AS-VARIOcomp K

Linija postrojenja projektovana za preradu sanitarno fekalnih voda iz porodičnih kuća. Tehnološka rešenja za ova postrojenja se zasnivaju na stabilnom i pouzdanom radu uz minimalnu potrošnju energije. Tehnologija koristi aerobne biološke procese koji su provereni dugogodišnjim primenom u praksi…

Linija postrojenja je projektovana za preradu sanitarno fekalnih voda iz porodičnih kuća. Tehnološka rešenja postrojenja se zasnivaju na stabilnom i pouzdanom radu uz minimalnu potrošnju energije. Tehnologija koristi aerobne biološke procese, proverene dugogodišnom primenom u praksi.

Prednosti uređaja AS-VARIOcomp K 

 • uređaji su sertifikovani u skladu sa EU regulativama,
 • niski operativni troškovi,
 • celokupna dostava (sve je uključeno u cenu, a samim tim i poklopac),
 • izolirani poklopci sa zaključavanjem,
 • uređaji su pouzdani i jednostavni za rukovanje,
 • pružamo stručnu podršku i usluge održavanja u celoj zemlji,
 • mogućnost jednostavne rekonstrukcije uređaja u tip AS-VARIOcomp ULTRA dodatkom membranskog modula,
 • upotrebom tipa ULTRA, tretirana voda se može koristiti kao tehnološka voda.

Tehnološki opis rada

čistírna odpadních vod - popis technologie

Legenda:
A - Primarni taložnik i rezervoar za mulj
B - Aktivacioni deo/bazen
C - Nosač biomase
D - Skladišni deo
E - Sekundarni taložnik
F - Vazdušna/barbotažna pumpa

Otpadna voda ulazi u primarni taložnik (A)-početni deo UPOV-a u kojem se odvajaju čvrste materije od tečnosti. Sve razgradive čvrste materije isplivavaju na površinu ili se talože na dnu primarnog taložnika u  kojem započinje proces njihove anaerobne razgradnje.

Nakon mehaničkog tretmana u primarnom taložniku otpadna voda ulazi u aktivacioni deo (B) kroz prelivnu cev. Aktivacioni deo (B) služi za biološku obradu otpadne vode. U svom donjem delu (B) prostor je opremljen sa aeratorima za fine sitne mehuriće vazduha (vazduh se ubacuje pomoću kompresora), postoji i mogućnost ugradnje nosača biomase(C) kako bi se povećala stabilnost i učinak procesa prilikom većih priliva ili jače opterećenih voda u uređaj za prečišćavanje otpadnih voda (UPOV).

Prednost ove performanse je što su prihvatni kapaciteti (D) omogućeni kroz celi UPOV, osiguravajući na taj način skladištenje ili ukoliko je potrebno izlaz viška vode (iz uređaja za prečišćavanje otpadne vode). Aktivna smesa iz aktivacionog dela odlazi u vertikalni sekundarni taložnik (E) odakle se prečišćena voda prepumpava pomoću vazdušne pumpe (F) prema izlazu. Višak aktivnog stabilizovanog mulja se pomoću vazdušne pumpe prepumpava u primarni taložnik (A) koji služi i kao rezervoar za višak mulja.

Tabela za izlaznim vrednostima
Parametri AS-VARIOcomp AS-VARIOcomp + AS-filtr AS-VARIOcomp ULTRA Zahtevani izlazni parametri NN 87/10
Izmerene vrednosti (*) Zagarantovane vrednosti Izmerene vrednosti (*) Zagarantovane vrednosti Izmerene vrednosti (*) Zagarantovane vrednosti
BOD5 (mg/l) 12/25 25/60 8/11 20/50 3/6 5/10 40/80
COD Cr (mg/l) 85/130 90/150 53/60 70/100 25/30 40/70 150/220
Solids (mg/l) 30/50 30/60 10/20 15/30 2/3 3/6 50/80

Napomena : Niže vrednosti za parametre navedene u tabeli je moguće garantovati nakon pregleda ulaznih parametara za svaku lokaciju posebno.

Tip Količina Protok (Q) BPK5 UPOV dimenzije (mm) Pritok (Hv) Odtok (Ho) Težina Snaga
ES (m 3 /dan) (kg/dan) Prečnik (D) Maksimalne dimenzije a x b Visina Visina (mm) Visina (mm) Kg W
5K 3-5 0,60 0,24 1320 - 2020 1350 1270 160 60
8K 6-10 1,20 0,48 1480 1500 x 1500 2020 1350 1270 260 80
15K 11-17 2,25 0,90 1700 1740 x 1740 2800 2100 2020 450 100
20K 18-25 3,00 1,20 1945 2000 x 2000 2810 2100 2020 700 120

Napomena : Ukoliko je UPOV opremljen opremom za doziranje hemikalija (flokulanata), omogućeno je smanjenje izlaznih vrednosti, pre svega fosfora.

Instalacija uređaja za prečišćavanje otpadnih voda

UPOV se instalira na betonsku nosivu ploču (nema potrebe za zasipavanjem betona oko rezervoara), spaja se na ulazni i izlazni cevovod, pa se vrši spajanje UPOV-a i kompresora za proizvodnju vazduha koji se nalazi izvan UPOV-a. Na ovaj način se produžuje vek trajanja kompresora, s obzirom da su uslovi unutar UPOV-a jako agresivni. Uređaj za prečišćavanje otpadne vode se dostavlja spreman za rad, nisu potrebni elektro radovi osim spajanje kompresora na izvor napona. Puštanje u rad se vrši od strane dobavljača ili od ovlašćene servisne firme.

Na osnovu svojih dimenzija i težina uređaji veličine 5 i 8 ES se mogu transportovati auto prikolicom i  mogu postaviti na predviđeno mesto bez upotrebe krana. UPOV je opremljen izoliranim poklopcem sa zaključavanjem po kojem se može hodati 980x870 mm (standardna oprema).

Garancija

Tehnologija za prečišćavanje otpadne vode (UPOV)-24 meseca, plastični rezervoar- 5 godina. ASIO,spol. s r.o. poseduje ISO 9001:2000 sertifikate. Uređaji za prečišćavanje otpadnih voda tipa AS-VARIOcomp su napravljeni u skladu sa najnovijim Evropskim standardima.

Statički proračun

Struktura rezervoara je dizajnirana upotrebom metode proračuna krajnjih elemenata, uz pomoć programa za izračunavanje NEXIS, radni vek 25 godina.

Prodajni i servisni centri

Detaljnije informacije o proizvodima i uslugama se mogu dobiti u prodajnim i servisnim centrima, od naših predstavnika ili direktno iz odeljenja za prodaju ASIO, spol. s r.o.

Dokumentacija

Zajedno sa računom kupac će dobiti dokumentaciju za ugradnju. Takođe, kupac će dobiti garantni list kao i preostalu dokumentaciju koja se odnosi na rad UPOV-a(operativni dnevnik, uputstvo za upotrebu i održavanje).

Usluge i proizvodi koji se isporučuju na zahtev

 1. Možemo napraviti studiju izvodljivosti projekta
 2. Možemo pripremiti projektnu dokumentaciju, uključujući konsultacije za nadležnim institucijama
 3. Izlaz iz UPOV-a možemo usmeriti u bilo kom smeru, besplatno na zahtev kupca.
 4. Kutiju za smeštaj kompresora
 5. Mogućnost promene dimenzija na zahtev (posebno visina poklopca)
 6. Mogućnost isporuke rezervoara sa duplim zidovima (ugradnja kod visokih podzemnih voda)
 7. Mogućnost isporuke nosača biomase za povećanje efikasnosti aktivacionog dela („K“ tip), mogućnost naknadne ugradnje.
 8. Mogućnost odabira boje poklopca