AS-VARIOcomp D 400-5000ES

Uređaj za obradu otpadne vode (UPOV) sa oznakom AS-VARIOcomp D je projektovana za upotrebu u naseljima od 400-5000 ekvivalent stanovnika (ES). Na osnovu našeg dugogodišnje iskustvo u izradi i projektiranju UPOV vršimo stalna poboljšanja naših proizvoda. UPOV se temelji na stabilnom i pouzdanom radu sa minimalnim potrebnim radnim aktivnostima. Zasnova na našoj inovativnoj tehnološkoj izradi u sekundarnom taložniku i smanjivanju operativnih troškova (uglavnom su vezani za tretman mulja)…

Uređaj za obradu otpadne vode (UPOV) sa oznakom AS-VARIOcomp D je projektovan za upotrebu u naseljima od 400-5000 ekvivalent stanovnika (ES). Na osnovu našeg dugogodišnjeg iskustvo u izradi i projektovanju UPOV vršimo stalna poboljšanja naših sistema. UPOV se zasniva na stabilnom i pouzdanom radu sa minimalnim potrebnim radnim aktivnostima. To je zasnovano na našoj inovativnoj verziji tehnologije u sekundarnom taložniku i smanjenju operativnih troškova (uglavnom su vezani za tretman mulja).

Prednosti AS-VARIOcomp D

 • visoka efikasnost i stabilnost rada
 • mogućnost jednostavne modularne nadogradnje tehnologije
 • niski operativni troškovi
 • minimalni zahtevi za građevinski prostor
 • tihi način rada
 • uređaj radi u automatskom modu sa minimalnim zahtevima za održavanje
 • smanjuje investicijske troškove

Opis rada, ulazni i izlazni parametri

Predviđena tehnologija kombinuje nekoliko mehaničkih i biološki tretmana tokom procesa obrade otpadne vode. Kombinacije više tehnoloških postupaka omogućavaju optimizaciju procesa vodeći računa o  povećanju efikasnosti procesa i zahtevima za potrošnjom energije. Sledeći tehnološki delovi su sastavni deo linije AS-VARIOcomp D:

 • ulazno prepumpno okno
 • mehanički pred-tretman
 • aktivacioni deo, sa procesom denitrifikacije na početku procesa
 • sekundarni taložnik kvadratnog oblika sa vertikalnim protokom
 • uređaj za dehidraciju mulja- spiralni dehidrator
 • merač protoka na izlazu

Dimenzioniranje i proračun AS-VARIOcomp D linije se radi na osnovu specifične količine otpadne vode, količine krupnog zagađenja i izlaznim parametrima vezanim za zakonsku regulativu.

AS-VARIOcomp D je dizajniran za 1000, 2000, 3000, 4000 i 5000 ES uz mogućnost prilagodbe i za druge vrednosti ES. Garantovani izlazni parametri su prilagođeni zakonskoj regulativi za izvore zagađenja do 2000ES i preko 2000ES.

Projektovani parametri

Specifično onečišćenje na ulazu
Parametri BPK 5 KPK ST NL total
P total
Jednica g / ES • dan
Vrijednost 60 120 55 11 2,5
Ulazni parameteri standardnih UPOV
Broj ES ES 1000 2000 3000 4000 5000
Q 24 m 3 /d 165 330 495 600 825
Q h m 3 /h 19,9 38,0 57,0 76,0 87,5
BPK 5 kg/d 60 120 180 240 300
KPK 120 240 360 480 600
ST 55 110 165 220 275
NL total 11 22 33 44 55
P total 2,5 5 7,5 10 12,5
Granične vrijednosti onečišćenja otpadne vode po zakonskoj regulativi (CZ) 61/2003 i 229/2007
Veličine UPOV CHSK BSK 5 NL N-NH 4 + P total
p m p m p m Prosječno m Prosječno m
Manje od 2000 ES 125 180 30 60 40 70 20 40 - -
Više od 2000 ES 120 170 25 50 30 60 15 30 3 8

– p - za KPK 2 BPK 5 i ST znači dopušten koncentraciju
m - nije dopušteno prekoračiti granicu

Obično postignuti parametri na izlazu iz UPOV
Veličime UPOV KPK BPK 5 ST N-NH 4 + N-NO 3 - NL total P total
p m p m p m Prosječno m Prosječno m Prosječno m Prosječno m
1000 ES 80 120 15 25 20 35 5 12 25 35 35 45 2 6
2000 ES 70 110 10 20 20 35 5 12 25 35 35 45 2 6
3000 ES 70 100 10 20 15 30 4 10 20 30 30 40 2 6
4000 ES 60 90 10 20 15 30 4 10 20 30 30 40 2 6
5000 ES 60 90 10 20 15 30 4 10 20 30 30 40 2 6

U slučaju strogih zahtjeva za izlaznu otpadnu vodu moguće je preporučiti membransku tehnologiju (MBR)

Obično postignuti rezultati nakon koagulacije i MBR tehnologije
Veličina UPOV KPK BPK 5 ST N-NH 4 + N-NO 3 - NL total P total
p m p m p m Prosječno m Prosječno m Prosječno m Prosječno m
1000 5000 20 40 5 10 1 5 5 10 15 25 20 35 1,5 3

– MBR se može koristiti za dodatno modularno proširenje AS-VARIOcomp D.

Tehnološki opis AS-VARIOcomp D uređaja

Prepumpno okno okruglog oblika je početni deo tehnološkog procesa sa dve veličine do i preko 2.500ES. Prepumpno okno je opremljeno sa grubom rešetkom (košarom) i kranskom dizalicom za njezino izvlačenje. Pumpe u prepumpnom oknu se prilagođene broju ES, do 1400ES se koriste 2 pumpe dok se preko 1400ES koriste 3 pumpe koje rade u ciklusima.

Mehanički pred-tretman sa automatskim samoperivim sitom i skimerom. Krupne nečistoće sa sita se sakupljaju u kontejneru. Na by-pass liniju se postavlja gruba ručna rešetka kao rezerva. Otpadna voda nakon mehaničkog pred-tretmana gravitacijski odlazi prema delu opreme u kojoj se vrši podela vode na dve biološke linije UPOV-a. Ukoliko je potrebno vršiti redukciju fosfora postavlja se oprema za uklanjanje fosfora. Koagulanati za uklanjanje fosfora se doziraju u vodu pre opreme za podelu vode.

Aktivacioni deo se sastoji iz nitrifikacijskog i denitrifikacijskog dela sa recirkulacijom između spremnika. Na osnovu recirkulacije se vrši redukcija nitritnog azota. U UPOV veličine do 2000ES se za recirkulaciju koriste vazdušne pumpe, dok se za veće uređaje preko 2000ES koriste pumpe za mulj. Denitrifikacijski tank je opremljen sporohodnom potopnom propelerskom mešalicom sa opremom za podizanje. Spremnici su opremljeni također i sa aeratorima za proizvodnju finih-malih mehurića vazduha za period sa niskim temperaturama. Aeratori za proizvodnju finih-malih mehurića vazduha se nalaze u nitrifikacijskom spremniku. Jedan kompresor se koristi i za nitrifikacijski i za denitrifikacijski rezervur.

Sekundarni taložnik je dizajniran kao rezervuar kvadratnog oblika sa vertikalnim protokom. Ulaz u sekundarni taložnik se odvija kroz zonu bez aeracije i kroz cilindar za taloženje i smirivanje smese ulazne vode i mulja. Deo nataloženog mulja se pomoću vazdušne pumpe vraća u aktivacioni deo ( kod većih uređaja se koriste pumpe za mulj). Pražnjenje vode se vrši pomoću potopnog kolektora, koji također sakuplja mulj sa površine i koji ima mogućnost podešavanja nivoa u zavisnosti od nivoa vode u sekundarnom taložniku. Na ovaj način se sakupljaju suspendovane čestice sa površine što utiče na povećanu efikasnost UPOV.

Tretman mulja je dizajniran za smanjivanje troškova. Višak mulja iz aktivacionog dela se prepumpava kroz stanicu za doziranje flokulanata AS-PROchem direktno u spiralni dehidrator. Nakon dehidratora se dobije dehidrirani mulj sa 18-20%st. Uređaj može raditi u potpuno automatskom modu rada. Zahtevi za prostorom i potrošnjom ele. energije ovog uređaja su minimalni. Za ilustraciju mi „samo“ prenosimo reakciju investitora na prvu testnu jedinicu koja je puštena u stvarni rad prije više od godinu dana:
Koristimo opremu za dehidraciju- spiralni dehidrator- sada već više od 12 meseci. Tokom tog perioda operativni troškovi su se znatno smanjili (UPOV 2500ES), otprilike 30 000 CZK na mesec (približno 8600Kn). Ušteda je postignuta na osnovu troškova odvoza mulja čija se zapremina značajno smanjila. Tokom montaže i rada sa navedenom opremom smo bili osigurani sa 100% stručnom podrškom od dobavljača. Za vreme rada nismo imali nikakve kvarove na opremi za dehidraciju koja radi u automatskom modu. Rukovanje dehidratorom je jednostavno lagano. Operateri na UPOV-a su vrlo zadovoljni sa opremom za dehidraciju mulja.

Ing. Jan Helikar – Mayor

Automatizacija - proces rada i  kontrola uređaja tipa AS-VARIOcomp D je potpuno automatski, uključujući pumpe u prepumpnom oknu, prepumpavanje povratnog mulja te dehidracija viška mulja.

Kontrola i upravljanje čitavim sistemom se vrši:

 • vremenski za uređaje do 2000ES
 • sondama za kiseonik za uređaje veće od 2000ES

Tehnološka shema UPOV-a veličine 1000ES- AS-VARIOcomp 1000 D

Referentna lista

Naziv Mesto realizacije Kapacitet
Uhy UPOV Prag-zapad Češka Republika 350 ES
Lucfalva UPOV Lucfalva, Mađarska 350 ES
Buková UPOV BuBukova,Češka Republika 450 ES
Tušimice UPOV Elektrana Tušimice,Češka R. 700 ES
Libeř UPOV Liber, Prag-zapad Češka R. 800 ES
Rapotice UPOV Rapotice Prison 800 ES
Nanjuk poultry production UPO Kolarovo,Bugarska 1700 ES
Lielzeltini UPOV Bauska,Latvija 1800 ES
LIGATNE UPOV Liagatne,Latvija 5 000 ES
Josef Filák Meat Production Horni Lidec, Zlin Češka R. 5 000 ES

Modularna nadogradnja

Ovaj sistem može biti nadograđivan (osim hemijskom koagulacijom fosfora i membranskom tehnologijom) također i sa - rezervuarom za prijem atmosferske vode, rezervuarom za mulj. Također sistem se može nadograditi i rezervuarom za regeneraciju ukoliko se pojave zahtevi za dodatnom stabilizacijom procesa.

Oprema za hemijsku koagulaciju fosfora, ovom opremom se mogu postići tražene vrednosti za P tot .

Membranska tehnologija ukoliko se postave strogi zakonski zahtevi za izlazim parametrima može se upotrebiti membranska tehnologija u ovo svrhu. Nakon što otpadna voda prođe mehanički i biološki tretman odlazi na daljnje prečišćavanje u membranskim modulima. Veličine pora membrane se mere u mikrometrima. Membrane sprečavaju prolaz suspendovanim česticama i većini bakterija i virusa. Prednost ove tehnologije je povećana higijenska sigurnost izlazne vode, ali i mogućnost ponovne upotrebe ovakve vode.

Mikrobiološki parametri izlazne vode iz UPOV sa membranskom tehnologijom postižu takav kvalitet da se izlazna voda može ponovno koristiti ( pogledaj tablicu).

Bakteriološka analiza vode nakon MBR uređaja
Jedinica Analiza 1 Analiza 2
Escherichia coli KTJ u 100 ml 0 0
Koliformne bakterije KTJ u 1 ml 0 5
Intestinal enterocolitis KTJ u 1ml 0 0
Klostridije KTJ u 50 ml 0 0
Uzgoj bakterija na 22°C KTJ u 1 ml 530 370
Uzgoj bakterija na 37°C KTJ u 1 ml 295 530

KTJ- jedinice stvaraju kolonije

Regeneracijski spremnik

Regeneracijski spremnik se može koristiti kako bi se povećala otpornost prema toksičnim česticama na ulazu i za ujednačavanje koncentracije čvrstih čestica.

SFT FILTR

SFT filter - može se preporučiti upotreba multifunkcionalnog uređaja (SFT filter) kada se pojave zahtevi za smanjivanjem zapremine spremnika i za smanjivanje utroška energije. SFT filter se može koristiti za ugušćivanje ili dehidraciju mulja. SFT filter je kompaktan uređaj dizajniran za mehaničko uklanjanje suspendovanih čestica i njihovo zgušnjavanje. Izlaz iz SFT filtera može biti od 10l/s-180l/s, (36 m 3 /h - 648 m 3 /h). Otvori na situ od 0,1-1mm te adekvatna brzina rotacije sita mogu značajno uticati na uklanjanje suspendovanih čestica.

Operativni troškovi

U operativne troškove ulaze troškovi potrošnje električne energije za uređaje i opremu, troškovi za ljude koji rade na nadzoru i održavanju UPOV , troškovi zbrinjavanja krupnih nečistoća nastalih nakon mehaničkog pred-tretmana (košara u prepumpnom oknu i automatsko sito), troškovi za hemikalije (koagulanti za uklanjanje fosfora i flokulanti za mašinsku dehidraciju mulja), troškovi potrošnje vode za pranje spiralnog dehidratora za mulj i za pripremanje rastvora flokulanata.

Operativni troškovi
ES Površina UPOV (m 2 ) Ele. energija Potrošnja vode Potrošnja koagulanata Potrošnja flokulanata
kWh KW/d kWh/m 3 m 3 /d kg/d kg/d
1000 270 20,5 139,0 0,84 0,94 0,00 0,54
2000 355 39,8 475,8 1,44 1,32 78,68 0,99
3000 450 53,0 653,8 1,32 2,02 118,02 1,48
4000 535 55,5 688,2 1,04 2,32 157,36 1,98
5000 615 67,6 833,3 1,01 2,81 196,71 2,47

Napomena: Ukupna površina UPOV podrazumeva izgrađeno područje pod spremnicima i radnim objektima

Rad na UPOV

 • Uređaji do 3000ES
  Jedan operater 4h/dan
 • Uređaji preko 3000ES
  Jedan operater 8/dan

Možemo ponuditi kompletnu uslugu

Želeli bismo ponuditi kompletnu uslugu vezanu za izradu UPOV. Mi smo u mogućnosti osim isporuke kompletne tehnologije ponuditi i sledeće stvari:

 • obrada i optimizacija zahteva za EU fondove,
 • izradu projektne dokumentacije,
 • izradu operativnih pravila,
 • montažu i puštanje u rad postrojenja,
 • optimizaciju tretmana za mulj u zavisnosti o operativnim i investicijskim troškovima,
 • servise za vreme i nakon isteka garantnog roka,
 • obrada i optimizacija postrojenja vezano za energetske i zapreminske zahteve- simulacija na matematičkom modelu GPS-X 5,1, ovaj software vrši simulaciju i ocenjivanje,
 • efikasnost biološkog, hemijskog i fizikalnog procesa tehnološke linije.

Zaključak

Linija za obradu komunalne otpadne vode AS-VARIOcomp D je projektovana na osnovu našeg dugogodišnjeg iskustva sa naglaskom na stabilnost, efikasnost i ekonomičnost procesa. Sva oprema za ispunjavanje zakonskih regulativa je dizajnirana u osnovnoj verziji linije AS-VARIOcomp D. Dodatna tehnologija ( ukoliko se pojave posebni zahtevi od strane investitora) mogu se modularno nadograđivati.

Odabrane reference

 • lokacija Hostivic e (EUFI s.r.o., CZ): UPOV 1800EO/ULTRA
 • lokacija Odřišov (CZ): UPOV 1800EO
 • lokacija Otnice (CZ): UPOV 1750EO
 • lokacija Kunín (Commodum, spol. s r.o., CZ): UPOV 1060EO
 • lokacija Dolní Morava (hotel Klepáč, CZ): UPOV 750EO
 • lokacija Tušimice (Elektrárna Tušimice, CZ): UPOV 700EO
 • lokacija Libeř (CZ): UPOV 800EO
 • lokacija Kolarovo (Nanjuk, BG): UPOV 1700EO
 • lokacija Bauska (Lielzeltini, LV): UPOV 1800EO
 • lokacija Ligatne (LV): UPOV 5000EO