AS-VARIOcomp K ULTRA

Uređaji za prečišćavanje otpadnih voda projektovani su za tretman sanitarno-fekalnih otpadnih voda objekata veličine 3-25ES. Uređaji su opremljeni membranskom tehnologijom koja omogućava uklanjanje većine virusa i bakterija iz otpadne vode. Izlazna voda se može usporediti sa atmosferskom vodom i može se upotrebljavati za navodnjavanje ili kao tehnološka voda u domaćinstvu…

Uređaji za obradu otpadne vode projektirani su za tretman sanitarno-fekalnih otpadnih voda objekata veličine 3-25ES. Uređaji su opremljeni membranskom tehnologijom koja je u mogućnosti ukloniti većinu virusa i bakterije iz otpadne vode. Izlazna voda se može uporediti sa vodom nastalom iz atmosferskih padavina i može se upotrebljavati za navodnjavanje ili kao tehnološka voda u domaćinstvu.

Prednosti uređaja AS-VARIOcomp K ULTRA:

 • uređaji su sertifikovani u skladu sa EU regulativama,
 • niski operativni troškovi,
 • celokupna dostava (sve je uključeno u cenu, uključujući i poklopac),
 • izolirani poklopci sa zaključavanjem,
 • uređaji su pouzdani i jednostavni za rukovanje,
 • pružamo stručnu podršku i uslugu održavanja u celoj zemlji,
 • mogućnost jednostavne rekonstrukcije klasičnog uređaja u tip AS-VARIOcomp ULTRA umetanjem membranskog modula,
 • upotrebom tipa ULTRA, tretirana voda se može koristiti kao tehnološka voda.

Uređaj za prečišćavanje otpadnih voda – Spisak tehnologija

Popis technologie

Legenda:
A - Primarni taložnik i rezervoar za mulj
B - Membranski modul
C - Aktivacioni deo
D - Skladišni deo
E - Sekundarni taložnik
F - Vazdušna pumpa

Otpadna voda ulazi u primarni taložnik (A)-početni deo UPOV-a u kojem se odvajaju čvrste materije od tečnosti. Sve razgradive čvrste čestice isplivavaju na površinu ili se talože na dnu primarnog taložnika u  kojem započinje proces njihove anaerobne razgradnje. Nakon mehaničkog tretmana u primarnom rezervoaru otpadna voda ulazi u aktivacioni deo (C) kroz prelivnu cev. Aktivaciioni deo (C) služi za biološku preradu otpadne vode. U aktivacionom delu se nalazi membranski modul (B). Upumpavanje kiseionika u aktivacioni deo odvija se kroz aeracione elemente postavljene na dnu rezervoara koji takođe vrše i čišćenje membrana. Vazdušna pumpa koja je smeštena iznad membranskog modula omogućuje prolaz vode kroz membrane, a samim time i njeno prepumpavanje prema recipijentu. Prednost ovog uređaja je što su prihvatni kapaciteti (D) omogućeni kroz celi UPOV, osiguravajući na taj način skladištenje ili ukoliko je potrebno izlaz viška vode iz uređaja za prečišćavanje otpadne vode. Višak aktivnog stabilizovanog mulja se pomoću vazdušne pumpe prepumpava u primarni taložnik koji ujedno služi i kao rezervoar za mulj. U slučaju začepljenja pora na membranama ili kvara na vazdušnoj pumpi prečišćena voda iz aktivacionog dela odlazi u vertikalni sekundarni taložnik (E) l dalje prema izlazu.

Uređaj za prečišćavanje otpadne vode-održavanje

Održavanje vrši ovlašćeni servisni centar. Održavanje membrana i podešavanje izvlačenja viška mulja se sprovodi periodično, u skladu sa dogovorenim terminima, obično polugodišnje ili godišnje. Membranski modul se zamjenjuje novom ili repariranom jedinicom. Tokom ovih aktivnosti vrši se procena količine i izvlačenje viška mulja. Za detaljnije informacije pogledati Projektnu i Instalacionu dokumentaciju.

Tip Količina Q BSK5 UPOV dimenzije (mm) Ulaz (Hv) Izlaz (Ho) Težina Snaga (P)
ES (m 3 /dan) (kg/dan) Prečnik D Maksimalne dimenzije
a x b
Visina Visina (mm) Visina (mm) kg W
5K ROTO 3-5 0,60 0,24 1320 - 2020 1350 1270 195 150
8K 6-10 1,20 0,48 1485 1500 x 1500 2020 1350 1270 275 170
15K 11-17 2,25 0,90 1700 1740 x 1740 2800 2100 2020 480 390
20K 18-25 3,00 1,20 1945 2000 x 2000 2810 2100 2020 730 400
Parametri HPK
mg/l
BPK5 5
mg/l
ST
mg/l
Ukupne koliformne
bakterije cfu/100ml
Salmonella
cfu/100ml
Vrednosti 40/70 5/10 3/6 < 250 0

Napomena : membranski moduli se mogu isporučiti i za već postavljene uređaje tipa AS-VARIOcomp K i N.

Instalacija uređaja za prečišćavanje otpadnih voda

UPOV se instalira na betonsku nosivu ploču (nema potrebe za zasipavanjem betona oko rezervoara), spaja se na ulazni i izlazni cevovod, a potom te se vrši spajanje UPOV-a i kompresora za proizvodnju vazduha koji se nalazi izvan UPOV-a. Na ovaj način se produžava vek trajanja kompresora, jer su uslovi unutar UPOV-a jako agresivni. Uređaj za prečišćavanje otpadnih voda dostavlja se spreman za rad, nisu potrebni elektro radovi osim spajanje kompresora na izvor napona. Puštanje u rad vrši se od strane dobavljača ili od ovlašćene servisne firme.

Na osnovu svojih dimenzija i težina uređaji veličine 5 i 8 ES se mogu transportirati auto prikolicom i postaviti na predviđeno mesto bez upotrebe krana. UPOV je opremljen izoliranim poklopcem sa zaključavanjem po kojem se može hodati 980x870 mm (standardna oprema).

Garancija

Uređaj za prečišćavanje otpadnih voda (UPOV) - 24 meseca, plastični rezervoar sa - 5 godina. Posedujemo sve ISO 9001:2000 sertifikate. Uređaji za prečišćavanje otpadnih voda tipa AS-VARIOcomp su napravljeni u skladu sa najnovijim Evropskim standardima.

Statički proračun

Struktura rezervoara je dizajnirana upotrebom metode proračuna krajnjih elemenata, uz pomoć programa za izračunavanje NEXIS, radni vek 25 godina.

Prodajni i servisni centri

Detaljnije informacije o proizvodima i uslugama se mogu dobiti u prodajnim i servisnim centrima, od naših predstavnika ili iz odejenja za prodaju fime ASIO.

Dokumentacija

Zajedno sa računom kupac će dobiti dokumentaciju za ugradnju. Takođe kupac će dobiti garantni list i preostalu dokumentaciju koja se odnosi na rad UPOV-a (operativni dnevnik, upustva za upotrebu i održavanje).

Usluge i proizvodi koji se isporučuju na zahtev

 1. Možemo napraviti studiju izvodljivosti projekta
 2. Možemo pripremiti projektnu dokumentaciju, uključujući konsultacije sa nadležnim institucijama
 3. Izlaz iz UPOV-a možemo usmeriti u bilo kojem smeru, besplatno na zahtjev kupca.
 4. Kutiju za smještaj kompresora
 5. Mogućnost promene dimenzija na zahtev (posebno visina poklopca)
 6. Mogućnost isporuke rezervoara sa duplim zidom (ugradnja kod visokih podzemnih voda)
 7. Mogućnost isporuke nosača bio mase za povećanje produktivnosi aktivacionog dela („K“ tip), mogućnost naknadne ugradnje.
 8. Mogućnost odabira boje poklopca.