Zlepšení kvality vody v řekách Jihlava a Svratka nad nádrží Nové Mlýny 1. část – Intenzifikace ČOV Ivančice

Předmětem stavby je rekonstrukce a intenzifikace ČOV v Ivančicích, kraj Jihomoravský, CZ. Ve městě je provozována jednotná stoková síť typického uspořádání – většina sítí je gravitační, lokální části jsou přečerpávány směrem do městské ČOV…

Máte dotaz? Potřebujete poradit?

Identifikační údaje:

Místo realizace:                                                          k.ú.: Ivančice, Kounické předměstí, Němčice, Alexovice, Oslavany, Padochov, Czech Republic (CZ)                                                                          

Investor:                                                                    Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice

Generální projektant:                                                  DUIS, s.r.o., Srbská 1546/21, 612 00 Brno, CZ

Generální dodavatel:                                                   OHL ŽS, a.s., Burešova 938/17, 602 00 Brno, CZ

Dodavatel strojně – technologické části:                        Královopolská RIA, a.s., Okružní 19a, 638 00 Brno, CZ

Subdodavatel vybraných strojně – technologických částí: ASIO, spol. s r.o., Kšírova 552/45, 619 00, Brno, CZ                                                                                      

Termín realizace:                                                          2011 - 2012

Účel realizace

Předmětem stavby je rekonstrukce a intenzifikace ČOV v Ivančicích, kraj Jihomoravský, CZ. Ve městě je provozována jednotná stoková síť typického uspořádání – většina sítí je gravitační, lokální části jsou přečerpávány směrem do městské ČOV.

ČOV se skládá z:

  • odlehčení nadkapacitních průtoků do dešťové zdrže s následným přečištěním na ČOV,
  • z mechanického stupně: lapák štěrku, mechanicky stírané hrubé česle, šnekové čerpací stanice, jemné česle se strojním stíráním, lapák písku, pračka písku,
  • z biologického stupně: čerpací stanice s rozdělovacím objektem, aktivační nádrže, chemické hospodářství, dmýchárna, dosazovací nádrže, mikrosíta,
  • z kalového hospodářství: mechanické zahuštění, příprava flokulantů, uskladňovací nádrže, po stabilizaci je kal odvodňován na mechanické odstředivce.

Návrhové parametry                                                                            
Množství odpadních vod: Qroční vč. podílu dešťových vod přes biologický stupeň = 1 900 000 m3/rok
Prům. bezdeštný průtok: Q24 = 3 649,3 m3/d (152,1 m3/hod; 42,2 l/s), Qd  = 181,6 m3/hod (50,4 l/s)
Celkový počet EO (60 g/os.den) = 19 303 EO
Celková produkce BSK5 =     1 158,2 kg/den
Celková produkce CHSKcr =  2 316,2 kg/den
Celková produkce NL =         1 061,7 kg/den
Celková produkce Nc =            212,3 kg/den
Celková produkce Pc =              48,3 kg/den

Požadované garantované hodnoty
                     Koncentrace                        Koncentrace                     Látkové zatížení

                         „p“                                      „m“                                        Ø

CHSKCr               60 mg/l                             90 mg/l                           114,0 tun/rok
BSK5                   12 mg/l                             20 mg/l                            22,8 tun/rok
NL                      14 mg/l                             25 mg/l                           22,6 tun/rok
N-NH4                 4 mg/l                              15 mg/l                          
Nc                      12 mg/l                             15 mg/l                              22,8 tun/rok
Pc                      1,5 mg/l                              2 mg/l                              2,85 tun/rok
pH                      6 – 9

Rozsah dodávky


(podtrženě označené provozní soubory byly dodávány firmou ASIO, spol. s r.o.,)

PS 01     Lapák štěrku, čerpací stanice
PS 02     Dešťová zdrž
PS 03     Mechanické předčištění
PS 04     Dmychárna
PS 05     Kalová čerpací stanice
PS 06     Aktivace
PS 07     Dosazovací nádrže
PS 08     Uskladňovací nádrže kalu
PS 09     Zahuštění kalu
PS 10     Odvodnění a distribuce kalu
PS 12     Chemické hospodářství
PS 14     Povodňová čerpací stanice