Skládkové vody

Photo: Skládkové vody

Kontaktní osoby

Photo: Ing. Július Telek
Ing. Július Telek
Tel.: 548 428 111
Mobil: 606 704 612
E-mail: telek@asio.cz

Technologie na čištění průsakových skládkových vod je navrhovaná specificky, a to dle konkrétního typu skládky. Technologie čištění skládkových vod je většinou kombinací několika technologií, které zabezpečí vyčištění průsakových vod ze skládky. Návrh technologie čištění respektuje vyčištění průsakové vody na takovou úroveň, aby byly splněny požadavky dle kanalizačního řádu, případně i požadavky na vypouštění do vodoteče.

Příklad sledovaných ukazatelů znečištění průsakových vod:

pH, teplota, RL, NL, CHSKCr, N-NH4+, Ba, Mo, Cu, Cd, As, Co, Ni, Pb, Hg, V, Ag, Zn, SO42-, CN-, Cl-, AOX

Technologie čištění průsakových odpadních vod

Dle výše uvedených sledovaných ukazatelů je technologie čištění průsakových vod ze skládky navržena následovně:

• akumulace odpadních vod je intenzivně provzdušňovaná, kde se upravuje pH a případně zvyšuje teplota z důvodu následné separace amoniaku z vody vystripováním,
• proces redukce amoniaku z průsakové vody probíhá částečně v akumulační jímce, ale především v provzdušňovací (stripovací) věži v silně alkalickém prostředí a případně i za zvýšené teploty,
• před vtokem do sedimentačního reaktoru je instalován trubkový směšovač, do kterého jsou přiváděny provozní chemikálie (srážení kovů, koagulace, flokulace),
• v sedimentačním reaktoru se oddělí chemický kal od vyčištěné vody,
• odtok vyčištěné vody je zaústěn do dočišťovacího filtru, ze kterého voda odtéká kontinuálně do odtokové (finální) koncové jímky. Koncová jímka je zároveň i kontrolním místem pro odběr vzorků vody na odtoku do splaškové kanalizace;
• chemický kal ze sedimentačního reaktoru je přepouštěn do promíchávané nádrže kalu a následně do komorového kalolisu, kde se jeho objem minimalizuje,
• technologie čištění průsakových vod je umístěna v temperovaném provozním objektu.

Vybrané reference

Investor Místo  Kapacita Q (m3/den)  Termín realizace
EKY III, a.s. Most, CZ    100 2009
Sateso s.r.o.  Šlapanice, CZ  25 2012
 

 


Chcete dostávat informace z oboru, pozvánky na akce, novinky a důležité informace? Přihlašte se!

required

required

required