Ukončené projekty

Inovace technologií na čištění a recyklaci vody

Projekt „Inovace technologií na čištění a recyklaci vody“ se zabývá inovací souboru 4 stávajících výrobků ASIO TECH, které slouží k úpravě, čištění a recyklaci vod (AS-FLOT, AS-PROCHEM, AS-DEHYDRATOR, jednotka UF/RO.). Cílem projektu je inovovat a zlepšit vlastnosti výrobků s ohledem na funkčnost, lepší obsluhu a servis zařízení, čímž dojde ke zvýšení komfortu obsluhy, zvýšení užitných vlastností a předpokládanému zvýšení objemu prodeje a zisku.

více

Elektrochemické zpracování odpadních koncentrátů z membránových separací

Cílem projektu je řešení problematiky odpadních membránových koncentrátů pomocí nové modulární mobilní elektrochemické jednotky.

více

Gravitační separátor

Cíl projektu je technologie, která bude odstraňovat nerozpuštěné látky a specifické znečištění adsorbované na nerozpuštěných látkách z dešťových splachů se zaměřením na polyaromatické uhlovodíky (PAU).

více
Photo: Sorpce fosforu

Sorpce fosforu

Cíl projektu je vývoj efektivního, vysokokapacitního a ekonomicky přístupného sorbentu se specificky modifikovaným povrchem (nanočástice oxidů kovů, zejména Fe, Mg) pro terciární odstraňování fosforu z odpadní vody za účelem minimalizace rizika růstu sinic produkujících toxiny do povrchových a podzemních vod.

více

Reverzní osmóza - galvanovna

Hlavním cílem projektu je návrh integrovaných technologických celků na bázi reverzní osmózy s vysokým výtěžkem nad 90 % s optimálními a konkurenceschopnými parametry provozních a investičních nákladů a záboru plochy oproti stávajícím technologickým řešením.

více

Keramické membrány

Cílem projektu je vývoj integrovaných membránových technologií na bázi pokročilých keramických materiálů, připravených s využitím druhotných odpadních surovin, pro progresivní zpracování průmyslových odpadních vod s možností recyklace vod, zpětného využití cenných složek a potenciální rekuperace tepla.

více

Optimalizace prádelenských provozů

Hlavním cílem je návrh technologie pro dosažení maximální a ekonomicky únosné úrovně recyklace vody a tepla a zároveň čištění odpadních vod z prádelenského průmyslu.

více
Photo: Kalová koncovka čistíren

Kalová koncovka čistíren

Cílem projektu je aplikace inovativního odvodňovacího zařízení na průmyslových čistírnách odpadních vod, inovativní úpravy jednotky za účelem ekonomičtějšího provozu zařízení a hygienizace přebytečného biologického kalu a jeho další využití v praxi.

více
Photo: Nanovlákenné filtrační materiály

Nanovlákenné filtrační materiály

Cílem projektu je navrhnout, vyrobit a odzkoušet prototypy nových filtračních elementů pro čištění vody z nových typů filtračních materiálů (polymerní submikronová a nanovlákna) a na základě těchto prototypů začít vyrábět nové výrobky.

více
Photo: Sorpce na průmyslové odpadní vody

Sorpce na průmyslové odpadní vody

Cílem projektu je vyvinout sorbenty pro průmyslové aplikace v čištění odpadních vod s upřednostněním odpadních materiálů.

více
Photo: Redukce Raneyovým niklem

Redukce Raneyovým niklem

Základním cílem projektu bylo převedení metody vysoce efektivní reduktivní technologie založené na katalytických vlastnostech slitiny Al a Ni v alkalickém vodném prostředí schopné rychle a účinně degradovat halogenované persistentní organické polutanty, endokrinní disruptory a některé anorganické kontaminanty za jejich eliminace či snížení jejich toxicity a persistence do měřítka provozních technologií, které budou následně využívány při sanačních pracích a dekontaminaci odpadních vod komerčními partnery.

více
Photo: Anaerobní septik

Anaerobní septik

Projekt byl zaměřen na vývoj a odzkoušení ekonomicky dostupného zařízení na principu kombinace mechanického předčištění, biologického anaerobního čištění a dalších fyzikálně-chemických postupů pro dosahování přísnějších požadavků na odstranění nutrientů (N a P) a nerozpuštěných látek ve vyčištěných odpadních vodách především tam, kde jsou velké rozdíly v denní a sezónní produkci odpadních vod.

více
Photo: Ozonová flotace

Ozonová flotace

Cílem bylo vylepšení stávající flotační jednotky pro maximalizaci procesu oxidace. Směs kyslíku a ozonu vytváří jednak flotační efekt, a také zajišťuje oxidaci rozpuštěných organických látek. Uplatnění najde především v potravinářském průmyslu. Stěžejní výhodou je kvalita vyčištěné vody, která umožňuje její opětovné znovuvyužití na místě produkce.

více
Photo: Skládkové výluhy

Skládkové výluhy

Projekt byl zaměřen na čištění skládkových výluhů pomocí elektrochemické oxidace. Kladl si za cíl přinést na trh zcela automatizované, modulární a mobilní zařízení, které bude oproti stávajícím technologiím účinnější a zároveň méně nákladné. Další využití technologie je možné také v potravinářském, papírenském a petrochemickém průmyslu.

více
Photo: Separace nanočástic elektrokoagulací

Separace nanočástic elektrokoagulací

Nová technologie NANOFLOC pracuje na principu elektrokoagulace. Elektrokoagulace je založena na destabilizaci a koagulaci nanočástic prostřednictvím iontů kovu uvolňovaných z elektrod při průchodu elektrického proudu.

více
Photo: Železo pro čištění vod

Železo pro čištění vod

Použití nanočástic nulamocného železa a sloučenin šestimocného železa (železanů) pro odstranění rezistentního znečištění z odpadních vod. Materiály jsou vysoce reaktivní a účinné například pro odstranění těžkých kovů, chlorovaných uhlovodíků, dioxinů, farmak, hormonů, bakterií a dalších kontaminantů.

více
Photo: Kultivace a sklizeň řas

Kultivace a sklizeň řas

Cílem projektu SWAT bylo vyvinout technologii, která umožní sklízení řas s vysokou výtěžností a nižšími provozními náklady než mají konkurenční technologie. Technologie je unikátní v tom, že snižuje riziko poškození a potrhání buněk řas při samotné sklizni. Předpokládané využití je spíše v západních zemích s vyšší světelnou dotací – tedy Středomoří a část Ameriky.

více
Photo: Udržitelný management fosforu

Udržitelný management fosforu

Hlavním cílem projektu bylo definovat strategie recyklace fosforu z komunálních vod zohledňující rozdílné podmínky v jednotlivých regionech Evropy a pomoci překonat bariéry pro vstup těchto technologií a produktů díky nim vyrobených na trh. Výstupem projektu jsou doporučení jak postupovat, chceme-li v Evropě zavést udržitelný management fosforu.

více
Photo: Čištění vod z rybochovu

Čištění vod z rybochovu

V rámci projektu byla vyvíjena technologie RAZone zajišťující vysokou kvalitu vody v recirkulačních akvakulturních systémech pro chov ryb. Je založena na ozonizaci vody, která slouží k rozkladu organického znečištění a dezinfekci vody, flokulaci znečištění a následné separaci vzniklých vloček flotací.

více
Photo: Membránová separace uhlovodíků

Membránová separace uhlovodíků

Projekt řešil problematiku separace uhlovodíků z vod pomocí membránových separací. Laboratorně odzkoušené postupy a membrány byly poloprovozně ověřeny a navrženy komerční jednotky AS-UFOil, které jsou využitelné např. i v úpravě bazénových, dešťových a pitných vod. Jejich nasazení se předpokládá ve využívání a recyklaci vod z mycích procesů, čištění průsakových vod z elektráren, jako předúprava před reversní osmózou a úpravě menších zdrojů pitné vody.

více
Photo: Šedé vody

Šedé vody

Hlavním cílem projektu bylo připravit technologii úpravy a následného využívání šedých vod tj. vod ze sprch, umyvadel, praček, myček a kuchyňských výlevek, ale také z balneoprovozů. V rámci projektu byly poloprovozně otestovány membránové bioreaktory, navržen způsob čištění membrán a zpracován detailní postup návrhu. Produkty jsou určeny především pro administrativní budovy, lázeňské provozy, sportoviště a tak rodinné a bytové domy.

více
Photo: Aplikace nitritace - Anammox

Aplikace nitritace - Anammox

Projekt se zabýval vývojem kontejnerové jednotky využívající enkapsulované biomasy v prvním stupni pro oxidaci amoniakálního znečištění na dusitany a ve druhém stupni anaerobní rekombinací dusitanů a amoniakálního dusíku na plynný dusík – tzv. anammox proces. Technologie bude použita pro čištění kalových vod a průmyslových odpadních vod s vysokou koncentrací amoniakálního dusíku.

více
Photo: Produkce topného oleje z odpadů

Produkce topného oleje z odpadů

V rámci projektu byla vyvíjena technologie „Green Box“, která je kombinací procesů, které z odpadních tuků nejrůznějšího původu vytváří topný bio-olej. Kvůli proměnnému složení surovin je „Green Box“ tvořen třemi technologiemi, které se zaměřují na odstranění nežádoucích příměsí topného oleje, např. vody či mechanických nečistot.

více
Photo: Anaerobní membránový bioreaktor

Anaerobní membránový bioreaktor

Vývoj technologie pro čištění průmyslových odpadních vod s vysokým organickým zatížením kombinující anaerobní procesy a membránové separace kalů pro zajištění vysoké kvality odtoku. Kromě možnosti využití vyčištěné vody na závlahy a hnojení je během čistícího procesu produkován bioplyn, který se využívá pro výrobu tepla a elektřiny.

více
Photo: Extenzivní technologie v čistírenství

Extenzivní technologie v čistírenství

Optimalizace stávajících extenzivních způsobů čištění odpadních vod se zaměřením na primární předčištění, na kořenové ČOV a biologické dočišťovací nádrže. V rámci projektu vznikla řada nových technických prvků, které napomáhají navýšení účinnosti extenzivních technologií.

více
Photo: Matematické modelování čistíren odpadních vod

Matematické modelování čistíren odpadních vod

V rámci projektu byla vyvíjena metodika pro modelování čistíren odpadních vod s cílem dosažení úspor na energiích optimalizací procesů a strojního vybavení nebo aplikací obnovitelných zdrojů energie, s cílem poskytovat vodítko pro rozhodovací analýzy při rekonstrukcích a výstavbách nových ČOV a také jako nástroj k provozování ČOV prostřednictvím matematických modelů.

více
Photo: Aplikace nanotechnologií

Aplikace nanotechnologií

Projekt se zabýval aplikací nanotechnologií pro čištění vzduchu a vody. Bylo odzkoušeno použití nanovlákenných materiálů, fotoaktivních částic, sorpčních materiálů apod., pro odstranění zápachů a částic ze vzduchu a těžko odstranitelných organických látek z průmyslových vod. Byly vyvinuty membrány pro filtraci vzduchu a pro použití v membránových bioreaktorech pro separaci kalů.

více
Photo: Čištění skládkových vod

Čištění skládkových vod

V rámci projektu byla vyvíjena kontejnerová technologie OxFloc, která využívá elektrokoagulace a následné elektrooxidace pro čištění skládkových a průmyslových vod, kdy oxidanty se vytváří na elektrodách ve formě reaktivních radikálů. Aplikací technologie se daří redukovat náklady na proces čištění a zejména snižovat spotřebu chemických látek. Technologie je založena na využití obnovitelných zdrojů energie.

více
Photo: Nesmáčivé povrchové úpravy

Nesmáčivé povrchové úpravy

Projekt se zabývá vývojem a aplikací povrchových úprav ve úpravě a čištění vod a energetice. Použitím vhodné povrchové úpravy lze omezit zanášení povrchu nádrží a zařízení nebo výrazně snížit náročnost na jeho údržbu. Ošetřené povrchy se dají s výhodami použít i v oblasti hydrauliky, kdy snížením tření vody o povrch, dojde k energetickým úsporám.

více
Photo: Dočišťovací biologické rybníky

Dočišťovací biologické rybníky

Projekt je zaměřen na studium možnosti dočišťování odtoků z aktivačních čistíren odpadních vod v nízkozatěžovaných biologických rybnících nové konstrukce. Cílem projektu je kvantifikace procesů, probíhajících v dočišťovacích rybnících za různých podmínek a jejich optimalizace. Pozornost je zaměřena i na možnost využití dočišťovacích rybníků při použití s domovními čistírnami.

více
Photo: Čištění skládkových plynů

Čištění skládkových plynů

Projekt řešil problematiku čistění plynu z komunálních skládek, kde produkovaný bioplyn obsahuje 45% - 60% metanu a zbytek představují nečistoty jako např. kyslík a síra. V rámci řešení projektu byla navržena technologie využívající biologické procesy k jejich odstranění. Produktem je tzv. biometan s obsahem 95% CH4, který je možné dále zpracovávat např. jako palivo CNG.

více
Photo: Z odpadů surovinami

Z odpadů surovinami

Šlo o projekt se širokým záběrem, jehož cílem bylo poskytnout komplexní řešení pro dělení vod u zdroje. Zabýval se čištěním šedých vod na úroveň závlahové vody. Kromě toho řešil management nakládání s žlutou vodou (moč) a její využití například jako půdního kondicionéru. Součástí projektu byla i recyklace fosforu z odpadních vod do formy pomalu rozpustného hnojiva, struvitu. V neposlední řadě byla věnována pozornost minimalizaci odpadu, který vzniká při anaerobní fermentaci během výroby bioplynu.

více

Dálkové řízení čistíren

Cílem projektu byl výzkum, vývoj a následné experimentální ověření funkčního vzorku decentralizovaného čištění odpadních vod s telemetrickým řídicím systémem na zkušebním projektu.

více
Photo: Komunální čistírny s membránami

Komunální čistírny s membránami

Cílem projektu bylo vyvinout výrobky – řadu membránových komunálních čistíren (navržené a odzkoušené nové technologie zpracování a využití nutrientů v moči), které splňují nejvyšší požadavky z hlediska současného stavu techniky ve světě a jsou tak konkurenční i pro export.

více
Photo: Úspory v mlékárenství

Úspory v mlékárenství

Projekt představuje optimální kombinace pokročilých a nových technologií v mlékárenském průmyslu (zpracování mozzarelly a sušeného mléka), jako: mikrovlnného ohřevu, šnekových extrudérů, sušení přehřátou parou, paskalizace, elektromembránových procesů, elektrokoagulace, elektrooxidace a pokročilých oxidačních procesů (AOP) s cílem dosáhnout minimálně 30% úspory vody a 20% úspory energie.

více
Photo: Kapacitní deionizace

Kapacitní deionizace

V rámci projektu je vyvíjena jednotka pro částečné odsolování vody pracující na principu elektrosorpce. Výhodou této technologie je její malá energetická náročnost v porovnání s ostatními desalinačními technologiemi. Použití technologie je vhodné především pro snižování salinity, odstraňování lehce nadlimitních iontů v pitné vodě a také pro změkčování vody v residentální úpravě vody.

více
Photo: Elektrochemické odstraňování amoniaku

Elektrochemické odstraňování amoniaku

Projekt se zabývá vývojem technologií zaměřených na odstraňování amoniakálního znečištění z průmyslových odpadních vod elektrochemickými metodami, jako jsou nepřímá elektrochemická oxidace, elektrochemická alkalizace, elektrokoagulace, elektroflotace apod. v kombinaci se sorpcí, stripováním a dalšími procesy. Aplikace těchto technologií se předpokládá tam, kde selhává nebo není vhodné biologické čištění z hlediska toxicity vod, nebo pro vysoké vstupní koncentrace amoniaku a zasolenost.

více
Photo: Biometanol z odpadního metanu

Biometanol z odpadního metanu

Cílem projektu je návrh technologie pro biologickou produkci metanolu z metanu a jeho separaci nebo přímé využití jako organického substrátu na ČOV. Tato technologie umožní využít odpadní metan, který patří mezi skleníkové plyny, a transformovat ho do prodejného a dále využitelného produktu – metanolu.

více
Photo: Energetické úspory na malých ČOV

Energetické úspory na malých ČOV

Cílem projektu je vytvoření modulární čistírny odpadních vod pro obce do 2000 ekvivalentních obyvatel s minimálními nebo nulovými energetickými nároky. Pro snížení energetické závislosti budou do provozu čistírny odpadních vod spolu s akumulačními mechanizmy implementovány malé obnovitelné zdroje energie.

více
 

Kontakty

ASIO TECH, spol. s r.o.
Kšírova 552/45
619 00 Brno
ID datové schránky: 9nwzka6

ASIO NEW, spol. s r.o.
Kšírova 552/45
619 00 Brno
ID datové schránky: z9g8vaw

tel.: 548 428 111
e-mail: asio@asio.cz