Všeobecné obchodní a reklamační podmínky – ASIO TECH

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A REKLAMAČNÍ PODMÍNKY ASIO TECH, spol. s r.o. - platné od 1.1.2021

v souladu s ustanovením §1751 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

A) VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 1. Účastníci smlouvy jsou povinni se sami přesvědčit o identitě druhé smluvní strany, že její označení uvedené v záhlaví smlouvy odpovídá aktuálnímu zápisu v obchodním či jiném rejstříku, přesvědčit se o totožnosti a řádném oprávnění osob jednajících za druhou smluvní stranu k tomuto jednání a zároveň se ubezpečit, že tyto údaje nejsou dotčeny změnami již uskutečněnými, avšak ještě nezapsanými v obchodním rejstříku. Zároveň jsou povinni se vzájemně ubezpečit, že uzavření této smlouvy je v souladu se zákonem předepsanými či interně stanovenými pravidly, jakož i v plném zájmu jimi zastupovaných smluvních stran.
 2. Tyto Všeobecné obchodní a reklamační podmínky („VOP“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran v souvislosti nebo na základě smluv o dílo, smluv kupních, smluv o poskytnutí služeb a jiných obdobných smluvních typů mezi společností ASIO TECH, spol. s r.o., která vystupuje jako prodávající, dodavatel nebo subjekt v obdobném postavení (dále jen „dodavatel“) a na druhé straně vystupuje kupující, objednatel nebo subjekt v obdobné postavení (dále jen „objednatel“) objednatelem a zhotovitelem. VOP vylučují aplikaci jakýchkoli obchodních podmínek objednatele, ledaže s aplikací obchodních podmínek druhé smluvní strany vyslovil dodavatel předchozí písemný souhlas.
 3. V souladu s ust. §1751 zák. č. 89/2012, občanský zákoník, jsou tyto VOP součástí smluv tehdy, jestliže byly připojeny ke smlouvě nebo k cenové nabídce, nebo byly stranám známy.
 4. Odchylná ujednání v jednotlivých smlouvách uzavřených mezi objednatelem a dodavatelem mají přednost před zněním těchto VOP.

II. UZAVÍRÁNÍ SMLOUVY

 1. Dodávka předmětu plnění se uskuteční pouze na základě písemné nabídky dodavatele vyhotovené na základě poptávky objednatele. Nabídka je závazná, je – li doručena objednateli.
 2. Každá nabídka musí obsahovat nejméně tyto podstatné údaje:
 1. identifikační údaje dodavatele a objednatele s uvedením jejich obchodní firmy/jména a příjmení, sídla/místa podnikání, IČ
 2. popis zboží/díla
 3. požadované množství zboží, je – li předmětem plnění dílo, pak včetně jeho technické specifikace
 4. smluvní cenu
 5. místo a termín dodání zboží/díla, nebude – li místo dodání zboží/díla uvedeno, má se za to, že jím je sídlo dodavatele
 6. podpis osoby oprávněné za dodavatele v této věci jednat.
 1. Po doručení nabídky dodavatele objednatel zašle dodavateli objednávku akceptující nabídku. Potvrzení nabídky je možno učinit poštou nebo prostředky elektronické komunikace.
 2. V případě smluvní ceny zboží/díla do 100.000,-Kč smlouva vzniká již po doručení objednávky akceptující nabídku dodavatele objednatelem. Smlouva písemná se mezi smluvními stranami v tomto případě neuzavírá.
 3. V případě smluvní ceny zboží/díla nad 100.000,-Kč je dodavatel oprávněn zaslat objednateli návrh smlouvy mající zejména náležitosti uvedené v čl. II. odst. 2 VOP, který objednatel akceptuje nebo zašle protinávrh smlouvy („smlouva“).
 4. Pokud dojde k objednávce objednatelem pouze ohledně části zboží/díla uvedeného v nabídce, je uzavřena smlouva pouze ohledně této části zboží/díla.

III. PŘEDMĚT PLNĚNÍ

 1. Předmětem plnění je dodání zboží nebo zhotovení díla, jak je sjednáno ve smlouvě.
 2. Není – li výslovně sjednána kvalita zboží/díla, vlastnosti či jeho provedení, dodavatel dodá zboží/dílo vhodné pro účel uvedený ve smlouvě, jinak pro obvyklý účel podle znalostí dodavatele, a to i v případě, pokud má dodavatel pochybnosti ohledně požadovaných vlastností zboží/díla.
 3. Vlastnické právo k předmětu plnění přechází z dodavatele na objednatele okamžikem uhrazení smluvní ceny v plné výši. Nebezpečí škody na předmětu plnění přechází na objednatele okamžikem předání předmětu plnění dopravci nebo objednateli. Dokladem je podepsaný dodací list nebo předávací protokol.

IV. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

 1. Cena zboží/díla se stává závaznou akceptací nabídky objednatelem nebo uzavřením smlouvy. Je možné ji měnit pouze v případech dohodnutých ve smlouvě a také, pokud dojde po akceptaci nabídky nebo uzavření smlouvy k navýšení ceny vstupních materiálů potřebných pro dodání zboží/díla.
 2. Není – li písemně ujednáno jinak, cena nezahrnuje náklady spojené s plněním, dokončením a splněním závazku. Cena zahrnuje balení, přepravu a pojištění zboží/částí tvořících dílo včetně nakládky, vykládky, montáže a zprovoznění a náklady spojené se zajištěním všech sjednaných zkoušek a dokladů. Cena nezahrnuje bourací a stavební práce, náklady na doklady přeložené do cizího jazyka, mechanizaci ke složení zboží v místě plnění, mechanizaci pro osazení zboží v místě plnění. Tyto náklady nese objednatel, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
 3. Objednatel se zavazuje uhradit sjednanou cenu zboží/díla na základě faktur – daňového dokladu, které budou splňovat náležitosti daňového dokladu podle zák. č. 235/2004 Sb., zákona o dani z přidané hodnoty.
 4. Dodavatel je oprávněn požadovat od objednatele zálohu na cenu zboží/díla před zahájením výroby zboží/plnění díla. Dodavatel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě prodlení objednatele s úhradou zálohové faktury.
 5. Platby jsou mezi dodavatelem a objednatelem sjednány bezhotovostně a považují se za uhrazené objednatelem dnem připsání na účet dodavatele.
 6. V případě prodlení objednatele s úhradou jakékoli fakturované částky je dodavatel oprávněn přerušit plnění až do zaplacení všech splatných závazků objednatele vůči dodavateli. Dodavatel není v tomto případě v prodlení s plněním svých závazků vůči objednateli.
 7. V případě opakovaného prodlení objednatele s úhradou splatných závazků nebo v případě zhoršení jeho majetkových poměrů je dodavatel oprávněn zkrátit lhůtu splatnosti jednotlivých faktur.
 8. Dodavatel není vázán termínem a cenou zboží/díla v případě nevrácení objednatelem podepsané smlouvy do 7 kalendářních dnů po doručení smlouvy k podpisu (možno nejprve e-mailem, následně originál poštou) nebo v případě neproplacení zálohové faktury či faktury za dílčí plnění v termínu splatnosti nebo v případě, pokud je objednatel v prodlení se stavební připraveností bez zavinění dodavatele. Termín plnění se posouvá úměrně prodlení nebo neplnění požadavků ze strany objednatele. Dále dodavatel není vázán termínem plnění, pokud nedostane včas informace potřebné pro plnění smlouvy nebo pokud si objednatel vyžádá dodatečné změny původní objednávky a způsobí tím prodlení s dodáním zboží/díla.

   

B) REKLAMAČNÍ PODMÍNKY 

I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

 1. Reklamační řád byl zpracován dle zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a vztahuje se na dílo a na součásti tvořící dílo („dílo“) a zboží, u něhož jsou uplatňována práva objednatele z odpovědnosti za vady (dále jen „reklamace“).
 2. Reklamační řád je nedílnou součástí VOP. Uzavřením smlouvy o dílo/smlouvy kupní vyjadřuje objednatel/kupující souhlas s VOP a s tímto reklamačním řádem a potvrzuje, že je s nimi řádně seznámen.
 3. Dodavatel jedná při uzavírání a plnění smluv v rámci své podnikatelské činnosti.
 4. Tento reklamační řád má přednost před dispozitivními ustaveními zákonné úpravy. Ostatní otázky tímto reklamačním řádem výslovně neupravené se řídí zákonnou úpravou.
 5. Tento reklamační řád upravuje práva a povinnosti a vztahuje se na zboží/dílo, na které dodavatel poskytuje záruku podle podmínek oboustranně podepsané smlouvy/dílčí smlouvy.

II. REKLAMAČNÍ POSTUP

 1. Na uplatnění reklamace z titulu odpovědnosti za vady nebo záruky má nárok objednatel poté, kdy došlo k předání a převzetí díla nebo zboží na základě akceptované nabídky nebo smlouvy.
 2. Objednatel je povinen oznámit vadu zboží/díla neprodleně po tom, kdy ji zjistil, tj. po vizuální prohlídce v okamžiku převzetí zboží/díla. Jakékoli takto zjištěné vady objednatel povinen vyznačit v dodacím listě nebo předávacím protokolu. Neučiní – li tak, má se za to, že zboží/dílo bylo dodáno bez zjevných vad.
 3. Dodavatel odpovídá za vady, které vzniknou na zboží/díle ve sjednané záruční době po přechodu nebezpečí škody z dodavatele na objednatele.
 4. Objednatel uplatní reklamaci písemně dopisem na adrese sídla dodavatele nebo e – mailem na elektronické adrese kontaktní osoby uvedené ve smlouvě, příp. na elektronické adrese reklamace@asio.cz, a to neprodleně po zjištění vad. Reklamace musí být uplatněna ve sjednané záruční době nebo v době pro uplatnění práva z vadného plnění. Neoznámí – li objednatel vadu řádně a včas, pozbývá práva z vadného plnění vůči dodavateli.
 5. Objednatel při uplatnění reklamace uvede:
 1. obchodní firmu, příp. své jméno a příjmení a sídlo uvedené ve smlouvě;
 2. číslo smlouvy;
 3. o jakou vadu se jedná, její popis, okolnosti jejího vzniku/zjištění a jak se vada projevuje, popis okolností majících vliv na vznik vady a popis možných následků souvisejících s reklamovanou vadou, příp. fotodokumentaci vadného zboží, díla či části díla (např. vyfotit štítek);
 4. datum vzniku/zjištění vady.
 1. Dodavatel si vyhrazuje vyžádat si od objednatele/kupujícího, aby při uplatnění reklamace předložil následující doklady, příp. fotokopie:
 1. předávacího protokolu nebo dodacího listu nebo jiného dokladu o převzetí zboží, díla nebo jeho části;
 2. smlouvy nebo jiného dokladu o nabytí vlastnictví, na jehož základě uplatňuje reklamaci.

7. Dodavatel neodpovídá za zhoršení vady nebo vznik škod způsobených neoznámením reklamace neprodleně po zjištění vad, ani za vznik škod způsobených neoznámením reklamace neprodleně po zjištění vad, ani za vznik škod způsobených používáním zboží/díla s vadami. Objednatel je v případě zjištění vad také povinen provést nezbytná opatření vedoucí k zabránění vzniku dalších škod. Smluvní strany se dohodly, že dodavatel neodpovídá za škody způsobené provozem v žádném rozsahu.

III. POSOUZENÍ A VYŘÍZENÍ REKLAMACE

 1. Po obdržení reklamace podá reklamační technik objednateli zprávu o jejím přijetí. V případě, že reklamace není uplatněna řádně (zejména je – li uplatněna telefonicky), kontaktní osoba vyzve objednatele, ať ji uplatní písemně. Nezbytnou podmínkou pro uplatnění reklamace vad skrytých a zahájení reklamačního řízení je úplné uhrazení ceny podle smlouvy.
 2. Je – li reklamace posouzena dodavatelem jako oprávněná, bude po dohodě objednatele s reklamačním technikem dodavatele stanoveno datum pro posouzení, zdokumentování a způsob odstranění vad (odstranění uznaných vad v místě plnění opravou nebo výměnou vadné části, pokud je výměna přiměřená povaze vady, příp. objednatel zašle zboží/část díla k opravě dodavateli). Tyto vady budou odstraněny na náklady dodavatele ve sjednané době.
 3. Za účelem posouzení oprávněnosti reklamace a následnému zhodnocení reklamace je objednatel povinen umožnit pověřené osobě dodavatele ve sjednaný den přístup k místu, kde se předmět reklamace nachází, a vytvořit mu odpovídající podmínky pro posouzení oprávněnosti reklamace. Nebude – li tato nezbytná prohlídka umožněna, nemůže být reklamace vyřízena ve sjednané době. V tomto případě se doba pro vyřízení reklamace prodlužuje o dobu prodlení objednatele s poskytnutím nezbytné součinnosti pro odstranění vad. Objednatel se zároveň zavazuje poskytnout dodavateli veškerá dostupná provozní data a záznamy.
 4. V případě zjištění, že za vadu odpovídá subdodavatel dodavatele, upozorní na tuto skutečnost objednatele, který se za účelem odstranění vady zavazuje umožnit přístup k místu, kde se předmět reklamace nachází, ve smyslu odst. 3. tomuto subdodavateli.
 5. V případě, že dojde mezi stranami ke sporu, zda jde o vadu zboží/díla krytou zárukou či odpovědností dodavatele, určí strany znalce nebo jiného obecně uznávaného odborníka v daném oboru, který vadu posoudí a určí, zda se jedná o vadu, za kterou odpovídá dodavatel či nikoli. Náklady spojené s vyhotovením znaleckého posudku nebo odborného vyjádření uhradí ta smluvní strana, která podle posudku nebo vyjádření za vadu odpovídá.  
 6. Odstranění vad a nedodělků, které nebude možné provést z důvodů bránících jejich odstranění dodržením potřebného technologického postupu (špatné počasí, nízké nebo vysoké teploty, ...), bude provedeno v době pominutí těchto důvodů.
 7. V případě neoprávněné reklamace bude vada odstraněna na náklady objednatele/kupujícího, případně si odstranění vady zajistí objednatel/kupující sám. O neoprávněnou reklamaci se jedná, pokud reklamovaná vada není dodavatelem v rámci vyřizování reklamace zjištěna nebo jde o vadu, na kterou se podle smlouvy nebo tohoto reklamačního řádu záruka nevztahuje, nebo jde o vadu, za kterou dodavatel neodpovídá, způsobenou neodborným postupem v rozporu s provozním řádem, je v tomto případě oprávněno požadovat po objednateli/kupujícím plnou úhradu nákladů vzniklých uplatněním neoprávněné reklamace.

IV. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

 1. Délka záruční doby je uvedena u každého zboží/díla ve smlouvě nebo v záručním listě. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí díla nebo zboží objednatelem nebo kupujícím.
 2. Záruka se vztahuje na vady, nevztahuje se na životnost či opotřebení v důsledku používání.
 3. Záruka se nevztahuje na:
 1. Na vady, které nevznikly porušením povinnosti dodavatele,
 2. Na vady, které vznikly neodbornou nebo nešetrnou manipulací se zbožím nebo dílem a na vady způsobené objednatelem/kupujícím, obsluhou nebo třetí osobou a zanedbáním potřebné a pravidelné údržby,
 3. Na vady způsobené užíváním v rozporu s pokyny uvedenými v návodu k obsluze a a nedostatečným zajištěním odpovídající údržby kvalifikovaným personálem v souladu s pokyny pro údržbu,
 4. Na vady způsobené živelnou pohromou nebo zásahem vyšší moci,
 5. Na vady, které vznikly v důsledku toho, že dílo nebylo provozováno způsobem popsaným v provozních řádech a pokynech,   
 6. Na vady, které vznikly v důsledku neschválených prací, oprav a/nebo údržby nebo neoprávněných zásahů objednatele nebo třetích osob,
 7. Na spotřební materiál (např. náhradní díly, zboží podléhající opotřebení – membránové a lamelové sady, ÚV lampy, atd.), 
 8. Na veškeré práce, které nejsou předmětem dodávky podle smlouvy.

V. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy doručením písemného oznámení o odstoupení dodavateli při současné úhradě odstupného ve výši 20 % z ceny zboží/díla bez DPH v případě, že odstoupení bylo doručeno před dnem zahájení výroby a objednání jednotlivých komponentů, případně uhrazením odstupného ve výši 70 % z ceny zboží/díla bez DPH v případě doručení oznámení o odstoupení po zahájení výroby a objednání dílčích zařízení.
 2. V případě pochybností se má za to, že veškeré písemnosti zaslané dodavatelem objednateli byly doručeny třetí den ode dne jejich prokazatelného odeslání dodavatelem.
 3. Pro případ prodlení objednatele se zaplacením ceny si smluvní strany dohodly tuto sankci:
 1. v případě prodlení objednatele se zaplacením zálohové nebo konečné faktury delší jak 7 dní je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení dle § 1970 občanského zákoníku. Úrok z prodlení nekryje náhradu škody, která dodavateli mohla vzniknout v důsledku řádného nesplnění peněžitého závazku objednatelem.
 2. V případě prodlení objednatele s úhradou jakékoli fakturované částky, je dodavatel oprávněn pozastavit plnění jakékoli objednávky objednatele až do zaplacení všech dluhů objednatele vůči dodavateli, dodavatel v tomto případě není v prodlení s plněním.
 1. Objednatel se zavazuje zajistit, aby nedošlo k poškození práv dodavatele, jakož i třetích osob, vztahujících se k předmětu plnění.
 2. Všechny spory, které vzniknou z tohoto smluvního vztahu a v souvislosti s ním a které se nepodaří odstranit vzájemným jednáním stran, pak budou tyto spory řešeny soudní cestou, přičemž v souladu s ust. § 89a Občanského soudního řádu místně příslušným soudem I. stupně bude Městský soud v Brně.
 3. Rovněž podpisem smlouvy prohlašují, že jim nejsou známé žádné skutečnosti, které by mohly jimi uzavíranou smlouvu jakkoliv zneplatnit, učinit neúčinnou vůči jakékoliv třetí osobě a zmařit její účel tak, jak jej na počátku této smlouvy vážně deklarovaly.
 4. Podpisem smlouvy účastníci dále prohlašují, že nemají u Finančního úřadu splatné evidované závazky vůči státu a umožnily si navzájem se přesvědčit, že nebyl podán návrh na prohlášení konkursu na jejich majetek a ani na majetek osoby je ovládající či jimi ovládané.
 5. Dále podpisem smlouvy účastníci prohlašují, že jim nejsou známé ani po zevrubném prověření skutečnosti, které by umožňovaly či vedly k prohlášení o konkursu na jejich majetek z hlediska zákonných předpokladů, a to ani v dohledné budoucnosti nejméně 1 roku.
 6. Tyto VOP nabývají účinnosti dnem 1.1.2021.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Chcete dostávat informace z oboru, pozvánky na akce, novinky a důležité informace? Přihlašte se!

required

required

required