Proporcionalni dozatori hemikalija

Sistemi za proporcionalno doziranje su dizajnirani za doziranje hemikalija (npr. flokulanata tokom istovremene precipitacije fosfata u otpadnim vodama) u postrojenjima koja se susreću sa različitim nivoima vode zavisno od ulazne količine otpadne vode. Oprema se također može postaviti u postojeća postrojenja…

Sistemi za proporcionalno doziranje su dizajnirani za doziranje hemikalija (npr. flokulanata tokom istovremene precipitacije fosfata u otpadnim vodama) u postrojenjima koja se susreću sa različitim nivoima vode zavisno od ulazne količine otpadne vode. Oprema se također može postaviti u postojeća postrojenja.

Opis opreme

Sistem se sastoji od dozirne opreme i radnog plovka. Nadopunjavanje hemikalija u dozirni uređaj (2) iz rezervuara (1) je kontrolisano pomoću plovka (3) kao odgovor na smanjenje količine hemikalija tokom doziranja. Celo doziranje je dizajnirano na način da plovak (6) s vertikalnom kretnjom izbacuje iz rezervuara pomoću dozirne cevi (4) sa podesivom visinom, količinu hemikalija koja odgovara dužini dizanja plovka (7) i veličini plovka (6). Potrebna količina se podešava pomoću odgovarajućeg razređenja hemikalije ili promenom promera cevi (5) i plovka (6).

Instalacija opreme

Oprema se sastoji od PP cevi dužine od oko 600mm promera DN 125, koja je obično pričvrćena šrafovima za zid, na način da se osigura nesmetan rad valjaka i plovaka te da se omogući odgovarajuća povezanost dozirnog uređaja sa rezervuarom za hemikalije.

Primer opreme za proporcionalno doziranje

Tokom dana, određena zapremina tretirane vode Q ulazi u postrojenje za tretman voda, koji odgovara sumi vertikalnih kretnji plovaka pozicioniranih na nivou H. Postoji direktan odnos između Q i H. Gore navedeni dizajn opreme, količina potrebne doze hemikalija rezultira od H, dimenzije plovka (6),i koncentracije. Svojom kretnjom plovak (6) izbacuje iz dozirnog uređaja količinu koja odgovara visini H i površini otiska plovka (6). Odgovarajuća doza je onda pod delovanjem razređivanja. Ako se i odgovarajuća doza ne može postići ni pri najvećoj mogućoj koncentraciji, doza se može povećati upotrebom cevi većih dimenzija(5) i većeg plovka (6).