AS-VARIOcomp N ULTRA (30 - 300 ES)

Linija proizvoda veličine od 30-300ES. Uređaji su projektirani za tretman sanitarno-fekalne otpadne vode stalno naseljenih objekata veličine 30-300ES. Uređaji su opremljeni membranskom tehnologijom koja je u mogućnosti ukloniti većinu virusa i bakterije iz otpadne vode. Izlazna voda se može usporediti sa oborinskom vodom i može se upotrebljavati za navodnjavanje ili kao tehnološka voda u domaćinstvu…

Linija proizvoda veličine od 30-300ES. Uređaji su projektirani za tretman sanitarno-fekalne otpadne vode stalno naseljenih objekata veličine 30-300ES. Uređaji su opremljeni membranskom tehnologijom koja je u mogućnosti ukloniti većinu virusa i bakterije iz otpadne vode. Izlazna voda se može usporediti sa oborinskom vodom i može se upotrebljavati za navodnjavanje ili kao tehnološka voda u domaćinstvu.

UPOV se sastoji od plastičnog spremnika podijeljenog sa pregradama u zasebne tehnološke odjeljke. Spremnik sadrži mikro-filtracijski modul koji se sastoji od sustava za distribuciju zraka, aeratora, membrana i  mamut pumpi. Spremnik je prekriven pomičnim poklopcem.

Otpadna voda ulazi u primarni taložnik koji se nalazi u ulaznom dijelu UPOV, u primarnom taložniku se vrši uklanjanje sedimentirajućih i plivajućih čestica, koje su dalje predmet anaerobne razgradnje (hidroliza). Mehanički tretirana voda iz primarnog taložnika gravitacijski odlazi u aktivacijski dio putem preljeva. Unutar aktivacijskog dijela se nalaze smješteni membranski moduli za filtraciju vode.

Aktivacijski prostor se koristi za biološko pročišćavanje otpadnih voda te za mikro filtraciju kroz membrane. U svom donjem dijelu prostor je opremljen sa aeratorima za proizvodnju finih mjehurića zraka koji služe za održavanje aerobnih uvjeta u spremniku i za čišćenje membrana, natlačeni zrak se upuhuje pomoću puhala. Prednost ovog dizajna je da se pročišćavanje otpadne vode može odvijati u rasponu između minimalnog i maksimalnog operativnog nivoa, uređaj ima sposobnost akumulacije u cijelom uređaju, što omogućuje zadržavanje otpadne vode kako bi se spriječio odljev otpadnih voda iz uređaja za obradu otpadne vode.

Smjesa aktivnog mulja i pročišćene vode se filtrira pod tlakom kroz membrane veličine pora 0.03 µm i pročišćena voda se nakon toga ispušta u odvodnu cijev van uređaja.

U slučaju kvara na modulu ( kvar na pumpi ili začepljenje membrane) aktivna smjesa iz aktivacijskog dijela odlazi u sekundarni taložnik odakle se istaloženi mulj prepumpava u aktivacijski dio, dok se u slučaju velike gustoće, mulj prepumpava u primarni taložnik ( postupak isti kao i kod konvencionalnog uređaja). Izdvojena čista voda se potom potopnom pumpom prepumpava u izlaznu cijev van uređaja.

Višak mulja se iz aktivacijskog dijela mamut pumpom prepumpava u primarni taložnik (aktivacija mamut pumpe se vrši ručno, otvaranjem ventila za dovod zraka na odgovarajuću mamut pumpu).

Kvaliteta izlazne vode

Pod uvjetom da otpadna voda koja ulazi u UPOV odgovara otpadnoj vodi za gradske pročistače po svom sastavu i karakteristikama, sukladno zakonu ČSN 75 6402 za otpadnu vodu do 500ES, uređaj AS-VARIOcomp ULTRA je u mogućnosti postići izlazne parametre specificiranim u tablici ispod.

Membranska tehnologija predstavlja kombinaciju klasičnog aktivacijskog procesa i vrlo učinkovitog membranskog procesa za odvajanje krute faze( aktivni mulj A.S.) i tekuće faza (obrađena otpadna voda).

Otpadna voda nakon mehaničkog pred-tretmana se aerira, podvrgava biološkom tretmanu i potom filtrira membranskom tehnologijom (veličine otvora 0.03 µm). Sve čestice manje od veličine pora filtriraju se, prolaze kroz membranske pore (permeat) dok se krupnije čestice zadržavaju.

Tablica sa dimenzijama AS-VARIOcomp N

Tip Količina Q BPK5 Dužina x Širina x Visina L x B x H (mm) Visina (mm) ulaz Hv / izlaz Ho Težina (kg) Instalirana snaga (kW)
ES (m 3 /dan) (kg/dan) N N/PUMP N N/PUMP N N/PUMP
30N 25-35 4,5 1,8 2000 x 2160 x 2830 2200/2050 min.1100/2050 1250 1320 0,55 1,2
40N 36-45 6,0 2,4 3000 x 2160 x 2830 2200/2050 min.1100/2050 1400 1470 0,55 1,2
50N 46-55 7,5 3,0 4000 x 2160 x 2830 2200/2050 min.1100/2050 1750 1820 0,75 1,4
60N 56-70 9,0 3,6 4000 x 2160 x 2870 2700/2550 min.1100/2550 1900 1970 0,90 1,6
80N 71-90 12,0 4,8 5000 x 2160 x 2870 2700/2550 min.1100/2550 2200 2270 0,90 1,6
100N 91-110 15,0 6,0 6000 x 2160 x 2870 2700/2550 min.1100/2550 2450 2520 1,25 2,0
125N 111-135 19,0 7,5 7000 x 2160 x 2870 2700/2550 min.1100/2550 2700 2770 1,25 2,0
150N 136-155 22,5 9,0 8000 x 2160 x 2870 2700/2550 min.1100/2550 2950 3020 1,25 2,0

Tablica sa zajamčenim izlaznim vrijednostima

Garantirano vrijednosti na izlazu iz UPOV - AS-VARIOcomp N ukoliko je ugradnja i montaža napravljena na pravilan način. Za UPOV - AS-VARIOcomp N / P, i AS-VARIOcomp N / PUMPA / P također možemo jamčiti izlazne koncentracije fosfora P uk = 2 mg/l.

Oznaka "P" vrijednosti "M"vrijednosti
BPK 5 (mg/l) 25 60
KPK (mg/l) 100 150
ST (mg/l) 30 60

ZA DETALJNIJE INFORMACIJE, ZATRAŽITE PROJEKTNU I INSTALACIJSKU DOKUMENTACIJU!

Odabrane reference

AS-VARIOcomp 50N/ULTRA, lokacija: Ostrava (DINO PARK), CZ
AS-VARIOcomp 150N/ULTRA, lokacija: Loket (McDonald´s), CZ
AS-VARIOcomp 200N/ULTRA, lokacija: Tošovice (HEIpark), CZ