THIMM OBALY, k.s. Všetaty - papírenský průmysl

Účelem výstavby průmyslové ČOV je zabezpečení vyčištění technologických odpadních vod produkovaných ve výrobním areálu závodu tak, aby mohly být odváděny do požární nádrže a odtud po smíchání se zachycenými dešťovými vodami přímo do vodoteče. Na předmětné ČOV jsou čištěny odpadní vody s obsahem lepidel a barev, které se používají k výrobě a potisku kartonu…

Máte dotaz? Potřebujete poradit?

Identifikační údaje
Místo realizace:                                        Thimm Obaly, k.s. Všetaty
Investor:                                                  Thimm Obaly, k.s. Všetaty
Generální projektant:                                ASIO, spol. s r.o., Kšírova 552/45, 619 00 Brno, CZ
Generální dodavatel:                                 ASIO, spol. s r.o., Kšírova 552/45, 619 00 Brno, CZ
Dodavatel strojně – technologické části:     ASIO, spol. s r.o., Kšírova 552/45, 619 00 Brno, CZ
Termín realizace:                                      2010

Účel realizace
Účelem výstavby průmyslové ČOV je zabezpečení vyčištění technologických odpadních vod produkovaných ve výrobním areálu závodu tak, aby mohly být odváděny do požární nádrže a odtud po smíchání se zachycenými dešťovými vodami přímo do vodoteče. Na předmětné ČOV jsou čištěny odpadní vody s obsahem lepidel a barev, které se používají k výrobě a potisku kartonu.

Provozní náklady: Pi = 25 kW; provozní náklady celkem: 22,-Kč na m3 vyčištěné vody

Návrhové parametry                                                                  
Množství TOV:
Q24 = 24,5 m3/d (1,0 m3/h)
Qd  = 30,0 m3/d (1,25 m3/h)
Prům. množství čerp. odpad. vod z akumulační nádrže do reaktoru:   Qčerp.Ø = 1,5 m3/hod (0,42 l/s)
Max. množství čerp. odpad. vod z akumulační nádrže do reaktoru:     Qčerp.max = 2,0 m3/hod (0,56 l/s)

Znečištění přitékajících odpadních vod
                            Koncentrace       Látkové zatížení
                                    Ø                    max.
CHSKCr                  7 435 mg/l         223 kg/d
BSK5                     1 700 mg/l            51 kg/d
NL                        2 790 mg/l           84 kg/d
RAS                       1 815 mg/l           54 kg/d
N-NH4+                   91,0 mg/l           2,7 kg/d
N-NO2-                    0,2 mg/l              0 kg/d
N-NO3-                    2,0 mg/l              0 kg/d
Nanorg.                    93,2 mg/l           2,8 kg/d
Norg.                      165,0 mg/l           5,0 kg/d
NC                        258,0 mg/l           7,7 kg/d
Pc                            7,3 mg/l            0,2 kg/d


Požadované garantované hodnoty
                        Koncentrace      Koncentrace         Látkové zatížení
                             Ø                     max.                       Ø
CHSKCr                 60 mg/ l              90 mg/l               1,9 kg/d
BSK5                      15 mg/l               30 mg/l               0,5 kg/d
NL                    25 mg/l               50 mg/l               0,8 kg/d

Princip technologie (čištění odpadních vod)
Technologické odpadní vody z výroby jsou z čerpací jímky, a dále po předčištění na rotačním sítu, přivedeny tlakově do podzemní betonové akumulační nádrže. Z nádrže je odpadní voda čerpána přes trubkový směšovač do koagulačně sedimentačního reaktoru. Proces neutralizace (úpravy pH), koagulace a flokulace odpadní vody probíhá v trubkovém směšovači, který je předřazen míchanému koagulačně sedimentačnímu reaktoru, v němž pak probíhá koagulačně (flokulačně) sedimentační proces. Vzniklý chemický kal (vločky vysráženého znečištění) se usazuje ve spodní kónusové části reaktoru. Vyčištěná voda gravitačně odtéká do dočišťovacího filtru, na jehož filtrační přepážce dochází k zachycení případného úniku vloček chemického kalu z reaktoru. Po protečení filtrem je odpadní voda gravitačně svedena do denitrifikační nádrže biologické části ČOV, do které jsou taktéž čerpány splašky z areálu závodu.

Chemický kal usazený v kónusu reaktoru je v pravidelných intervalech přepouštěn do nádrže chemického kalu, kde je míchán vpouštěním tlakového vzduchu ke dnu nádrže. Vzniklý chemický kal je v pravidelných intervalech čerpán na komorový kalolis.

Provozní chemikálie jsou dávkovány do trubkového směšovače prostřednictvím 3 dávkovacích čerpadel.

Po protečení denitrifikační nádrží je směs vedena do nitrifikační nádrže, kde jsou rozmístěny jemnobublinné aerační elementy. Dále je směs odpadní vody a aktivovaného kalu vedena do otevřené, částečně zapuštěné, dosazovací nádrže.

Kalová nádrž slouží k uskladnění, zahuštění a aerobnímu stabilizování přebytečného aktivovaného kalu, vznikajícího při provozu biologické části ČOV. Naakumulovaný přebytečný aktivovaný kal je v pravidelných intervalech odčerpáván pomocí autocisterny a odvážen k likvidaci mimo areál závodu.

Terciární dočištění biologicky vyčištěných vod sestává z bubnového mikrosítového filtru a ze sorpčního filtru s aktivním uhlím. Účelem dočištění je zachytit případné úniky aktivovaného kalu z dosazovací nádrže a také snížení odtokové koncentrace v ukazateli CHSKCr.