Technologie

Technologie čištění odpadních vod

Photo: Aplikace nanoželeza pro čištění a úpravu vod

Aplikace nanoželeza pro čištění a úpravu vod

Nanočástice nulamocného železa (nZVI) představují vysoce reaktivní materiál se silnými redukčními vlastnostmi. Jejich aplikace v úpravě a čištění odpadních vod je pokrokovou technologií využitelnou pro snížení koncentrací těžkých kovů, arsenu, halogenovaných organických látek a dalších rezistentních kontaminantů obsažených v pitných vodách a odpadních vodách komunálního i průmyslového charakteru.

více
Photo: Aplikace železanů pro čištění vod

Aplikace železanů pro čištění vod

Železany jsou velmi silná oxidační činidla a jejich použití se vyznačuje kombinovaným efektem – účinnou a rychlou oxidací polutantů obsažených ve vodě (organické i anorganické znečištění), tvorby hydroxidů železa, které kombinují sorpční a koagulační procesy, a současně dochází i k dezinfekci čištěné vody. Díky multiefektnímu použití je možné vyřešit všechny uvedené procesy v jednom technologickém kroku, což s sebou nese značné snížení náročnosti procesů na prostor a objem reaktorů, potažmo investičních nákladů.

více
Photo: Fotokatalytické čištění odpadních vod

Fotokatalytické čištění odpadních vod

Fotokatalytická oxidace představuje moderní technologii likvidace persistentních polutantů ve vodách pomocí fotolyticky generovaných radikálů a reaktivních forem kyslíku prostřednictvím katalyzátoru – tzv. fotoaktivní látky. Její nasazení je vhodné především tam, kde selhávají jiné způsoby odstranění rozpuštěných organických látek, především koagulace, sorpce a biologické čištění.

více

Technologie pro čištění vzduchu

Photo: Pračka vzduchu s fotokatalytickým čištěním vypírky

Pračka vzduchu s fotokatalytickým čištěním vypírky

Technologie fotokatalytické čištění vzduchu pomocí fotoaktivních částic ftalocyaninů rozpuštěných ve vodě byla vyvinuta pro čištění vzduchu s obsahem zapáchajících látek organického původu. Zapáchající látky jsou ve skrápěné koloně vypírány do roztoku s fotoaktivní látkou, která při světelné expozici uvolňuje aktivní formy kyslíku rozkládající organické molekuly znečištění na oxid uhličitý a vodu, tím se nosný roztok neustále regeneruje a je v procesu recyklován.

více
 

Kontakty

ASIO TECH, spol. s r.o.
Kšírova 552/45
619 00 Brno
ID datové schránky: 9nwzka6

ASIO NEW, spol. s r.o.
Kšírova 552/45
619 00 Brno
ID datové schránky: z9g8vaw

tel.: 548 428 111
e-mail: asio@asio.cz