Využití šedé a dešťové vody v budovách

Projekt s názvem „Využití šedé a dešťové vody v budovách“ byl řešen s finanční podporou Technologické agentury České Republiky v rámci programu pro podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje ALFA v letech 2011 - 2013.

Hlavním cílem projektu bylo připravit technologii úpravy a následného využití šedých a dešťových vod pro praktické uvedení na trh. Potřebnost řešení tohoto projektu vyplývá z toho, že v Evropě začíná být použití šedých vod a potažmo i dešťových vod podporovaným standardem. Nutností se tyto systémy stávají v jižní Evropě, neboť se v řadě oblastí začíná projevovat nedostatek pitné vody a tyto systémy jsou levnější než úprava mořské vody. Objevují se i v projektech administrativních budov a hotelů ve střední Evropě. V době realizace projektu v České republice chyběly zkušenosti a podklady pro navrhování a nebyla dotažena předpisová základna a také nebyl ekonomický tlak na užívání jiných vod než z veřejných rozvodů či studní.

Na potřebnost projektu je možné nahlížet z několika úhlů. Po stránce ekologické - snížení množství vypouštěných znečištěných vod a snížení kvantitativních nároků na zdroje vody. Po stránce ekonomické dojde k úspoře energie na dopravu vody, což je aspekt rovněž ekologický, a pro uživatele zejména k úspoře na vodném a stočném. Po stránce obchodní - prodejný produkt, zejména v případě, že cena vody významně stoupne. Z hlediska tržního lze říci, že jde o tzv. "zelenou technologii", u které se očekává celosvětový nárůst zájmu, zejména pak nárůst zájmu v aridních jižních oblastech a v oblastech s nerozvinutou infrastrukturou.

Koordinátorem projektového konsorcia bylo Vysoké učení technické v Brně, zástupcem malé a střední firmy v projektu byla firma ASIO, spol. s r.o.

Tato spolupráce přinesla technologická řešení při využívání šedých a dešťových vod, která se dosud využívala jen v omezené míře. V domácnostech lze využívat dešťovou vodu, kterou lze snížit spotřebu pitné vody až o 50%. Na všechny úkony v domácnosti není nutné mít kvalitní pitnou vodu. Dešťová voda se dá využívat k zalévání zahrady, splachování toalet, praní prádla, na úklid, mytí aut, atd. Inovativní přínos tohoto projektu spočíval v tom, že vyvinutá technologie umožnila k těmto účelům používat kromě vody dešťové i vyčištěné šedé vody s přihlédnutím ke stávajícím normám a hygienickým požadavkům.

Cílem projektu bylo připravit technologii úpravy a následného využití šedých a dešťových vod pro praktické uvedení na trh, dále zhodnotit optimální rozsah recyklace vod v jednotlivých typech budov a stanovit rozsah hygienického zabezpečení (doporučeného technologického vybavení) pro různé typy využití.

Na základě sestrojeného prototypu a otestování zařízení pro recyklaci šedých vod byly navrženy tři varianty výrobků a jejich typové řady, které se nacházejí současnosti v portfoliu firmy. Konkrétně se jedná o produkt AS-GW/AQUALOOP, což jsou kompaktní čistírny šedých vod pro menší objekty (rodinné domy) od 4 do 144 ekvivalentních obyvatel. Pro bytové domy, wellness centra, hotely, nákupní centra, studentské koleje a ubytovny byla připravena technologie AS-GW/SiClaro, která slouží pro průtoky od 1 do 30 m3/den. Poslední technologií uvedenou v rámci projektu na trh byla technologie AS-FISH, která slouží k odstranění nežádoucích látek ze sladkovodních akvarijních vod, tedy pro recyklaci sladké akvarijní vody.

Přínos pro firmu ASIO spočíval ve významném rozšíření portfolia kusových vodohospodářských výrobků v oblasti recyklací a zpětného znovuvyužití vody. Projekt umožnil vyvinout a v praxi ověřit tři výrobky, které se staly pevnou součástí portfolia firmy.