Power Plant Chemistry

Je pojam koji uključuje pripremu vode, koroziju, zamor i trajnost materijala pod uticajem hemijskih primesa u parnim ciklusima konvencionalnih i nuklearnih elektrana, proizvodnji pare, hemijskom čišćenju vode i parnim ciklusima.

U ovom području, ASIO group može ponuditi svojim klijentima pripremu stručnih mišljenja, konsultantske usluge, analize, studije i projekte, revizije i izradu operativnih pravila za:

 • Hemijsko čišćenje, pasivizaciju
 • Pripremu vode, predlaganje i proveru uslova pripreme - biocidi, antiskalanti, korozijski inhibitori, itd.
 • Pregled uspešnosti i ekonomičnosti rada hemijske obrade voqda, kondenzata i tretmana za zagrevanja vode
 • Optimizacija hemijskih režima kotlova i rashladnih ciklusa
 • Merenje korozije u vodenim ciklusima, analiza taloga iz vodenih ciklusa, uklj. preporuke za pravilan rad
 • Procena prikladnosti postojećih materijala za optimalan rad
 • Optimizacija potrošnje hemikalija
 • Predlog racionalnog rešenja, tehnoloških dijagrama, radnih parametara i načina rada
 • Hemijske pripreme vode u energanama, rafinerijama, metalurgiji i ​​drugim granama teške industrije
 • toplane
 • elektrane.