Primenom broda

Za ovu tehnologiju, se koristi fizikalno-kemijski principi suzbijanja razvoja cijanobakterija, doziranjem koagulanata u površinske vode. Brod se koristiti za kontrolirano i precizno doziranje tekućeih materijai, s detaljnim izvještavanjem o primeni…

Kontrolisano doziranje za precipitaciju cijanobakterija se ostvaruje upotrebom specijalizovanog broda.

Brod se koristi za kontrolisano doziranje odgovarajuće hemikalije ispod površine vode

Metoda

Za ovu tehnologiju, se koristi fizičko-hemijski princip suzbijanja razvoja cijanobakterija, doziranjem koagulanata u površinske vode. Brod se koristiti za kontrolisano i precizno doziranje tekuće supstance, s detaljnim izveštavanjem o primeni.

Princip

Uklanjanje cijanobakterija iz vodene sredine rezervoara se vrši doziranjem koagulanata na sledeći način:

Osnovni hranjivi element cijanobakterija je fosfor. Stoga ga mi pokušavamo izvaditi iz vode, eliminisati im snabdevanje, ili ga transformisati u oblik koji cijanobakterije ne mogu koristiti. Koagulanti (neorganska jedinjenja koji neutrališu naelektrisanje čestica u vodi i omogućavaju stvaranje većih aglomerata) - npr., poli aluminijum hlorid, koji se dozira u vodu u optimalnim količinama. Poli aluminijum hlorid uzrokuje stvaranje flokula aluminijum hidroksida uz istovremeno stvaranje nerastvornog kompleksa sa fosforom. Nastala jedinjenja više ne mogu služiti kao izvor hranjivih materija. Flokule aluminijum hidroksida se talože te istovremeno uklanjaju raspršene materije, alge i cijanobakterije iz vodene sredine. Istaložene flokule aluminijum hidroksida na dnu stvaraju barijeru koja sprečava izlazak fosfora iz taloga u vodu.

Prednost precipitacije u odnosu na primenu algicida se sastoji u tome da se ne diraju ćelije cijanobakterija, što znači da toksini iz ćelije cijanobakterije ne završavaju u vodi.

Cilj ove tehnologije je da se osigura zadržavanje cijanobakterija na dnu, u slojevima gdje se ne odvija fotosinteza i gde se one postepeno razgrađuju.

Opis rada

Na brodu se nalazi rezervoar za oko 6 t koagulanta. Koagulant (ili druga tečna tvar) se pumpa u  cisternu koja se nalazi na obali jezera. Iz tog rezervoara se koagulant prepumpava u rezervoar broda. Sve je urađeno pod strogim sigurnosnim uslovima, "da se ni jedna kap koagulanta ne prolije". Doza se određuje na osnovu koagulant testa za svaki dan primene. Period doziranja traje obično nekoliko dana zavisno od zapremine i površine rezervoara. Količina primenjenog jedinjenja dalje zavisi od brzine broda i dubini vode ispod njega. Na osnovu tih parametara, operater kontroliše tačnu i odgovarajuću dozu koagulanta.

Još jedna prednost je korištenje GPS sistema, koji ne samo da snima trenutnu poziciju u koordinatama, već takođe označava prethodno pređenu putanju, mesto gde je koagulant ranije doziran, tako da je operater u stanju odrediti gde su i kolike količine dozirane. Koristeći gore spomenutu tehnologiju, očigledno je da smo u mogućnosti dozirati optimalnu EKOLOŠKI PRIHVATLJIVU i istovremeno EKONOMIČNU dozu koagulanta za određeni profil i za bilo koju koncentraciju cijanobakterija.

Odabrane reference

Grad: Plumlov - brana (Reka Morava), 2008, CZ
Grad: Brno - Brana (Metrostav), 2009, CZ