Rekonstrukce ČOV LACRUM Velké Meziříčí, s.r.o. I. Etapa

Účelem stavby je rekonstrukce dosavadního čištění technologických a splaškových odpadních vod před vypuštěním do řeky Balinky. Předmětem I. ETAPY – je rekonstrukce mechanicko-chemického předčištění odpadních vod (PS 01)…

Máte dotaz? Potřebujete poradit?

Identifikační údaje
Místo realizace:              Areál společnosti LACRUM Velké Meziříčí, s.r.o.
Investor:                        LACRUM Velké Meziříčí, s.r.o., Hornoměstská 383, 594 26, Velké Meziříčí
Dodavatel technologie:    ASIO, spol. s r.o., Kšírova 552/45, 619 00 Brno,
Termín realizace:            2014-2015

Účel realizace (stavby)
Účelem stavby je rekonstrukce dosavadního čištění technologických a splaškových odpadních vod před vypuštěním do řeky Balinky. Předmětem I. ETAPY – je rekonstrukce mechanicko-chemického předčištění odpadních vod (PS 01).

Návrhové parametry
Max. denní množství odpadních vod: 400 m3/den
Maximální hodinový nátok:                75 m3/hod  

Požadované garantované hodnoty
CHSK:                            1 900 mg/l
BSK5:                             1 000 mg/l                                                                                                               
NL (nerozpuštěné látky):    200 mg/l
EL (extrahované látky):       100 mg/l

Princip technologie (čištění odpadních vod)

Odpadní vody přitékají novou kanalizací do objektu předčištění. Na kanalizaci je nová šachta pro lapání písku. Následně kanalizací odpadní voda vtéká do vstupní a čerpací jímky.

Na vtoku jsou osazeny mechanické strojně stírané kolmé česle. Takto předčištěná odpadní voda se přečerpává do akumulační nádrže. Nádrž je samostatně stojící nadzemní objekt realizovaný rekonstrukcí stávající odtokové vyrovnávací nádrže. Akumulační nádrž je dvoudílná, obě poloviny jsou vzájemně u dna propojené. V každé polovině je instalováno vrtulové míchadlo zabraňující separaci nerozpuštěných a tukových látek z odpadní vody.

V akumulační nádrži dochází k látkovému vyrovnání odpadních vod a k vyrovnání nerovnoměrností na přítoku odpadních vod. Odpadní voda se čerpá zpět do objektu předčištění a vtéká do procesu tlakovzdušné flotace s chemickou předúpravou. Při předúpravě se do odpadní vody přidává neutralizační činidlo, koagulant a flokulant. Proces míchání vody s chemikáliemi probíhá v trubkovém směšovači. Dávkování chemikálií se děje v nastavitelných dávkách na chemických jednotkách. Jednotky jsou umístěny na záchytné vaně, která zabraňuje odtoku chemikálií při náhodné poruše těsnosti chemických jednotek. Objem vany odpovídá objemu největší chemické jednotky.

Předupravená voda následně vtéká do reakční nádoby flotační jednotky. Zde se při flotačním procesu na vytvořené vzduchové mikrobublinky nabalují drobné částice extrahovatelného znečištění, zejména tuků. Vyflotovaný kal se shromažďuje na hladině flotační jednotky, ze které se nastavitelnou frekvencí strojně stírá do kalového žlabu. Ze žlabu kal odtéká do podzemní nádrže flotačního kalu. Těžší nerozpuštěné látky padají ke dnu flotační vany. Odtud se periodicky odpouští a odtékají do zmíněné jímky flotačního kalu.

Voda po procesu flotace, resp. z PS 01 „Předčištění odpadních vod“, odtéká do podzemní čerpací jímky, ze které se přečerpává na biologické čištění odpadních vod (PS 02). PS 02 „Biologické čištění odpadních vod“ není předmětem I. etapy, ale je předmětem II. etapy rekonstrukce čistírny odpadních vod pro LACRUM Velké Meziříčí, s.r.o.