AS-VARIOcomp N ULTRA (30 - 300 ES)

Photo: AS-VARIOcomp N ULTRA (30 - 300 ES)

Linija proizvoda veličine od 30-300ES. Uređaji su projektovani za tretman sanitarno-fekalne otpadne vode stalno naseljenih objekata veličine 30-300ES. Uređaji su opremljeni membranskom tehnologijom koja je u mogućnosti ukloniti većinu virusa i bakterija iz otpadne vode. Izlazna voda se može usporediti sa atmosferskom vodom i može se  upotrebljavati za navodnjavanje ili kao tehnološka voda u domaćinstvu.

 

UPOV se sastoji od plastičnog rezervura podeljenog sa pregradama u zasebne tehnološke odeljke. Rezervuar sadrži mikro-filtracijski modul koji se sastoji od sistema za distribuciju vazduha, aeratora, membrana i  mamut pumpi. Rezervar  je prekriven pokretnim poklopcem.

Otpadna voda ulazi u primarni taložnik koji se nalazi u ulaznom delu UPOV, u primarnom taložniku se vrši uklanjanje sedimentirajućih i plivajućih čestica, koje su dalje predmet  anaerobne razgradnje (hidroliza). Mehanički tretirana voda iz primarnog taložnika gravitacijski odlazi u aktivacioni deo putem preliva. Unutar aktivacionog dela se nalaze smešteni membranski moduli za filtraciju vode.

Aktivacioni prostor se koristi za biološko prečišćavanje otpadnih voda te za mikro filtraciju kroz membrane. U svom donjem delu prostor je opremljen sa aeratorima za proizvodnju finih mehurića vazduha koji služe za održavanje aerobnih uveta u spremniku i za čišćenje membrana, vazduh pod pritiskom se uduvava pomoću kompresora. Prednost ovog dizajna je da se prečišćavanje otpadne vode može odvijati u rasponu između minimalnog i maksimalnog operativnog nivoa, uređaj ima sposobnost akumulacije u celom uređaju, što omogućuje zadržavanje otpadne vode kako bi se sprečio odliv otpadnih voda iz uređaja za obradu otpadne vode.

Smesa aktivnog mulja i prečišćene vode se filtrira pod pritiskom kroz membrane veličine pora 0.03 µm i prečišćena voda se nakon toga ispušta u odvodnu cev van uređaja.

U slučaju kvara na modulu ( kvar na pumpi ili začepljenje membrane) aktivna smesa iz aktivaciona dela odlazi u sekundarni taložnik odakle se istaloženi mulj prepumpava u aktivaciono deo, dok se u slučaju velike gustoće, mulj prepumpava u primarni taložnik ( postupak isti kao i kod konvencionalnog uređaja). Izdvojena čista voda se potom potopnom pumpom prepumpava u izlaznu cev van uređaja.

Višak mulja se iz aktivacionog dela mamut pumpom prepumpava u primarni taložnik (aktivacija mamut pumpe se vrši ručno, otvaranjem ventila za dovod vazduha na odgovarajuću mamut pumpu).

Kvalitet izlazne vode

Pod uslovom da otpadna voda koja ulazi u UPOV odgovara otpadnoj vodi za gradske prečistače po svom sastavu i karakteristikama, u skladu sa zakonom  za otpadnu vodu do 500ES,  uređaj AS-VARIOcomp ULTRA je u mogućnosti postići izlazne parametre specificiranim u tablici ispod.

Membranska tehnologija predstavlja kombinaciju klasičnog aktivacionog procesa i vrlo efikasnog  membranskog procesa za odvajanje čvrste faze( aktivni mulj  A.S.) i tečne faza (obrađena otpadna voda).

Otpadna voda nakon mehaničkog pred-tretmana se aerira, podleže biološkom tretmanu i potom filtrira membranskom tehnologijom (veličine otvora 0.03 µm). Sve čestice manje od veličine pora filtriraju se, prolaze kroz membranske pore (permeat) dok se krupnije čestice zadržavaju.

 

TipKoličinaQBPK5Dužina x Širina x Visina
L x B x H (mm)
Visina (mm) ulaz
Hv / izlaz Ho
Težina (kg)Instalirana snaga (kW)
ES(m3/dan)(kg/dan)NN/PUMPNN/PUMPNN/PUMP
30N 25-35 4,5 1,8 2000 x 2160 x 2830 2200/2050 min.1100/2050 1250 1320 0,55 1,2
40N 36-45 6,0 2,4 3000 x 2160 x 2830 2200/2050 min.1100/2050 1400 1470 0,55 1,2
50N 46-55 7,5 3,0 4000 x 2160 x 2830 2200/2050 min.1100/2050 1750 1820 0,75 1,4
60N 56-70 9,0 3,6 4000 x 2160 x 2870 2700/2550 min.1100/2550 1900 1970 0,90 1,6
80N 71-90 12,0 4,8 5000 x 2160 x 2870 2700/2550 min.1100/2550 2200 2270 0,90 1,6
100N 91-110 15,0 6,0 6000 x 2160 x 2870 2700/2550 min.1100/2550 2450 2520 1,25 2,0
125N 111-135 19,0 7,5 7000 x 2160 x 2870 2700/2550 min.1100/2550 2700 2770 1,25 2,0
150N 136-155 22,5 9,0 8000 x 2160 x 2870 2700/2550 min.1100/2550 2950 3020 1,25 2,0

Tablica sa zagarantovanim izlaznim vrednostima

Garantovane vrednosti na izlazu iz UPOV - AS-VARIOcomp N  ukoliko je ugradnja i montaža napravljena na pravilan način.   Za UPOV - AS-VARIOcomp N / P, i AS-VARIOcomp N / PUMPA / P također možemo garantovati izlazne koncentracije fosfora P uk = 2 mg/l.

Oznaka"P" vrednosti
"M"vrednosti
BPK5 (mg/l) 25 60
KPK (mg/l) 100 150
ST (mg/l) 30 60

Odabrane reference

AS-VARIOcomp 50N/ULTRA, město: Ostrava (DINO PARK), CZ
AS-VARIOcomp 150N/ULTRA, město: Loket (McDonald´s), CZ
AS-VARIOcomp 200N/ULTRA, město: Tošovice (HEIpark), CZ
AS-VARIOcomp 150N/ULTRA, město: Štědronín, CZ
AS-VARIOcomp 40N/ULTRA, město: Mezná Louka (NP České Švýcarsko), CZ, rok 2012