Komplexní přístup ke snížení spotřeby vody a energie v mlékárenském průmyslu zpracování mléka

   EnReMilk
Projekt „Komplexní přístup ke snížení spotřeby vody a energie v mlékárenském průmyslu zpracování mléka“ s pracovním názvem EnReMilk je řešen s finanční podporou sedmého rámcového programu Evropské Unie pro podporu malých a středních firem v letech 2014 – 2017.

V evropském potravinářském sektoru byl mlékárenský průmysl identifikován jako průmysl s největší spotřebou vody a energie na tunu zpracovaného mléka: 6 470 kWh energie a 60 m3 vody. Klíčové postupy používané v mlékárenství (např. ohřev, chlazení, sušení a čištění) jsou hojně využívány i v ostatních oblastech potravinářského průmyslu. Jedná se tedy o velmi reprezentativní odvětví potravinářského průmyslu jako celek, ve kterém mohou být realizovány inovativní metody úspory energie a vody, a následně převedeny do jiných odvětví zpracování potravin.
Při zpracování mléka vzniká kapalný zbytek, který může mít zásadní dopad na životní prostředí, pokud není sanován. Mlékárenské odpadní vody jsou vysoce znečištěné: 3 000 mg/l CHSK (chemická spotřeba kyslíku) a 0,8 ‐ 2,5 kg BSK5 (biologická spotřeba kyslíku) na tunu zpracovaného mléka. Prevence šíření těchto látek do životního prostředí a jejich možné znovuvyužití nebo využití cenných produktů je úkol, před kterým projekt EnReMilk stojí.

Konsorcium se skládá ze šesti špičkových vědeckých institucí, sedmi malých až středně velkých podniků a dvou velkých podniků se zkušenostmi a odbornými znalostmi technologií (např. sušení proudem předehřáté páry, sušení rozprašováním, technologie pro změnu tlaku, mikrovlnný ohřev, extruze/texturace, elektromembránová filtrace, technologie pro čištění odpadních vod, řízení procesů). ASIO, spol. s r.o.  spolu s holandskou firmou van’t Riet, anglickou firmou DanTech  a německými firmami EUT, EÖC, HELIXHeckmann jsou poskytovatelé technologií. Vědecko-výzkumné instituce jsou zastoupeny německými Fraunhoferem IGB  a Univerzitou v Hohenheimu, španělskými UPCESADE, holandským DLO-LEI a italským INEA. Mezi dva koncové uživatele patří italský výrobce sýrů G.C.M. a německý zpracovatel mléka S-Milch. V předchozích letech spolupracovala společnost ASIO s německým Fraunhoferem na projektech Clean Leachate, RAZone, OxFlocNanofloc. S firmou EUT jsme spolupracovali na posledních dvou zmiňovaných.

Projekt je zaměřen na dosažení 30% úspory vody a 20% úspory energie u dvou koncových uživatelů. Úspor bude dosaženo volbou optimální kombinace alternativních technologií jako je mikrovlnný ohřev, technologie změny tlaku, sušení předehřátou párou, elektromembránovou filtrací, elektrokoagulací, elektrooxidací a aplikací pokročilých oxidačních procesů. Technologie budou testovány nejen v laboratorním měřítku, ale i na poloprovozních jednotkách. Bude zhodnocen nejen hospodářský a sociální dopad, ale i dopad na životní prostředí. Zahrnutím všech výše zmíněných vzájemně propojených vlivů do projektu umožní následné post-projektové šíření poznatků a jejich využívání, jakož i zajištění trvalé udržitelnosti ze všech úhlů pohledu.

ASIO má na starosti pracovní balíček „Proces čištění odpadních vod a jejich znovuvyužití“, který je zaměřen na:
-    čištění a znovuvyužití odpadních vod z produkce sušeného mléka a mozzarely,
-    snížení spotřeby a recyklace energie,
-    znovuvyužití cenných produktů, jako jsou bílkoviny a hnojiva.

K obnovení vysoce cenných bílkovin a zároveň ke snížení ekologické zátěže bude využita elektromembránová filtrace. Kovy z kalu budou odstraněny pomocí elektrooxidace a elektrokoagulace, což umožní jeho další využití zejména pro výrobu hnojiv a elektrické energie. Studována bude také efektivita elektrodialýzy z hlediska obnovení vlastností kyselin a zásad. V případě potřeby budou zapojeny a zhodnoceny i pokročilé oxidační procesy zahrnující aplikaci UV a použití ozónu.
Přínosem projektu budou dvě případové studie energetického managementu a nakládání s vodou. Významným přínosem je získání kontaktů a navázání spolupráce s odbornými institucemi a zisk potenciálních zákazníků využívajících technologii čištění odpadních vod.Získejte informace o produktu