory bude možné využít přímo v terénu v situacích, které vyžadují rychlé a přesné stanovení.

Detail produktu

Elektrochemické odstraňování amoniaku

Projekt se zabývá vývojem technologií zaměřených na odstraňování amoniakálního znečištění z průmyslových odpadních vod elektrochemickými metodami, jako jsou nepřímá elektrochemická oxidace, elektrochemická alkalizace, elektrokoagulace, elektroflotace apod. v kombinaci se sorpcí, stripováním a dalšími procesy. Aplikace těchto technologií se předpokládá tam, kde selhává nebo není vhodné biologické čištění z hlediska toxicity vod, nebo pro vysoké vstupní koncentrace amoniaku a zasolenost.

Detail produktu

Biometanol z odpadního metanu

Cílem projektu je návrh technologie pro biologickou produkci metanolu z metanu a jeho separaci nebo přímé využití jako organického substrátu na ČOV. Tato technologie umožní využít odpadní metan, který patří mezi skleníkové plyny, a transformovat ho do prodejného a dále využitelného produktu – metanolu.

Detail produktu

Energetické úspory na malých ČOV

Cílem projektu je vytvoření modulární čistírny odpadních vod pro obce do 2000 ekvivalentních obyvatel s minimálními nebo nulovými energetickými nároky. Pro snížení energetické závislosti budou do provozu čistírny odpadních vod spolu s akumulačními mechanizmy implementovány malé obnovitelné zdroje energie.

Detail produktu

Bazénové vody se slanou vodou

Projekt Bazénové vody se slanou vodou je zaměřený na management slaných vod, jejich čištění, úpravu a recyklaci. Cílem projektu je na základě vytvořené studie proveditelnosti kriticky zhodnotit potenciál navrženého technologického řešení v kontextu jeho komerčního uplatnění na českém i zahraničním trhu. Interní název projektu je S-AQUA z latinského salt aqua, tedy slané vody.

Detail produktu

Technologie pro úpravu dešťových vod v průmyslu

RAINOK - projekt "Technologie pro úpravu dešťových vod v průmyslu" řeší nalezení možností využití dešťové vody v průmyslových areálech a dále teoretický návrh technologického řešení čištění na požadovanou kvalitu vody. Název RAINOK vznikl z anglického slova RAIN (déšť) a OK.

Detail produktu

Polygon recyklace vod

Cílem projektu je porovnat a kriticky vyhodnotit účinnost různých technologických prvků pro odstranění polutantů z odpadní vody pro její recyklaci.

Detail produktu

Aplikace membránové filtrace s in-line koagulací

Cílem projektu je mít informace a data k návrhu a provozování membránových filtrací s in-line koagulací v provozu.

Detail produktu

Aplikace LCA analýzy ve vodním hospodářství

Projekt „Aplikace LCA analýzy ve vodním hospodářství“ č. CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_358/0027733 je řešen s finanční podporou Ministerstva průmyslu a obchodu v rámci dotačního programu Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost – Inovační voucher výzva VI.

Detail produktu

Aplikace granulované biomasy v čistírenství

Projekt „Aplikace granulované biomasy v čistírenství“ č. TP04020045 s akronymem BIOGRAN je řešen s finanční podporou Technologické agentury České republiky v rámci dotačního programu Program aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací GAMA 2.

Detail produktu

Stanovení návrhových parametrů denitrifikace s využitím nárůstových kultur sirných bakterií

Projekt je zaměřen na laboratorní ověření možnosti denitrifikace využitím biofiltru založeného na činnosti sirných bakterií.

Detail produktu

Provedení zkoušek biocharu pro jeho inovativní využití jako substrátu zelených parkovišť

Projekt posuzuje sorpční funkce strukturovaných substrátů. Zároveň testuje jejich únosnost v reálných podmínkách propustných parkovišť. Cílem projektu je získat optimální souvrství pro produkt AS-TTE, laboratorně ověřené sorpční vlastnosti a informace o chování parkovacího podloží pod různou úrovní podmáčení.

Detail produktu

Hygienizace kalu pro menší zdroje znečištění

Cílem projektu je ověřit 5 technologií hygienizace kalu cílených především pro menší zdroje znečištění v provozním měřítku, vyhodnotit jejich provozní a investiční náklady a účinnost inaktivace patogenů potřebnou pro prohlášení kalu jako hygienizovaného, kde využijeme subdodávkou služeb Státního zdravotního ústavu jako nejpovolanější instituce pro to, aby prohlášení byla validní.

Detail produktu

Integrace technologií recyklace vody a rekuperace tepla do jednoho funkčního celku

Cílem projektu je integrace technologií recyklace vody a rekuperace tepla do jednoho funkčního celku s vizí zjednodušení a optimalizace řízení obou procesů za účelem snížení investičních nákladů a zvýšení uživatelského komfortu obsluhy.

Detail produktu

Cirkulární zemědělství

Projekt Cirkulární zemědělství zajišťuje rozsáhlé sloučení praktických řešení za účelem zlepšení současného koloběhu uhlíku, dusíku a fosforu v evropských zemědělských ekosystémech a příbuzných procesech pro produkci potravin.

Detail produktu

Aplikace inovované flotace ve vodním hospodářství

Prvním z cílů projektu je na základě dlouholetých zkušeností s aplikacemi flotace rozpuštěným vzduchem implementovat vybrané inovativní prvky do poloprovozní jednotky flotace o kapacitě 3 m3/hod.

Detail produktu