Zvýšením úrovně znalostí a motivace k excelenci firmy

Závěrečná zpráva

Název projektu: Zvýšením úrovně znalostí a motivace k excelenci firmy

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/35.00415

Naplnění cíle projektu

Víceúrovňové proškolení jednotlivých zaměstnanců vedlo k posílení jejich schopnosti odborně a fundovaně jednat se zákazníky, obchodními partnery, zástupci firmy v zahraničí, partnery v oblasti vývoje a výzkumu, projektanty a státní správou.

Podařilo se zvýšit odbornou úroveň firmy prostřednictvím proškolených zaměstnanců v oblastech:

-               manažerských dovedností,
-               obchodních dovedností,
-               lektorských dovedností,
-               marketingových strategií,
-               PC znalostí (MS Office),
-               jazykových schopností,
-               komunikačních dovedností,
-               profesních dovedností servisních techniků,
-               profesní dovednosti v oblasti účetnictví.

Byl vytvořen a nastaven interní vzdělávací systém, určený ke vzdělávání stálých a zejména nových zaměstnanců použitelný i ke vzdělávání obchodních zástupců v CZ i našich dceřiných firem v zahraničí. Podstatou systému je možnost samovzdělávat se a pomocí e-learningu testovat svoje znalosti. Podstatným pilířem celého interního systému jsou vyškolení interní lektoři (zaměstnanci s největšími odbornými a praktickými zkušenostmi), kteří se podíleli na vytvoření jednotlivých vzdělávacích modulů. Počítáme se stálým rozšiřováním vzdělávacího systému o současné novinky.

Zvyšování úrovně znalostí má přímý vliv na úspěšnost firmy i na posílení jejího image, o který se firma snaží: "Být odborníky s lidským přístupem" a získávat tak důvěru v duchu vize firmy "Souhvězdí důvěry". V praxi se to projevilo získáním většího počtu zakázek a nárůstem pracovních příležitostí ve firmě. V dvouletém období realizace projektu jsme vytvořili 19 nových pracovních příležitostí, 4 zaměstnanci odešli. Nově přijatí zaměstnanci byli průběžně zapojeni do již interního vzdělávacího systému v rámci vytvořených vzdělávacích modulů.

Monitorovací indikátory

Byl vytvořen interní vzdělávací systém v souladu s vizí samoučící se organizace, který se opírá o schopnosti vyškolených lektorů a následně zpracovaných témat (klíčových aktivit), kdy ke každé problematice byli odborně vyškoleni 2 lektoři. Systém se opírá o konzultace, samostudium a následné testování.

Vzniklé okruhy vytvořených vzdělávacích modulů podporujících vzdělávání:

Teorie kvality – vytvořen model zabývající se kvalitou jak ve vztahu k osobnímu životu, tak i v pracovních procesech

Řízení lidských zdrojů – součástí je teorie zabývající se vedením motivačních pohovorů, hodnocení pracovníků a zpětná vazba a kompetenční model jako nástroj pro hodnocení

Hodnotový management – nástroj ke zvýšení konkurenceschopnosti, hledání a optimalizace procesů, time management

Prodejní dovednosti – součástí modelu je i komunikace, zvládání stresu a týmová spolupráce, jednání se zákazníky, obchodní činnost a s tím spojené taktiky jsou důležitou součástí v chodu firmy.

Marketingové dovednosti – podrobně rozpracovaný nástroj dovedností, určený těm, kteří reprezentují firmu na konferencích a veletrzích

Na tvorbě systému se podíleli 4 interní lektoři (z toho 2 byli členové realizačního týmu), externí konzultanti a projektový manažer. To vše vznikalo s výraznou podporou vedení firmy. Celkem se zúčastnilo 39 osob (31 mužů a 8 žen), bylo vydáno 318 osvědčení o úspěšném absolvování.  Nárůst indikátorů byl způsoben příchodem nových pracovníků, zejména v r. 2011, kteří měli možnost se do projektu aktivně zapojit v rámci interních školení. Bližší informace k plnění indikátorů (účastníci školení) jsou dále v IS Benefit 7

Inovativnost projektu a udržitelnost aktivit projektu

Vzdělávací interní systém umožňuje nyní školit minimálně z 65% vlastními silami. Co se týká externích školení, tyto budou využívány zejména v oblasti novinek a dále v oblasti odborných znalostí jako jsou účetnictví, legislativa a dále profesní novinky z oboru čištění odpadních vod. Systém hodnocení zaměstnanců (motivace) se opírá o aktuální úroveň dosaženého vzdělávání, které je potom podkladem pro plánování dalšího rozvoje každého jednotlivce. Každoročně probíhají pohovory mezi managementem a pracovníky a na základě toho jsou pak aktualizovány plány rozvoje a nastaven další posun ve vzdělávání.

Celý interní systém bude operativně doplňován o další novinky a poznatky z výše uváděných vzdělávacích okruhů, tak aby byl co nejvíce aktuální a vyhovoval potřebám reagovat na konkurenční prostředí na trhu. Součástí tohoto projektu je i možnost školit na dálku prostřednictvím webinářů a videokonferencí.

Publicita

Účast v projektu byla zveřejněna jak na stránkách www.esfcr.cz, tak i na stránkách: www.asio.cz/cz/grantovy-projekt-op-lzz-podporujeme-vasi-budoucnost

Prostřednictvím inzerce v deníku Rovnost jsme informovali i širší veřejnost. Propagace projektu se objevila i na výstavních stáncích v rámci účasti naší firmy i na konferencích a veletrzích (informační cedule, propagační předměty). Informace o realizaci projektu získali i účastníci marketingových seminářů z řad projektantů a státní správy, které každoročně pořádáme po celé republice v rámci propagace ve sborníku. Rovněž místnosti ke školení a prezentace byly náležitě označeny dle metodiky.

 Fotodokumentace k realizovaným školením

 

 


Chcete dostávat informace z oboru, pozvánky na akce, novinky a důležité informace? Přihlašte se!

required

required

required