VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A REKLAMAČNÍ PODMÍNKY ASIO TECH, spol. s r.o. - platné od 1.1.2022

v souladu s ustanovením §1751 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

A) VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 1. Účastníci smlouvy jsou povinni se sami přesvědčit o identitě druhé smluvní strany, že její označení uvedené v záhlaví smlouvy odpovídá aktuálnímu zápisu v obchodním či jiném rejstříku, přesvědčit se o totožnosti a řádném oprávnění osob jednajících za druhou smluvní stranu k tomuto jednání a zároveň se ubezpečit, že tyto údaje nejsou dotčeny změnami již uskutečněnými, avšak ještě nezapsanými v obchodním rejstříku. Zároveň jsou povinni se vzájemně ubezpečit, že uzavření této smlouvy je v souladu se zákonem předepsanými či interně stanovenými pravidly, jakož i v plném zájmu jimi zastupovaných smluvních stran.

 2. Tyto Všeobecné obchodní a reklamační podmínky („VOP“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran v souvislosti nebo na základě smluv o dílo, smluv kupních, smluv o poskytnutí služeb a jiných obdobných smluvních typů mezi společností ASIO TECH, spol. s r.o., která vystupuje jako prodávající nebo zhotovitel (dále jen „zhotovitel“) a na druhé straně vystupuje kupující nebo objednatel (dále jen „objednatel“). VOP vylučují aplikaci jakýchkoli obchodních podmínek objednatele, ledaže s aplikací obchodních podmínek druhé smluvní strany vyslovil zhotovitel předchozí písemný souhlas.

 3. V souladu s ust. §1751 zák. č. 89/2012, občanský zákoník, jsou tyto VOP součástí smluv tehdy, jestliže byly připojeny ke smlouvě, nebo jako hypertextový odkaz k cenové nabídce nebo k objednávce nebo byly stranám známy.

 4. Odchylná ujednání v jednotlivých smlouvách uzavřených mezi objednatelem a zhotovitelem mají přednost před zněním těchto VOP.

II. UZAVÍRÁNÍ SMLOUVY

 1. Dodávka předmětu plnění se uskuteční pouze na základě písemné nabídky zhotovitele vyhotovené na základě poptávky objednatele. Nabídka je závazná, je – li doručena objednateli. 
 2. Po doručení nabídky zhotovitele objednatel zašle zhotoviteli objednávku akceptující nabídku. Potvrzení nabídky je nutno učinit vždy písemně, a to poštou nebo prostředky elektronické komunikace. 
 3. V případě smluvní ceny díla/předmětu koupě do 500.000,-Kč nebo v případě dodání jednoduchého technologického celku smlouva vzniká již po písemném potvrzení objednávky akceptující nabídku zhotovitele objednatelem. Zhotovitel se zavazuje objednávku potvrdit nejpozději do 3 pracovních dnů od jejího doručení, v opačném případě se považuje objednávka za potvrzenou. Po tomto potvrzení lze objednávku zrušit nebo změnit jen na základě vzájemné dohody obou smluvních stran. Součástí nabídky je znění VOP. Smlouva písemná se mezi smluvními stranami v tomto případě neuzavírá. 
 4. V případě smluvní ceny díla/předmětu koupě nad 500.000,-Kč nebo v případě dodání složitějšího technologického celku je zhotovitel oprávněn zaslat objednateli návrh smlouvy, jehož součástí je cenová nabídka a znění VOP. Tento objednatel akceptuje nebo zašle protinávrh smlouvy („smlouva“). 
 5. Pokud dojde k objednávce objednatelem pouze ohledně části předmětu koupě/díla uvedeného v nabídce, je uzavřena smlouva pouze ohledně této části.

III. PŘEDMĚT PLNĚNÍ 

 1. Předmětem plnění je dodání předmětu koupě nebo zhotovení díla, jak je sjednáno ve smlouvě. 
 2. Není – li výslovně sjednána kvalita předmětu koupě/díla, vlastnosti či jeho provedení, zhotovitel dodá předmět koupě/dílo vhodné pro účel uvedený ve smlouvě, jinak pro obvyklý účel podle znalostí zhotovitele, a to i v případě, pokud má zhotovitel pochybnosti ohledně požadovaných vlastností předmět koupě/díla. 
 3. Vlastnické právo k předmětu plnění přechází z dodavatele na objednatele okamžikem uhrazení smluvní ceny v plné výši. Nebezpečí škody na předmětu plnění přechází na objednatele okamžikem předání předmětu plnění dopravci nebo objednateli. Dokladem je podepsaný dodací list nebo předávací protokol.

IV. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

 1. Cena předmětu koupě/díla se stává závaznou písemnou akceptací nabídky objednatelem nebo uzavřením smlouvy. Je možné ji měnit pouze v případech dohodnutých ve smlouvě a také, pokud dojde po akceptaci nabídky nebo uzavření smlouvy k navýšení ceny vstupních materiálů potřebných pro dodání předmětu koupě/díla.

 2. Zhotovitel si vyhrazuje právo každoročně zvyšovat cenu předmětu koupě/díla i v souladu s mírou inflace vyhlášené Českým statistickým úřadem.

 3. Není – li písemně ujednáno jinak, cena zahrnuje náklady spojené s plněním, dokončením a splněním závazku. Cena zahrnuje balení, přepravu a pojištění předmětu koupě/částí tvořících dílo včetně nakládky, vykládky, montáže a zprovoznění a náklady spojené se zajištěním všech sjednaných zkoušek a dokladů, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak. Cena nezahrnuje bourací a stavební práce, náklady na doklady přeložené do cizího jazyka, mechanizaci ke složení částí tvořících dílo v místě plnění, mechanizaci pro osazení předmětu koupě v místě plnění a dopravu. Sjednaná cena neobsahuje předpokládané náklady vzniklé vývojem cen v národním hospodářství a kurzovými rozdíly na realizaci díla. Tyto náklady nese objednatel, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 
 4. Objednatel se zavazuje uhradit sjednanou cenu předmětu koupě/díla na základě faktur – daňového dokladu, které budou splňovat náležitosti daňového dokladu podle zák. č. 235/2004 Sb., zákona o dani z přidané hodnoty. 
 5. Zhotovitel je oprávněn požadovat od objednatele zálohu na cenu předmětu koupě/díla před zahájením jeho výroby. Zhotovitel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě prodlení objednatele s úhradou zálohové faktury při současné úhradě odstupného ve výši 70 % z ceny předmětu koupě/díla bez DPH v případě doručení odstoupení od smlouvy po zahájení výroby a objednání dílčích zařízení.  
 6. Platby jsou mezi zhotovitelem a objednatelem sjednány bezhotovostně a považují se za uhrazené objednatelem dnem připsání na účet zhotovitele. 
 7. V případě prodlení objednatele s úhradou jakékoli fakturované částky je zhotovitel oprávněn přerušit plnění až do zaplacení všech splatných závazků objednatele vůči zhotoviteli. Zhotovitel není v tomto případě v prodlení s plněním svých závazků vůči objednateli. 
 8. V případě opakovaného prodlení objednatele s úhradou splatných závazků nebo v případě zhoršení jeho majetkových poměrů je zhotovitel oprávněn zkrátit lhůtu splatnosti jednotlivých faktur. 

 9. Zhotovitel není vázán termínem a cenou předmětu koupě/díla v případě nevrácení objednatelem podepsané smlouvy do 7 kalendářních dnů po doručení smlouvy k podpisu (možno nejprve e-mailem, následně originál poštou) nebo v případě neproplacení zálohové faktury či faktury za dílčí plnění v termínu splatnosti nebo v případě, pokud je objednatel v prodlení se stavební připraveností bez zavinění zhotovitele. Termín plnění se posouvá úměrně délce prodlení nebo neplnění požadavků ze strany objednatele. Dále zhotovitel není vázán termínem plnění, pokud nedostane včas informace potřebné pro plnění smlouvy nebo pokud si objednatel vyžádá dodatečné změny původní objednávky a způsobí tím prodlení s dodáním předmětu koupě/díla.

B) REKLAMAČNÍ PODMÍNKY

I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

 1. Reklamační řád byl zpracován dle zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a vztahuje se na dílo a na součásti tvořící dílo („dílo“) a předmět koupě, u něhož jsou uplatňována práva objednatele z odpovědnosti za vady (dále jen „reklamace“). 
 2. Zhotovitel jedná při uzavírání a plnění smluv v rámci své podnikatelské činnosti. 
 3. Tento reklamační řád má přednost před dispozitivními ustaveními zákonné úpravy. Ostatní otázky tímto reklamačním řádem výslovně neupravené se řídí zákonnou úpravou. 
 4. Tento reklamační řád upravuje práva a povinnosti a vztahuje se na předmět koupě/dílo, na které zhotovitel poskytuje záruku podle podmínek oboustranně podepsané smlouvy/dílčí smlouvy.

II. REKLAMAČNÍ POSTUP

 1. Na uplatnění reklamace z titulu odpovědnosti za vady nebo záruky má nárok objednatel poté, kdy došlo k předání a převzetí díla nebo předmětu koupě na základě akceptované nabídky nebo smlouvy. 

 2. Objednatel je povinen oznámit vadu předmětu koupě/díla neprodleně po tom, kdy ji zjistil, tj. po vizuální prohlídce v okamžiku převzetí předmět koupě/díla. Jakékoli takto zjištěné vady je objednatel povinen vyznačit v dodacím listě nebo v předávacím protokolu. Neučiní – li tak, má se za to, že předmět koupě/dílo bylo dodáno bez zjevných vad. 
 3. Zhotovitel odpovídá za vady, které vzniknou na předmětu koupě/díle ve sjednané záruční době po přechodu nebezpečí škody ze zhotovitele na objednatele. 
 4. Objednatel uplatní reklamaci písemně dopisem na adresu sídla zhotovitele nebo e – mailem na elektronické adrese kontaktní osoby uvedené ve smlouvě, příp. na elektronické adrese reklamace@asio.cz, a to neprodleně po zjištění vady. Písemná forma je podmínkou platnosti reklamace. Reklamace musí být uplatněna ve sjednané záruční době nebo v době pro uplatnění práva z vadného plnění. Neoznámí – li objednatel vadu řádně a včas, pozbývá práva z vadného plnění vůči zhotoviteli. 
 5. Objednatel při uplatnění reklamace uvede:

  a) obchodní firmu, příp. své jméno a příjmení a sídlo uvedené ve smlouvě;

  b) o jakou vadu se jedná, její popis, okolnosti jejího vzniku/zjištění a jak se vada projevuje, popis okolností majících vliv na vznik vady a popis možných následků souvisejících s reklamovanou vadou (videozáznam, příp. fotodokumentace vady a jejího projevu);

  c) datum vzniku/zjištění vady. 
 6. Zhotovitel neodpovídá za zhoršení vady nebo za vznik škod způsobených neoznámením reklamace neprodleně po zjištění vad, ani za vznik škod způsobených neoznámením reklamace neprodleně po zjištění vad, ani za vznik škod způsobených používáním předmětu koupě/díla s vadami. Objednatel je v případě zjištění vad také povinen provést nezbytná opatření vedoucí k zabránění vzniku dalších škod. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel neodpovídá za škody způsobené provozem v žádném rozsahu.

III. POSOUZENÍ A VYŘÍZENÍ REKLAMACE

 1. Po obdržení reklamace podá reklamační technik objednateli zprávu o jejím přijetí. V případě, že reklamace není uplatněna řádně (zejména je – li uplatněna telefonicky), kontaktní osoba vyzve objednatele, ať ji uplatní písemně. Nezbytnou podmínkou pro uplatnění reklamace vad skrytých a zahájení reklamačního řízení je úplné uhrazení ceny podle smlouvy.    
 2. Je – li reklamace posouzena zhotovitelem jako oprávněná, bude po dohodě objednatele s reklamačním technikem zhotovitele stanoven způsob a termín pro odstranění vad (objednatel zašle předmět koupě/část díla k opravě zhotoviteli, pokud není možné, v místě plnění opravou nebo výměnou vadné části, pokud je výměna přiměřená povaze vady). Tyto vady budou odstraněny na náklady zhotovitele ve sjednané době. 
 3. Za účelem posouzení oprávněnosti reklamace a k následnému řešení reklamace je objednatel povinen umožnit pověřené osobě zhotovitele ve sjednaný den přístup k místu, kde se předmět reklamace nachází, a vytvořit mu odpovídající podmínky pro posouzení oprávněnosti reklamace. Nebude – li tato nezbytná prohlídka umožněna, nemůže být reklamace vyřízena ve sjednané době. V tomto případě se doba pro vyřízení reklamace prodlužuje o dobu prodlení objednatele s poskytnutím nezbytné součinnosti pro odstranění vad. Objednatel se zároveň zavazuje poskytnout zhotoviteli veškerá dostupná provozní data a záznamy. 
 4. V případě zjištění, že za vadu odpovídá podzhotovitel zhotovitele, upozorní na tuto skutečnost objednatele, který se za účelem odstranění vady zavazuje umožnit přístup tomuto subdodavateli.
 5. V případě, že dojde mezi stranami ke sporu, zda jde o vadu předmět koupě/díla krytou zárukou či odpovědností dodavatele, určí strany znalce nebo jiného obecně uznávaného odborníka v daném oboru, který vadu posoudí a určí, zda se jedná o vadu, za kterou odpovídá zhotovitel či nikoli. Náklady spojené s vyhotovením znaleckého posudku nebo odborného vyjádření uhradí ta smluvní strana, která podle posudku nebo vyjádření za vadu odpovídá.     
 6. Odstranění vad a nedodělků, které nebude možné provést z důvodů bránících jejich odstranění dodržením potřebného technologického postupu (špatné počasí, nízké nebo vysoké teploty, ...), bude provedeno v době pominutí těchto důvodů. 
 7. V případě neoprávněné reklamace bude vada odstraněna na náklady objednatele, případně si odstranění vady zajistí objednatel sám. O neoprávněnou reklamaci se jedná, pokud reklamovaná vada není zhotovitelem v rámci vyřizování reklamace zjištěna nebo jde o vadu, na kterou se podle smlouvy nebo tohoto reklamačního řádu záruka nevztahuje, nebo jde o vadu, za kterou zhotovitel neodpovídá, způsobenou neodborným postupem v rozporu s provozním řádem. V těchto případech je zhotovitel oprávněn požadovat po objednateli plnou úhradu nákladů vzniklých uplatněním neoprávněné reklamace.

IV. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

 1. Délka záruční doby je uvedena u každého předmětu koupě/díla ve smlouvě nebo v záručním listě. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí díla nebo předmětu koupě objednatelem.

 2. Záruka se vztahuje na vady, nevztahuje se na životnost či opotřebení v důsledku používání.

 3. Záruka se nevztahuje:

  a) Na vady, které nevznikly porušením povinností zhotovitele,

  b) Na vady, které vznikly neodbornou nebo nešetrnou manipulací s dílem a na vady způsobené objednatelem nebo třetí osobou, zanedbáním nutné a pravidelné údržby, na vady způsobené užíváním v rozporu s pokyny uvedenými v návodu k obsluze, vzniklé v důsledku neschválených prací nebo oprav či neoprávněných zásahů objednatele nebo třetích osob,

  c) Na vady způsobené živelnou pohromou nebo zásahem vyšší moci,

  d) Na vady, které vznikly v důsledku toho, že dílo nebylo provozováno způsobem popsaným v provozních řádech nebo návodu k obsluze,

  e) Na spotřební materiál (např. náhradní díly, části podléhající opotřebení – membránové a lamelové sady, ÚV lampy, atd.),

  f) Na veškeré práce, které nejsou předmětem dodávky podle smlouvy nebo nabídky.

V. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy doručením písemného oznámení o odstoupení zhotoviteli při současné úhradě odstupného ve výši 20 % z ceny předmětu koupě/díla bez DPH v případě, že odstoupení bylo doručeno před dnem zahájení výroby a objednání jednotlivých komponentů, případně uhrazením odstupného ve výši 70 % z ceny předmětu koupě/díla bez DPH v případě doručení oznámení o odstoupení po zahájení výroby a objednání dílčích zařízení. 
 2. V případě pochybností se má za to, že veškeré písemnosti zaslané zhotovitelem objednateli byly doručeny třetí den ode dne jejich prokazatelného odeslání zhotovitelem. 
 3. Objednatel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností podle ust. § 1765 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 
 4. Pro případ prodlení objednatele se zaplacením ceny si smluvní strany dohodly tuto sankci:

  a) v případě prodlení objednatele se zaplacením zálohové nebo konečné faktury delší jak 7 dní je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení dle § 1970 občanského zákoníku. Úrok z prodlení nekryje náhradu škody, která zhotoviteli mohla vzniknout v důsledku řádného nesplnění peněžitého závazku objednatelem.

  b) V případě prodlení objednatele s úhradou jakékoli fakturované částky, je zhotovitel oprávněn pozastavit plnění jakékoli objednávky objednatele až do zaplacení všech dluhů objednatele vůči zhotoviteli, zhotovitel v tomto případě není v prodlení s plněním. 
 5. Objednatel se zavazuje zajistit, aby nedošlo k poškození práv zhotovitele, jakož i třetích osob, vztahujících se k předmětu plnění. 
 6. Všechny spory, které vzniknou z tohoto smluvního vztahu a v souvislosti s ním a které se nepodaří odstranit vzájemným jednáním stran, budou řešeny soudní cestou, přičemž v souladu s ust. § 89a Občanského soudního řádu místně příslušným soudem I. stupně bude Městský soud v Brně. 
 7. Rovněž podpisem smlouvy smluvní strany prohlašují, že jim nejsou známé žádné skutečnosti, které by mohly jimi uzavíranou smlouvu jakkoliv zneplatnit, učinit neúčinnou vůči jakékoliv třetí osobě a zmařit její účel tak, jak jej na počátku této smlouvy vážně deklarovaly. 
 8. Tyto VOP nabývají účinnosti dnem 1.1.2022.

                                                                     

Ing. Michal Šubrt, jednatel
Ing. Karel Plotěný, jednatel