VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY fy ASIO NEW, spol. s r.o. - platné od 19.05.2022

1. Účastníci smlouvy jsou povinni se sami přesvědčit o identitě druhé smluvní strany, že její označení uvedené v záhlaví smlouvy odpovídá aktuálnímu zápisu v obchodním či jiném rejstříku, přesvědčit se o totožnosti a řádném oprávnění osob jednajících za druhou smluvní stranu k tomuto jednání a zároveň se ubezpečit, že tyto údaje nejsou dotčeny změnami již uskutečněnými, avšak ještě nezapsanými v obchodním rejstříku. Zároveň jsou povinny se vzájemně ubezpečit, že uzavření této smlouvy je v souladu se zákonem předepsanými či interně stanovenými pravidly, jakož i v plném zájmu jimi zastupovaných smluvních stran.

2. Předmět smlouvy, jeho cena, místo, způsob a termín plnění bude upřesněn a specifikován ve smlouvě mezi smluvními stranami.

3. Cena předmětu smlouvy je stanovena na základě zákona o cenách č.526/1990 Sb.

4. Zhotovitel předá dílo objednateli ujednaným způsobem, v ujednaném místě plnění a k ujednanému datu nebo i před tímto datem.

5. Vlastnické právo k předmětu smlouvy přechází ze zhotovitele na objednatele okamžikem uhrazení ceny předmětu smlouvy v plné výši. Nebezpečí škody na předmětu smlouvy přechází na objednatele okamžikem převzetí předmětu smlouvy.

6. Fakturované částky jsou objednatelem uhrazeny dnem připsání na účet zhotovitele.

7. Zhotovitel není vázán termínem a cenou dodávky v případě nevrácení objednatelem podepsané smlouvy včas nebo v případě neproplacení zálohového listu či faktury za dílčí plnění v termínu splatnosti nebo v případě, pokud je objednatel v prodlení se stavební připraveností bez jakéhokoliv zavinění zhotovitele. Termín plnění se posouvá úměrně prodlení nebo neplnění součinnosti ze strany objednatele.

8. Nepřevezme-li objednatel na základě výzvy zhotovitele řádně a včas dodané dílo, přechází na objednatele nebezpečí škody na věci a zhotovitel je oprávněn zboží uskladnit na náklady objednatele. Zhotovitel je v tomto případě oprávněn objednateli účtovat skladné ve výši 100,-Kč za každý den prodlení, počínaje 10. dnem ode dne, kdy zhotovitel písemně vyzval objednatele k převzetí díla. Za písemnou výzvu se považuje i výzva formou e-mailu.

9. Zhotovitel odpovídá za vady týkající se předmětu smlouvy po ujednanou dobu od jeho předání, které má předmět smlouvy v okamžiku přechodu nebezpečí škody na objednatele. Záruka za jakost předmětu smlouvy je poskytována za podmínek stanovených ve smlouvě, jinak je poskytována v délce 24 měsíců od předání předmětu smlouvy objednateli. Na armatury, točivé části, elektromotory případně jiné subdodávky se vztahuje záruka za jakost v délce poskytované jednotlivými výrobci (subdodavateli). Záruka za jakost předmětu smlouvy se nevztahuje na výměnný a spotřební materiál použitý v jednotlivých zařízeních (náplně filtrů, sorpční materiály apod.).
Podmínkou pro uplatňování nároku ze záruky za jakost předmětu smlouvy je řádné provozování předmětu smlouvy objednatelem podle zhotovitelem dodaných podmínek a návodů.
Na základě reklamované vady bude zhotovitelem posouzena oprávněnost reklamace. Pokud bude v rámci reklamačního řízení zjištěna vada, na niž se záruka nevztahuje, uvědomí zhotovitel o této skutečnosti objednatele. Nebude-li reklamovaná vada zhotovitelem potvrzena, uznána, jedná se o neoprávněnou reklamaci. V takovém případě je objednatel povinen uhradit zhotoviteli prokazatelné náklady vzniklé v souvislosti s odborným posouzením reklamované vady a v případě objednatelem požadované mimozáruční opravy bude toto účtováno dle aktuálního servisního sazebníku.
Reklamace jsou vyřizovány dle reklamačního řádu. Plné znění reklamačního řádu je k dispozici na adrese: https://www.asio.cz/cz/reklamacni-rad.

10. Pokud objednatel neuplatní zjevnou vadu či nedodělky předmětu smlouvy v rámci předávacího řízení, má se za to, že předmět smlouvy žádné vady a nedodělky nevykazuje nebo objednatel nepovažuje drobné a ojedinělé vady a nedodělky za významné, bránící či ztěžující další užívání předmětu smlouvy. Předmět smlouvy je tak považován za řádně předaný.
Tato skutečnost pak nebrání vzniku práva zhotovitele fakturovat cenu dle ujednání smlouvy.
V případě, kdy při předání a převzetí předmětu smlouvy jsou objednatelem vytknuty vady a nedodělky, které svojí povahou nesplňují podmínky stanovené v předchozím odstavci, je povinnost zhotovitele dodat předmět smlouvy řádným provedením splněna až tehdy, kdy odstraní poslední vadu nebo nedodělek. Cenu předmětu smlouvy je kupující povinen uhradit ve lhůtě stanovené smlouvou. Prodávající není povinen zahájit odstraňování vad předmětu smlouvy, a to ani vad záručních, před úhradou ceny předmětu smlouvy.

11. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy doručením písemného oznámení o odstoupení zhotoviteli při současné úhradě odstupného ve výši 20 % z celkové ceny bez DPH v případě, že odstoupení bylo doručeno před dnem zahájení dílenské výroby a objednání zařízení, případně uhrazením odstupného ve výši 70 % z celkové ceny bez DPH v případě doručení oznámení o odstoupení po datu zahájení výroby a objednání dílčích zařízení.

12. V případě pochybností se má za to, že veškeré písemnosti zaslané zhotovitelem objednateli byly doručeny třetí den ode dne jejich prokazatelného odeslání zhotovitelem.

13. Pro případ prodlení objednatele se zaplacením ceny si smluvní strany dohodly, že:
- v případě prodlení objednatele se zaplacením zálohové nebo konečné faktury delší jak 7 dní je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení dle § 1970 občanského zákoníku. Úrok z prodlení nekryje náhradu škody, která zhotoviteli mohla vzniknout v důsledku řádného nesplnění peněžitého závazku objednatelem.

14. Objednatel se zavazuje zajistit, aby nedošlo k poškození práv zhotovitele, jakož i třetích osob, vztahujících se k předmětu smlouvy.

15. Všechny spory, které vzniknou z tohoto smluvního vztahu a v souvislosti s ním a které se nepodaří odstranit vzájemným jednáním stran, pak:
a) nepřevyšuje-li cena předmětu smlouvy bez DPH částku Kč 500.000,- včetně, budou tyto spory s konečnou platností rozhodovány Rozhodčím soudem při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR v Praze, a to jediným rozhodcem, kterého zvolí dodavatel ve smyslu platného Řádu Rozhodčího soudu, místem konání rozhodčího řízení je město Brno. Strany se zavazují podrobit se rozhodčímu nálezu;
b) převyšuje-li cena předmětu smlouvy bez DPH částku Kč 500.000,-, budou tyto spory řešeny soudní cestou, přičemž v souladu s ust. § 89a Občanského soudního řádu místně příslušným soudem I. stupně bude Městský soud v Brně, resp. Krajský soud v Brně.
c) je-li objednatel současně spotřebitelem, písm. a) a b) tohoto článku se nepoužijí, tyto spory budou řešeny soudní cestou, přičemž v souladu s ust. § 89a Občanského soudního řádu místně příslušným soudem I. stupně bude Městský soud v Brně, resp. Krajský soud v Brně.
d) spotřebitel, dle zákona 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, má právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu. Věcně příslušným subjektem je v případě sporů mezi obchodní společností a spotřebitelem Česká obchodní inspekce (http://ww.coi.cz). Dále může být příslušným i jiný subjekt pověřený Ministerstvem průmyslu a obchodu (http://www.mpo.cz).

16. Smlouvu lze měnit pouze písemnou formou se souhlasem obou smluvních stran. Smlouva je vyhotovena zpravidla ve dvou stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran. Z toho obdrží každá smluvní strana jeden stejnopis.

17. Termín dokončení díla nebo termín dodání věci může být prodloužen, došlo-li k nepředvídatelné a neodvratitelné překážce mající charakter vyšší moci, která znemožňuje provádění díla či jeho části nebo znemožňuje dodání věci v dohodnutém čase či kvalitě – překážka nezávislá na vůli obou smluvních stran, jako jsou např. záplavy, požár, vichřice, zásah státního orgánu, pandemie a jiné události podobného charakteru, a to po celou dobu jejího trvání a dopadu na smluvní vztah.

18. Smluvní strany podpisem smlouvy vzájemné prohlašují, že si smlouvu řádně zvážily, její celý text přečetly a pochopily a že ji uzavírají opravdu o své vůli.

19. Rovněž podpisem smlouvy prohlašují, že jim nejsou známé žádné skutečnosti, které by mohly jimi uzavíranou smlouvu jakkoliv zneplatnit, učinit neúčinnou vůči jakékoliv třetí osobě a zmařit její účel tak, jak jej na počátku této smlouvy vážně deklarovaly.

V Brně dne 19.05.2022