Prehrambena industrija

Photo: Prehrambena industrija

Tehnologija (flotacijska jedinica) označena pod nazivom AS-FLOT se može koristiti za tretman otpadnih voda iz prehrambene industrije. AS-FLOT tehnologija se koristi za tretman otpadnih voda klaonica i industrija za preradu mesa, mlekara, sirana, pivara, pogona za preradu biljnih ulja i životinjskih masnoća.

AS-FLOT tehnoligija se može koristiti u sledećim granama prehrambene industrije: 

  • Mesna industrija
  • Pivare
  • Klaonice stoke
  • Prerada ribe
  • Mlekare
  • Proizvodnja čipsa i sl.
  • Sirane

Princip rada AS–FLOT tehnologije zasniva se na separacijskim procesima, koji se koriste za izdvajanje dispergiranih čestica (suspendovane materije, ulja i masnoće) iz otpadne vode. Tokom procesa flotacije dolazi do interakcije između čestica zagađenja i finih mehurića vazduha pri čemu nastaje flotacijska pena koja je lakša od vode te isplivava na površinu. Pena se sa površine uklanja pomoću zgrtača u prihvatni rezervuar. Otpadna voda sadrži specifične čestice organskog porekla, čije se prisustvo odražava kroz povišene koncentracije HPK, BPK5, suspendovane materije  kao i ulja i masti. Također jedna od karakteristika otpadne vode iz prehrambene industrije je česta promena temperature, pogotovo otpadne vode iz mesne industrije. Zavisno o zahtevanim izlaznim parametrima u mogućnosti smo ponuditi projektovanje, dostavu i montažu opreme ne samo za mehanički pred-tretman već i za biološko prečišćavanje otpadne vode. Biološki tretman otpadne vode je potrebno primeniti u slučajevima kada se prečišćena voda ispušta u prirodni recipijent. Sanitarno fekalna voda se ne podvrgava tretmanu na flotacijskoj jedinici već se nakon odgovarajućeg mehaničkog pred-tretmana direktno odvodi u UPOV.

Odabrane reference

Investitor Lokacija Kapacitet Q (m3/dan) 
Kostelecké uzeniny,a.s Kostelec u Jihlavy, CZ  900
Masná výroba Josef Filák Horní Lideč, CZ   120
MAKOVEC a.s. Držovice, CZ   90
MASO V + W, s.r.o   Krnov, CZ  20
MVDr. Jaromír Steinhauser  Brno, CZ  76
ABOLIV  Mihai Viteazu, RO   80
Drůbeží polotovary    NANJUK Kolarovo, BG 40
SVAMAN, s.r.o.  Myjava, SK    210
Řeznictví  František Šutera Olešnice, CZ   45
Gordon Prod   Bisericani, RO    90
Drůbež CZ, s.r.o.  Kunštát na Moravě, CZ 55
Masna Příbram, spol. s r.o.  Příbram, CZ   800
Mlékárna Hlinsko  Hlinsko, CZ    700
Jatka Poběžovice  Poběžovice, CZ  75