Venkov na rozcestí – globalizovat nebo řešit udržitelně?

Seminář se bude zabývat problematikou řešení venkova s ohledem na adaptaci na změnu klimatu. Tentokrát dvěma konkrétními oblastmi, které s vodou v krajině úzce souvisí – s kalovou koncovkou malých čistíren a decentrálním řešením obcí po stránce odpadních vod a tím pádem i kalů. Zmíněna budou jak technická řešení, tak i související legislativa.

Hlavní odborná témata

Kalová koncovka malých čistíren odpadních vod

  • Použití kalu na zemědělské půdě a vliv na kvalitu půd - Ing. Jaroslav Záhora, CSc., MENDELU

Pohled odborníka na půdu a aplikaci kalů z hlediska zemědělského, vliv na vlastnosti půdy, schopnost zadržet vodu, a tedy i vliv na sucho.

  • Posouzení možnosti spalování kalů v Rakousku (překlad zprávy) a srovnání se stavem u nás - Ing. Karel Plotěný, ASIO

Prezentace překladu zprávy (autoři – Kretschmer, Ertl), která uvažuje s řešením kalů ČOV cestou sušení a spalování, konstatuje výhody a zároveň upozorňuje i na výzvy s tím spojené a ekonomické a ekologické aspekty rozhodování.

  • Řešení kalového hospodářství malých čistíren – Ing. Michal Šubrt, ASIO TECH, spol. s r.o.

Budou představena řešení nabízená firmou ASIO TECH, spol. s r.o. a to jak možnosti zmenšování množství kalu, tak i hygienizace kalů cestou kompostace anebo hygienizace kyslíkem.

  • Hygienizace kalů s využitím kyslíku - Ing. Jan Foller

Představení možnosti hygienizovat kal na malých čistírnách tak, aby byl využitelný přímo v zemědělské výrobě, jedná se hlavně o oblast čistíren do 5000 EO, kde je návaznost na použití v zemědělství nejekonomičtější.

Decentrální řešení venkova (ale nejen)

  • Domovní ČOV v Německu a Rakousku – stav a legislativa - Ing. Karel Plotěný, ASIO

Informace z překladů zpráv z Německa a Rakouska, které shrnují vývoj používání decentrálu a popisují způsob kontroly decentrálu v těchto zemích a srovnání s naším českým přístupem.

  • Nový pohled na řešení (nejen) venkova bez kanalizací, jak je známe – Ing. Ondřej Prax, ASIO NEW, spol. s r.o.

Aktuální trendy v řešení venkovských oblastí a solitérních staveb – prezentace nejnovějších způsobů řešení včetně vyhodnocení pilotních staveb řešících bezvodé odkanalizování celých městských částí v Německu a Holandsku.

Účastníkům budou poskytnuty úplné unikátní překlady materiálů použitých v přednáškách.

Termín: 3.11.2020

  • blok přednášek 09:00 – 11:00
  • blok přednášek 12:00 – 14:00

Webinář se uskuteční v aplikaci ZOOM (volně stažitelná) nebo na obdobné platformě (bude upřesněno), odkaz a návod k přihlášení Vám zašleme před konáním webináře.

Účastnický poplatek:

Vložné 490,- Kč/os. vč. DPH (vložné obsahuje sborník v elektronické podobě).
V případě neúčasti a zájmu o zaslání sborníku 200,- Kč.

Semináře jsou zařazeny do:
- programu celoživotního vzdělávání ČKAIT 1 bod
- programu celoživotního vzdělávání ČKA – 2 body

Způsob platby:

Převodem na účet (číslo účtu: 2108725467/2700 - jako variabilní symbol prosím uvádějte IČO vaší organizace). V případě neúčasti se vložné nevrací, bude zaslán sborník. Na adresu uvedenou v přihlášce obdržíte daňový doklad, a to nejpozději do 2 týdnů od ukončení semináře.

Přihlásit se můžete na e-mailové adrese asio@asio.cz nebo níže (viz přihlašovací formulář) http://www.asio.cz/cz/prihlasovaci-formular.

 

Kontakty

ASIO TECH, spol. s r.o.
Kšírova 552/45
619 00 Brno
ID datové schránky: 9nwzka6

ASIO NEW, spol. s r.o.
Kšírova 552/45
619 00 Brno
ID datové schránky: z9g8vaw

tel.: 548 428 111
e-mail: asio@asio.cz
 


Chcete dostávat informace z oboru, pozvánky na akce, novinky a důležité informace? Přihlašte se!

required

required

required