Venkov a odpadní vody - prakticky

Seminář bude věnován problematice řešení venkovských oblastí z hlediska odpadních vod, cílem je zvýšit znalosti účastníků o možnostech řešení obcí jako celku, o plánech rozvoje vodovodů a kanalizací, které se budou měnit v souvislosti s adaptací na změnu klimatu, o dotacích a o novinkách v legislativě, která je s povolováním čistíren a změnami plánů rozvoje spojena. Zejména projektantům pak budou určeny odkazy na nové normy a technická řešení.

Témata

Volba vhodného řešení pro obec

Stav odkanalizování venkova. Možné varianty řešení a jejich hodnocení (příklad německých postupů LAWA), současnost a blízká budoucnost, ekonomická, ekologická a sociální udržitelnost.

NBS (přírodě blízká opatření – metodický materiál OSN)

Vegetační ČOV a další extenzivní způsoby, srovnání s klasickými řešeními. Návaznosti  na opatření proti suchu.

PRVK – plány rozvoje vodovodů a kanalizací

Jejich význam, zpracování návrhů a mechanismus schvalování. Vliv na proces vyjadřování a schvalování jednotlivých opatření a dotace.

Legislativa – změny zákona O vodách v souvislosti s adaptací na změnu klimatu a v metodice pro vypouštění do vod podzemních, problematika kalů v malém.

Technická řešení decentrálu – zejména lokalit s vysokými požadavky na kvalitu čištění odpadních vod

Seminář je určen pro vedení obcí, především těch, kterých se dotýká řešení odpadních vod, anebo je čeká změna PRVK z důvodu aplikace změn v souvislosti s bojem proti změnám klimatu. Pro pracovníky vodoprávních úřadů a pro projektanty, které přicházejí do styku s řešením obcí jako celku, případně řeší jednotlivé objekty v obci v návaznosti na územní plán a PRVK. 

Termíny a místa:

30.01.2019 - Brno, Kongresové centrum BVV, Výstaviště 1, 647 00 Brno
06.02.2019 - Teplice, Dům kultury, Mírové Náměstí 2950, 415 80 Teplice 
07.02.2019 - Plzeň, Západočeské muzeum, Kopeckého sady 2, 301 00 Plzeň
12.02.2019 - České Budějovice, ČEVAK, a.s., Boženy Němcové 2, 370 10 České Budějovice
13.02.2019 - Ostrava, Dům kultury města Ostravy, a.s, 28. října 124, 709 24 Ostrava
19.02.2019 - Zlín, CENTROPROJEKT, a.s., Štefánikova 167, 760 01 Zlín
21.02.2019 - Olomouc, Hotel Hesperia, Brněnská 55, 779 00 Olomouc
26.02.2019 - Hradec Králové, Kongresové centrum Aldis, a.s., Eliščino nábřeží 375, 500 02 Hradec Králové  
28.02.2019 - Praha, Konferenční centrum VŠCHT, Kolej Sázava, Chemická (Ekonomická) 952, 148 28 Praha 4

Čas:
08:30 – 09:00 prezence
09:00 – 14:00 seminář

Účastnický poplatek:

Vložné 400,- Kč/os. vč. DPH (vložné obsahuje občerstvení, sborník + ostatní náklady na seminář).
V případě neúčasti a zájmu o zaslání sborníku 200,- Kč (+ poštovné).

Semináře jsou zařazeny do:
- programu celoživotního vzdělávání ČKAIT 1 bod
- programu celoživotního vzdělávání ČKA 1 bod

Způsob platby:

Převodem na účet (číslo účtu: 2108725467/2700 - jako variabilní symbol prosím uvádějte IČO vaší organizace). V případě neúčasti se vložné nevrací, bude zaslán sborník. Na adresu uvedenou v přihlášce obdržíte daňový doklad, a to nejpozději do 2 týdnů od ukončení semináře. Při prezenci nebude vložné vybíráno.

Přihlásit se můžete na e-mailové adrese asio@asio.cz nebo níže (viz přihlašovací formulář) http://www.asio.cz/cz/prihlasovaci-formular

Děkujeme a budeme se těšit na viděnou.
ASIO NEW, spol. s r.o.

 

Kontakty

ASIO, spol. s r.o.
Kšírova 552/45
619 00 Brno
ID datové schránky: 9nwzka6

ASIO NEW, spol. s r.o.
Kšírova 552/45
619 00 Brno
ID datové schránky: z9g8vaw

tel.: 548 428 111
e-mail: asio@asio.cz
 


Chcete dostávat informace z oboru, pozvánky na akce, novinky a důležité informace? Přihlašte se!

required

required

required