Využití nanoželeza a ferátů pro komunální odpadní vody

Projekt „Pokročilé technologie hygienického a toxikologického zabezpečení odtoku z čistíren odpadních vod“ s pracovním názvem Nanoradi, byl řešen s finanční podporou Ministerstva průmyslu a obchodu v rámci programu TIP v letech 2011 – 2014.

Hlavním cílem projektu byl vývoj a aplikace inovativních technologií pro toxikologické a hygienické zabezpečení vyčištěných komunálních odpadních vod s využitím nanočástic nulamocného železa, resp. materiálů uvolňujících hydroxylové radikály. Toxikologicky a hygienicky zabezpečené odtoky z komunálních čistíren odpadních vod představují obrovský potenciál v oblasti recyklace vyčištěných odpadních vod. Při předpokladu dostatečně biologicky vyčištěné odpadní vody lze najít široké spektrum uplatnění vyplývajících jednak z legislativy (např. Směrnice 2006/7/ES, 98/83/ES, ČSN 757143, 254/2001 Sb.), ale také ze zkušeností z vyspělých zemí, kde je na rozdíl od České republice již legislativa k požadavkům na recyklaci vyčištěných odpadních vod významným způsobem aplikována.

Koordinátorem projektová konsorcia byla firma ASIO, spol. s r.o. Dalšími členy konsorcia byla firma RAWAT consulting, s.r.o., Botanický ústav AV ČR, v.v.i.Univerzita Palackého v Olomouci.

V současné době je toxikologické a hygienické zabezpečení odtoku z čistíren odpadních vod řešeno pomocí chloračních technologií, které mohou vést k produkci látek škodlivých životnímu prostředí (např. AOX). Námi vyvinutá inovativní technologie představuje jednu z možných alternativ existujících řešení. Nesporným benefitem je vysoká míra dočištění, která vede k produkci hygienizovaného odtoku coby zdroje vody pro znovuvyužití v široké škále aplikací a v neposlední řadě šetrnost technologie k životnímu prostředí.

Dodavatelem použitých materiálů železa v projektu byla česká firma NANOIRON, s.r.o., která se zabývá výrobou nanočástic nulamocného železa pro laboratorní a sanační účely. Projekt byl ukončen v roce 2014, kdy byly splněny veškeré požadované výstupy. Jejich technologický transfer do praxe ovšem narazil na bariéry spojené zejména s vysokou cenou vstupních surovin pro jejich aplikaci v praxi.

Stěžejními výstupy byly:
a) patent technologie uzpůsobené pro aplikaci částic nanoželeza do vody,
b) užitný vzor separátoru nezreagovaného nulamocného železa, který slouží k účinnému oddělení částic nulamocného železa z čištění,
c) užitný vzor dávkovače chemicky nestabilních suspenzí,
d) užitný vzor dávkovače sypkých hmot,
e) technologie pro aplikaci ferátů na dočištění vod v poloprovozním a provozním měřítku.

Uvedené technologie slouží k čištění a dočištění odpadních vod. Ačkoli je projekt cílen na dočištění odtoků z komunálních čistíren odpadních vod, výsledky měření prokazují velký potenciál pro použití nZVI i ferátů pro dekontaminaci a čištění průmyslových odpadních vod obsahujících obzvláště rezistentní složky znečištění.Získejte informace o produktu