Brod za izdvajanje čestica biomase

Tehnologija se temelji na prikupljanju biomase sa površine vode i izdvajanju čestica biomase na mehaničkom filteru, biomasa sadrži velike količine hranjivih tvari koje bi se inače mogle istaložiti na dnu u obliku organskih spojeva…

Uklanjanje biomase sa površine vode upotrebom Broda za izdvajanje čestica biomase.

Metoda

Za uklanjanje čestica biomase se ne koriste kemijske metode već isključivo mehaničke metode izdvajanja.

Princip

Tehnologija se temelji na prikupljanju biomase sa površine vode i izdvajanju čestica biomase na mehaničkom filteru, biomasa sadrži velike količine hranjivih tvari koje bi se inače mogle istaložiti na dnu u obliku organskih spojeva.

Opis rada

Filtrirana voda se može dodatno tretirati prije nego što se ispusti natrag u spremnik/rezervoar, primjenom drugih tehnologija temeljim na fizikalnim principima, na primjer, cijanobakterije koji su prošle kroz filter. Izdvojene cijanobakterije su pohranjene u posudu koja se istovara na obali i predaje se na ekološki prihvatljivo zbrinjavanje.

Prednosti

Tehnologija ne uključuje dodavanje stranih spojeva u vodu i cijeli princip je ekološki prihvatljiv. Izdvajanjem biomase iz rezervoara se smanjuje količina potencijalnih nutrijenata iz taloga.

Odabrane reference
Grad: Brno - Rijeka Morava, 2011, CZ
Grad: Brno - Brana Metrostav, 2009, CZ