AS-VARIOcomp D 400-5000ES

Uređaj za obradu otpadne vode (UPOV) sa oznakom AS-VARIOcomp D je projektirana za upotrebu u naseljima od 400-5000 ekvivalent stanovnika (ES). Na osnovu našeg dugogodišnje iskustvo u izradi i projektiranju UPOV vršimo stalna poboljšanja naših sustava. UPOV se temelji na stabilnom i pouzdanom radu sa minimalnim potrebnim radnim aktivnostima. To je zasnovano na našoj inovativnoj izvedbi tehnologije u sekundarnom taložniku i smanjivanju operativnih troškova (uglavnom su vezani za tretman mulja)…

Uređaj za obradu otpadne vode (UPOV) sa oznakom AS-VARIOcomp D je projektiran za upotrebu u naseljima od 400-5000 ekvivalent stanovnika (ES). Na osnovu našeg dugogodišnjeg iskustvo u izradi i projektiranju UPOV vršimo stalna poboljšanja naših sustava. UPOV se temelji na stabilnom i pouzdanom radu sa minimalnim potrebnim radnim aktivnostima. To je zasnovano na našoj inovativnoj izvedbi tehnologije u sekundarnom taložniku i smanjivanju operativnih troškova (uglavnom su vezani za tretman mulja) .

Prednosti AS-VARIOcomp D

 • visoka efikasnost i stabilnost rada
 • mogućnost jednostavne modularne nadogradnje tehnologije
 • niski operativni troškovi
 • minimalni zahtjevi za građevinski prostor
 • tihi način rada
 • uređaj radi u automatskom modu sa minimalnim zahtjevima za održavanje
 • smanjuje investicijske troškove

Opis rada, ulazni i izlazni parametri

Predviđena tehnologija kombinira nekoliko mehaničkih i biološki tretman tijekom procesa obrade otpadne vode. Kombinacije više tehnoloških postupaka omogućuju optimizaciju procesa vodeći računa o  povećanju efikasnosti procesa i zahtjevima za potrošnjom energije. Slijedeći tehnološki dijelovi su sastavni dio linije AS-VARIOcomp D:

 • ulazno prepumpno okno
 • mehanički pred-tretman
 • aktivacijski dio, sa procesom denitrifikacije na početku procesa
 • sekundarni taložnik kvadratnog oblika sa vertikalnim protokom
 • uređaj za dehidraciju mulja- spiralni dehidrator
 • mjerač protoka na izlazu

Dimenzioniranje i proračun AS-VARIOcomp D linije se radi na osnovu specifične količine otpadne vode, količine krupnog onečišćenja i izlaznim parametrima vezanim za zakonsku regulativu.

AS-VARIOcomp D je dizajniran za 1000, 2000, 3000, 4000 i 5000 ES uz mogućnost prilagodbe i za druge vrijednosti ES. Garantirani izlazni parametri su prilagođeni zakonskoj regulativi (CZ) br.61/2003 i 229/2007 za izvore onečišćenja do 2000ES i preko 2000ES.

Projektirani parametri

Tehnološki opis AS-VARIOcomp D uređaja

Prepumpno okno
okruglog oblika je početni dio tehnološkog procesa sa dvije veličine do i preko 2500ES. Prepumpno okno je opremljeno sa grubom rešetkom (košarom) i kranskom dizalicom za njezino izvlačenje. Pumpe u prepumpnom oknu se prilagođene broju ES, do 1400ES se koriste 2 pumpe dok se preko 1400ES koriste 3 pumpe koje rade u ciklusima.

Mehanički pred-tretman sa automatskim samoperivim sitom i skimerom. Krupne nečistoće sa sita se sakupljaju u kontejneru. Na by-pass liniju se postavlja gruba ručna rešetka kao rezerva. Otpadna voda nakon mehaničkog pred-tretmana gravitacijski odlazi prema dijelu opreme u kojoj se vrši podjela vode na dvije biološke linije UPOV-a. Ukoliko je potrebno vršiti redukciju fosfora postavlja se oprema za uklanjanje fosfora. Koagulanati za uklanjanje fosfora se doziraju u vodu prije opreme za podjelu vode.

Aktivacijski dio se sastoji iz nitrifikacijskog i denitrifikacijskog dijela sa recirkulacijom između spremnika. Na osnovu recirkulacije se vrši redukcija nitritnog dušika. U UPUV veličine do 2000ES se za recirkulaciju koriste zračne pumpe, dok se za veće uređaje preke 2000ES koriste pumpe za mulj. Denitrifikacijski tank je opremljen sporohodnom potopnom propelerskom miješalicom sa opremom za podizanje. Spremnici su opremljeni također i sa aeratorima za proizvodnju finih-malih mjehurića zraka za period sa niskim temperaturama. Aeratori za proizvodnju finih-malih mjehurića zraka se nalaze u nitrifikacijskom spremniku. Jedno puhalo se koristi i za nitrifikacijski i za denitrifikacijski spremnik.

Sekundarni taložnik je dizajniranan kao spremnik kvadratnog oblika sa vertikalnim protokom. Ulaz u sekundarni taložnik se odvija kroz zonu bez aeracije i kroz cilindar za taloženje i smirivanje smjese ulazne vode i mulja. Dio istaloženog mulja se pomoću zračne pumpe vraća u aktivacijski dio ( kod većih uređaja se koriste pumpe za mulj). Pražnjenje vode se vrši pomoću potopnog kolektora, koji također sakuplja mulj sa površine i koji imamo mogućnost podešavanje nivoa ovisno o razini vode u sekundarnom taložniku. Na ovaj način se sakupljaju suspendirane tvari sa površine što utječe na povećanu učinkovitost UPOV.

Tretman mulja je dizajniran za smanjivanje troškova. Višak mulja iz aktivacijskog dijela se prepumpava kroz stanicu za doziranje flokulanata AS-PROchem direktno u spiralni dehidrator. Nakon dehidratora se dobije dehidrirani mulj sa 18-20%st. Uređaj može raditi u potpuno automatskom modu rada. Zahtjevi za prostorom i potrošnjom ele. energije ovog uređaja se minimalni. Za ilustraciju mi „samo“ prenosimo reakciju investitora na prvu testnu jedinicu koja je puštena u stvarni rad prije više od godinu dana:
Koristimo opremu za dehidraciju- spiralni dehidrator- sada već više od 12 mjeseci. Tijekom tog perioda operativni troškovi su se znatno smanjili (UPOV 2500ES), otprilike 30 000 CZK na mjesec (približno 8600Kn). Ušteda je postignuta na osnovu troška odvoza mulja čiji se volumen značajno smanjio. Tijekom montaže i rada sa navedenom opremom smo bili osigurani sa 100% stručnom podrškom od dobavljača. Za vrijeme rada nismo imali nikakve kvarove na opremi za dehidraciju koja radi u automatskom modu. Rukovanje dehidratorom je jednostavno lagano. Operateri na UPOV-a su vrlo zadovoljni sa opremom za dehidraciju mulja.

Ing. Jan Helikar – Mayor

Automatizacija - procesa rad i  kontrola uređaja tipa AS-VARIOcomp D je potpuno automatski, uključujući pumpe u prepumpnom oknu, prepumpavanje povratnog mulja te dehidracija viška mulja.

Kontrola i upravljanje čitavim sustavom se vrši:

 • vremenski za uređaje do 2000ES
 • sondama za kisik za uređaje veće od 2000ES

Tehnološka shema UPOV-a veličine 1000ES- AS-VARIOcomp 1000 D
AS-VARIOcomp D - shema

Referentna lista

Naziv
Uhy UPOV
Lucfalva UPOV
Buková UPOV
Tušimice UPOV
Libeř UPOV
Rapotice UPOV
Nanjuk poultry production UPOV
Lielzeltini UPOV
LIGATNE UPOV
Josef Filák Meat Production

Mjesto realizacije
Prag-zapad Češka Republika
Lucfalva, Mađarska
BuBukova,Češka Republika
Elektrana Tušimice,Češka R.
Liber, Prag-zapad Češka R.
Rapotice Prison
Kolarovo,Bugarska
Bauska,Latvija
Liagatne,Latvija
Horni Lidec, Zlin Češka R.


Kapacitet
350 ES
350 ES
450 ES
700 ES
800 ES
800 ES
1700 ES
1800 ES
5 000ES
5 000 ES

Modularna nadogradnja

Ovaj sistem može biti nadograđivan (osim kemijskom koagulacijom fosfora i membranskom tehnologijom) također i sa - spremnikom za prijem oborinske vode, spremnikom za mulj. Također sistem se može nadograditi i spremnikom za regeneraciju ukoliko se pojave zahtjevi za dodatnom stabilizacijom procesa.

Oprema za kemijsku koagulaciju fosfora , ovom opremom se mogu postići tražene vrijednosti za P tot .

Membranska tehnologija ukoliko se postave strogi zakonski zahtjevi za izlazim parametrima može se upotrijebiti membranska tehnologija u ovo svrhu. Nakon što otpadna voda prođe mehanički i biološki tretman odlazi na daljnje pročišćavanje u membranskim modulima. Veličine pora membrane se mjere u mikrometrima. Membrane sprječavaju prolaz suspendiranim tvarima i većini bakterija i virusa. Prednost ove tehnologije je povećana higijenska sigurnost izlazne vode, ali mogućnost ponovne uporabe ovakve vode.

Mikrobiološki parametri izlazne vode iz UPOV sa membranskom tehnologijom postižu takvu kvalitetu da se izlazna voda može ponovno koristiti ( pogledaj tablicu).

Bakteriološka analiza vode nakon MBR uređaja
Jedinica Analiza 1 Analiza 2
Eschericia coli KTJ u 100 ml 0 0
Koliformne bakterije KTJ u 1 ml 0 5
Intestinal enterocolitis KTJ u 1ml 0 0
Klostridije KTJ u 50 ml 0 0
Uzgoj bakterija na 22°C KTJ u 1 ml 530 370
Uzgoj bakterija na 37°C KTJ u 1 ml 295 530

KTJ- jedinice stvaraju kolonije

Regeneracijski spremnik se može koristiti kako bi se povećala otpornost prema toksičnim tvarima na ulazu i za ujednačavanje koncentracije krupnih tvari.

SFT filter - može se preporučiti uporaba multifunkcionalnog uređaja (SFT filter) kada se pojave zahtjevi za smanjivanjem volumena spremnika i za smanjivanje utroška energije. SFT filter se može koristiti za ugušćivanje ili dehidraciju mulja. SFT filter je kompaktan uređaj dizajniran za mehaničko uklanjanje suspendiranih tvari i njihovo ugušćivanje. Izlaz iz SFT filtera može biti od 10l/s-180l/s, (36 m 3 /h-648 m 3 /h). Otvori na situ od 0,1-1mm te adekvatna brzina rotacije sita mogu značajno utjecati na uklanjanje suspendiranih tvari.

Operativni troškovi

U operativne troškove ulaze troškovi potrošnje ele energije za uređaje i opremu, troškovi za ljude koji rade na nadzoru i održavanju UPOV , troškovi zbrinjavanja krupnih nečistoća nastalih nakon mehaničkog pred-tretmana (košara u prepumpnom oknu i automatsko sito), troškovi za kemikalije (koagulanti za uklanjanje fosfora i flokulanti za strojnu dehidraciju mulja), troškovi potrošnje vode za pranje spiralnog dehidratora za mulj i za pripremanje otopine flokulanata .

OPERATIVNI TROŠKOVI
ES Površina UPOV (m 2 ) Ele. energija Potrošnja vode Potrošnja koagulanata Potrošnja flokulanata
kWh KW/d kWh/m 3 m 3 /d kg/d kg/d
1000 270 20,5 139,0 0,84 0,94 0,00 0,54
2000 355 39,8 475,8 1,44 1,32 78,68 0,99
3000 450 53,0 653,8 1,32 2,02 118,02 1,48
4000 535 55,5 688,2 1,04 2,32 157,36 1,98
5000 615 67,6 833,3 1,01 2,81 196,71 2,47

Napomena: Ukupna površina UPOV podrazumijeva izgrađeno područje pod spremnicima i radnim objektima

Rad na UPU

-Uređaji do 3000ES
Jedan operater 4h/dan
-Uređaji preko 3000ES
Jedan operater 8/dan

Možemo ponuditi kompletnu uslugu

Nudimo kompletnu uslugu

Željeli bi smo ponuditi kompletnu uslugu vezanu za izradu UPOV. Mi smo u mogućnosti osim isporuke kompletne tehnologije ponuditi i slijedeće stvari:
- obrada i optimizacija zahtjeva za EU fondove,
- izradu projektne dokumentacije,
- izradu operativnih pravila,
- montažu i puštanje u rad postrojenja,
- optimizaciju tretmana za mulj ovisno o operativnim i investicijskim troškovima,
- servise za vrijeme i nakon isteka garantnog roka,
- obrada i optimizacija postrojenja vezano za energetske i volumne zahtjeve- simulacija na matematičkom modelu GPS-X 5,1, ovaj software vrši simulaciju i ocjenjivanje,
- učinkovitosti biološkog, kemijskog i fizikalnog procesa tehnološke linije.

Zaključak

Linija za obradu komunalne otpadne vode AS-VARIOcomp D je projektirana na osnovu našeg dugogodišnjeg iskustva sa naglaskom na stabilnost, efikasnost i ekonomičnost procesa. Sva oprema za ispunjavanje zakonskih regulativa je dizajnirana u osnovnoj verziji linije AS-VARIOcomp D. Dodatna tehnologija ( ukoliko se pojave posebni zahtjevi od strane investitora) mogu se modularno nadograđivati.

Odabrane reference

UPOV 1800EO/ULTRA, lokacija: Hostivice (EUFI s.r.o.), CZ
UPOV 1800EO, lokacija: Odřišov, CZ
UPOV 1750EO, lokacija: Otnice, CZ
UPOV 1060EO, lokacija: Kunín-levobřežní (Commodum, spol. s r.o.), CZ
UPOV 750EO, lokacija: Dolní Morava (hotel Klepáč), CZ
UPOV 700EO, lokacija: Tušimice (Elektrárna Tušimice), CZ
UPOV 800EO, lokacija: Libeř, CZ
UPOV 1700EO, lokacija: Kolarovo (Nanjuk), BG
UPOV 1800EO, lokacija: Bauska (Lielzeltini), LV
UPOV 5000EO, lokacija: Ligatne, LV