Udržitelný management čistírenského kalu se zaměřením na recyklaci fosforu a enegetickou efektivnost

Projekt „Udržitelný management čistírenského kalu se zaměřením na recyklaci fosforu a energetickou efektivnost“ s pracovním názvem P-REX byl řešen s finanční podporou sedmého rámcového programu Evropské Unie pro podporu malých a středních firem v letech 2012 – 2015 v rámci kolaborativních projektů.

Hlavním cílem projektu bylo zhodnotit možnosti zavedení nových technologií recyklace fosforu na trh, včetně vypracování studií proveditelnosti k jednotlivým technologiím a překonání bariér pro vstup na trh. Fosfor je esenciálním nutrientem pro život. Nelze jej nijak uměle vyrobit ani jej nahradit jinou látkou. Jeho důležitost jako nutrientu pro rostliny dokládá množství fosforu, které se ročně do Evropy doveze (téměř milion tun). Zásoby fosforu jsou limitované a předpokládá se jejich vyčerpání během několika dekád. Naproti tomu recyklace fosforu ze sekundárních zdrojů, může být alternativou k těžbě a je jednou z podporovaných aktivit v rámci akčního plánu Evropské Unie pro oběhové hospodářství. Použití produktů obsahující fosfor recyklovaný z odpadní vody je zatíženo mnohými předsudky a stejně tak se mohou objevit bariéry vstupu na trh pro tyto produkty. Z tohoto důvodu je důležité představit technologie recyklace fosforu široké veřejnosti a představit tak recyklaci fosforu jako bezpečnou a udržitelnou alternativu těžbě.

Konsorcium řešitelů sestávalo z patnácti členů ze sedmi evropských zemí (Německo, Švýcarsko, Francie, Finsko, Česká republika, Španělsko a Rakousko). Na řešení projektu spolupracovali čtyři výzkumné organizace, devět firem a dva podniky, reprezentující koncové uživatele technologií na recyklaci fosforu. Koordinátorem projektu byla německá výzkumná organizace KompentenzZentrum Wasser Berlin.

Dosud byly v laboratorních podmínkách testovány mnohé koncepty recyklace fosforu. Pouze některé z technologií se ukázaly jako vhodné pro poloprovozní nebo provozní testování. V současné době existuje několik aplikací (i komerčních) technologií recyklace fosforu. Jsou rozděleny do tří skupin podle použité techniky. První z nich je recyklace fosforu z čistírenského kalu, další je recyklace z kalové vody a třetí skupinou je tepelná recyklace z kalu nebo popílku.

Projekt P-REX si kladl za cíl demonstrovat a zhodnotit dostupné technologie recyklace fosforu a definovat vhodné podmínky pro jejich použití. Dalším cílem bylo definovat strategie recyklace fosforu z komunálních vod zohledňující rozdílné podmínky v jednotlivých regionech. Posledním cílem bylo definovat potenciál trhu a identifikovat technologické, ekonomické, sociální a institucionální bariéry a vytvořit doporučení pro implementaci technologií na trh. V rámci projektu byly vytvořeny studie proveditelnosti pro existující technologie a reklamní videa ohledně recyklace fosforu a byl vytvořen e-market pro recyklované produkty.
.Získejte informace o produktu